Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Kursa darbs

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_010

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inese Gobiņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

0

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Kursa darbs ir Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „ Sabiedrības veselība” obligāta studiju programmas sastāvdaļa. Kursa darbs tiek izstrādāts un aizstāvēts 2. studiju gadā. Kursa darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums par zinātnisko literatūru izvēlētajā tēmā sabiedrības veselībā.

Mērķis:

Kursa darba izstrādāšanas mērķi ir:
• iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, pamatojoties uz teorētisko zināšanu sistematizāciju,
• parādīt prasmi strādāt ar literatūru un citiem izziņas materiāliem,
• veikt literatūras atlasi, sistematizāciju, analīzi,
• izdarīt secinājumus par izpētīto problēmu,
• noformēt literatūras aprakstu,
• prezentēt savu darbu.

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Kursa darba izstrāde veicina studenta teorētiskās zināšanas sabiedrības veselībā, studenta prasmi izmantot apgūto mācību materiālu un patstāvīgi strādāt ar zinātnisko literatūru, veidojot tās apkopojumu, pamatot savus secinājumus. Šim darbam arī jāveicina pētījumu rakstveida literārās, tehniskās un bibliogrāfiskās noformēšanas apgūšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Kursa darba aizstāvēšana notiek atklāti. Kursa darba aizstāvēšanā piedalās visa akadēmiskā grupa (-as). Aizstāvēšanas gaitā studentam ir jāsniedz 5-7 minūšu ziņojums par izstrādāto kursa darbu: par temata nozīmīgumu, iegūtajiem rezultātiem, darba secinājumiem. Prezentācijā izmanto sagatavotus uzskates materiālus (ieteicama prezentācija Power Point programmā). Pēc kursa darba prezentācijas darba autors atbild uz komisijas locekļu un klātesošo uzdotajiem jautājumiem.
Pēc visu studentu kursa darbu uzklausīšanas, kursa darbu aizstāvēšanas komisijas locekļi, pieņem lēmumu par vērtējumu (10 ballu sistēmā) katram studentam. Kursa darba vērtējuma atzīme tiek ierakstīta studenta sekmju grāmatā un diploma pielikumā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Teorētiskās zināšanas sabiedrības veselībā

Prasmes:

Prasme izmantot apgūto mācību materiālu un patstāvīgi strādāt ar zinātnisko literatūru, veidojot tās apkopojumu.

Kompetences:

Pētījumu rakstveida literārās, tehniskās un bibliogrāfiskās noformēšanas apgūšanā.

Bibliogrāfija