Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Bakalaura darbs

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 29.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_013

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

8.00

ECTS:

12.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Lauma Spriņģe

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

5

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

10

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi visos studiju programmā paredzētajos kursos.

Mērķis:

Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgs pētījums par sabiedrības veselībā aktuālu problēmu, un ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Bakalaura darba progresa ziņojums.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka Rīgas Stradiņa universitātes „Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments I.
Minētie dokumenti elektroniskā formātā ir pieejami Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā (http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti).

Vērtēšanas kritēriji:

Bakalaura darba atbilstība prasībām. Bakalaura darba prezentācija un atbildes uz recenzentu un bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas izvirzītajiem jautājumiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Izprot sabiedrības veselības pētniecības jomas jēdzienus un likumsakarības.

Prasmes:

Pielieto studiju programmā apgūtās zināšanas, lai veiktu pētniecisko darbu.

Kompetences:

Sistemātiski un analītiski iegūst, atlasa un analizē informāciju par pētnieciskā darba tēmu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu