Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Apmācību metodes veselības izglītībā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_001

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķauditorija:

Zobārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Komunikācijas zinātne; Ārstniecība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Klīniskā farmācija; Farmācija; Māszinības; Sporta treneris; Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Ķīvīte-Urtāne

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas sabiedrības veselībā, veselības veicināšanā

Mērķis:

Veicināt zināšanu un praktisko iemaņu apguvi interaktīvo apmācību metožu izmantošanā veselības izglītības nozarē

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Interaktivitāte, mācīšanās stili Lekcijas1.00auditorija
2"Ledlauzis" Nodarbības1.00auditorija
3Lekcija kā metodeNodarbības1.00auditorija
4Metode "Prāta vētra"Nodarbības1.00auditorija
5Grupu darbs kā metodeLekcijas1.00auditorija
6Diskusija kā metodeNodarbības1.00auditorija
7Spēļu metodesLekcijas1.00auditorija
8Lomu spēlesNodarbības1.00auditorija
9Imitācijas spēlesNodarbības1.00auditorija
10Situācijas analīzes metodeNodarbības1.00auditorija
11Projekta darba metodeLekcijas1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Projekta izstrādei nepieciešamās zinātniskās literatūras un pedagoģisko metožu meklēšana, atlasīšana, nepieciešamo materiālu izstrāde un prezentēšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Lekciju un nodarbību apmeklējums; piedalīšanās diskusijās lekciju un nodarbību laikā; studiju kursa ietvaros izstrādāts un prezentēts patstāvīgs projekts par brīvi izvēlētu veselības veicināšanas vai profilakses tēmu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs:
- izskaidrot interaktivitātes un mācīšanās stila jēdzienus;
- raksturot metodes „ledlauzis” jēdzienu un būtību;
- aprakstīt lekcijas metodes būtību, tās priekšrocības un trūkumus;
- raksturot metodes „prāta vētra” nozīmi un mērķi;
- nosaukt un aprakstīt grupu darba jēdzienu un būtību, grupas procesa fāzes, grupas dalībnieku lomas;
- pastāstīt par diskusijas metodes būtību, tās organizēšanas principiem, uzskaitīt un raksturot dažādus diskusiju veidus;
- izskaidrot spēļu metožu jēgu un būtību, uzskaitīt dažādus spēļu veidus;
- raksturot lomu spēles būtību, mērķi un principus;
- pastāstīt par imitācijas spēles būtību, uzskaitīt tās struktūras elementus;
- paskaidrot situācijas analīzes metodes mērķi un būtību;
- uzskaitīt projekta darba metodes norises fāzes, paskaidrot metodes jēgu un nozīmi.

Prasmes:

Students pratīs:
- klasificēt, atšķirt un raksturot dažādus mācīšanās stilus;
- salīdzināt dažādas apmācību metodes, diferencēt to efektivitāti;
- atpazīt metodes „ledlauzis” aktivitātes un pielietot tos praksē;
- diskutēt par lekcijas metodes trūkumiem un priekšrocībām, īstenot praksē lekciju ar interaktivitātes elementiem;
- praksē mērķtiecīgi virzīt un rezumēt par metodes „prāta vētra” rezultātiem, izmantojot dažādus tehniskos palīglīdzekļus;
- paskaidrot grupu darba norisi, diferencēt grupas dalībnieku lomas, organizēt šādu metodi praksē;
- izskaidrot diskusijas metodes principus, praksē realizēt, vadīt, mērķtiecīgi virzīt un rezumēt diskusijas procesu, pielietot dažādus diskusiju veidus;
- diferencēt un atpazīt dažādus spēļu veidus, identificēt tām atbilstošus materiālus;
- praksē realizēt un mērķtiecīgi vadīt lomu spēles, ievērot lomu spēles principus attiecībā uz spēles dalībniekiem;
- praktiski pielietot imitācijas spēles metodiku veselības izglītībā;
- īstenot un mērķtiecīgi vadīt situācijas analīzi;
- vadīt un koordinēt dažāda veida projekta darbus apmācāmo auditorijā.

Kompetences:

Students spēs:
- argumentēti diskutēt par personu dažādiem mācīšanās stiliem un interaktīvo metožu nepieciešamību un pielietojumu veselības izglītībā;
- patstāvīgi izstrādāt un īstenot metodes „ledlauzis” aktivitāšu piemērus, apmācīt to lietošanā citas personas;
- patstāvīgi izstrādāt lekcijas materiālus, iekļaujot tajā iespējami dažādus interaktivitātes elementus;
- adaptēt un izstrādāt metodes „prāta vērta” tematiku, kas atbilst sabiedrības veselības nozarei;
- metodiski pareizi reaģēt un strādāt ar dažādiem grupas lomu spēlētājiem, risināt konfliktus grupā;
- patstāvīgi izstrādāt diskusijas jautājumus par dažādām veselības tēmām; kontrolēt un veicināt diskusiju arī konfliktējošā situācijā;
- patstāvīgi un radoši izstrādāt lomu spēles;
- pielāgot esošās un izstrādāt jaunas imitācijas spēles par dažādiem veselības jautājumiem;
- atrast un izstrādāt situācijas to analīzes veikšanai apmācāmo auditorijā;
- izveidot projekta darba struktūru, pielāgot to atšķirīgām veselības tēmām.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Papildus literatūra

1Briede B., Doils M., Makintaire H., Pēks L., Ramsdens Dž., Šīlda I., Mācību metodes. Bišopa Bartona koledža, LLU Pedagoģijas katedra, 1997.
2Engere I., Gleške L., Kvjatkovska I., Šulce D., Lomu spēles sociālā pedagoga darbībā. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”, 2003.
3Miķelsone L., Mācību metodes sociālajās zinībās. RaKa, 2002.
4Rubana I.M., Mācīties darot. Interaktīvas mācības. RaKa, 2004.
5Whalen S., Splendorio D., Chiariello S. Tools for Teaching Health. USA: John Wiley & Sons; 2007.

Citi informācijas avoti

1Mark J. Minelli M.J. Beyond Beer Goggles: Interactive Teaching Methods for Alcohol, Other Drugs, and AIDS Prevention. USA: Stipes Publishing; 2010.
2Watkins C., Carnell E., Lodge C., Wagner P., Whalley C. Learning about Learning: Resources for supporting effective learning. London and New York: Routledge; 2000.
3Watkinson A. Learning and Teaching: The Essential Guide for Higher Level Teaching Assistants. London: David Fulton Publishers; 2006.
4Younie S., Capel S., Leask M. Supporting Teaching and Learning in Schools: A Handbook for Higher Level Teaching Assistants. USA and Canada: Routledge; 2009.