Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Ievads socioloģijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_008

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inese Stars

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

10

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

20

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav

Mērķis:

Iepazīstināt studentus ar socioloģijas zinātni, socioloģijā lietotajiem pamatjēdzieniem un teorētiskajām perspektīvām, kā arī izmantotajām pētniecības metodēm, lai dotu iespēju studentiem izprast apkārtējo sociālo vidi socioloģiskā veidā, veicinātu viņu socioloģisko iztēli (sociological imagination), dotu iespēju saskatīt socioloģijas zināšanu praktisko pielietojumu un kopsakarības starp sociāliem procesiem un veselības rezultātiem jeb iznākumiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Socioloģija: izpētes objekts, definīcija, vēsture. Lekcijas2.00auditorija
2Socioloģijas virzieni. Socioloģija un sociologi Latvijā.Nodarbības2.00auditorija
3Teorētiskie virzieni (perspektīvas) socioloģijā. Lekcijas2.00auditorija
4Socioloģija un tās pielietojums sabiedrības veselībā.Nodarbības2.00auditorija
5Kultūra: definīcija, elementi, teorētiskās perspektīvas. Lekcijas2.00auditorija
6Socioloģiskā iztēle un tās pielietojums sabiedrības veselības problēmu izpratnē un risināšanā. Piemēru analīze. Nodarbības2.00auditorija
7Sociālā struktūra un sociālā organizācija, to nozīme sabiedrībā. Lekcijas2.00auditorija
8Socializācija. Socializācijas saistība ar veselību.Nodarbības2.00auditorija
9Sociālā stratifikācija. Nodarbības2.00auditorija
10Sociālās stratifikācijas saistība ar veselību. Piemēru analīze. Nodarbības2.00auditorija
11Sociālā stratifikācija. Nodarbības2.00auditorija
12Sociālās stratifikācijas saistība ar veselību. Piemēru analīze. Nodarbības2.00auditorija
13Sociālie institūti: ģimene, izglītība, nodarbinātība, reliģija. Lekcijas8.00auditorija
14Deviance un stigma socioloģijas skatījumā. Lekcijas2.00auditorija
15Dzimtes (gender) jēdziens un teorētiskās perspektīvas par dzimti. Nodarbības2.00auditorija
16Emocijas socioloģijas skatījumā. Nodarbības2.00auditorija
17Stigma un veselība. Pētījumu piemēri. Nodarbības1.00auditorija
18Emocijas socioloģijas skatījumā. Nodarbības2.00auditorija
19Stigma un veselība. Pētījumu piemēri. Nodarbības1.00auditorija
20Ķermenis un seksualitāte socioloģijas skatījumā. Nodarbības2.00auditorija
21Socioloģisko pētniecības metožu pielietošana. Piemēru analīze. Nodarbības1.00auditorija
22Pētniecības metodes socioloģijā. Lekcijas2.00auditorija
23Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Lai izstrādātu eseju, students veic patstāvīgo darbu ar zinātnisko literatūru.
Lai iemācītos paust savu viedokli, argumentēti aizstāvēt to, meklēt risinājumus, kā arī publiski prezentēt idejas, students piedalās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās.
Lai praktiski saskatītu socioloģijas un sabiedrības veselības kopsakarības, studenti patstāvīgi veic dažādu situāciju analīzes un nodarbībās piedalās diskusijās par tām.

Vērtēšanas kritēriji:

Lai spētu sasniegt studiju kursa rezultātus, nepieciešams lekciju un nodarbību apmeklējums; piedalīšanās grupu darbos un to prezentēšanā; eseja; rakstisks eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Raksturot socioloģiju kā zinātni un praksi. Aprakstīt socioloģijas attīstības vēsturi. Nosaukt socioloģijā izmantotos pamata jēdzienus un to definīcijas; aprakstīt teorētiskos pieņēmumus par sabiedrības sociāliem procesiem un sociālām institūcijām; izskaidrot atšķirīgos teorētiskos priekšstatus par dažādiem sociāliem procesiem un sociālām institūcijām.

Prasmes:

Lietot socioloģijā izmantoto terminoloģiju, raksturojot sabiedrībā notiekošos sociālos procesus.
Piemērot socioloģijas atziņas, teorētiskos pieņēmumus un skaidrojumus veselības paradumu un ar veselību saistītās uzvedības labākai izpratnei; saistīt sabiedrībā notiekošos procesus ar sabiedrības veselības problēmām.

Kompetences:

Izvēlēties un argumentēti pamatot atbilstošu socioloģijas zināšanu pielietošanu sabiedrības veselības problēmu risināšanā; izmantojot socioloģisko iztēli, izveidot aktuālas sabiedrības veselības problēmas ietekmējošo sociālo faktoru „rāmi”.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Socioloģija : ievads socioloģijā / Pēteris Laķis; aut. red. Rīga: Zvaigzne ABC, c2002.
2Socioloģija: [mācību līdzeklis] / Līga Paula, Viola Korpa. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010
3Sociology: themes and perspectives / Haralambos & Holborn. 7th ed. London : Collins, c2008.

Papildus literatūra

1Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010
2Sociology as applied to medicine / edited by Graham Scambler. 6th ed. Edinburgh [etc.]: Saunders/Elsevier, 2008.
3The sociology of health and illness : a reader / edited by Michael Bury and Jonathan Gabe. London ;New York: Routledge, 2004.
4Medical sociology: an introduction / Hannah Bradby. Los Angeles;London: Sage, 2009.

Citi informācijas avoti

1Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: skolām un pašmācībai. Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997.
2http://www.sociology.org.uk/