Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Prakse bioloģijā un ekoloģijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_023

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bioloģija, ekoloģija

Mērķis:

Iegūt priekšstatu par dzīvās dabas daudzveidību un tās lomu vides stāvokļa novērtēšanā, iepazīstoties ar reāliem augiem un dzīvniekiem to dabiskajās dzīvesvietās Latvijai raksturīgās sauszemes un ūdens ekosistēmās.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Bioloģiskā daudzveidība Nodarbības1.00prakses vieta
2Ekoloģija: dabiskie procesi ekosistēmās Nodarbības1.00prakses vieta
3Bioindikācija Nodarbības1.00prakses vieta
4Ārstniecības un indīgie augi Nodarbības1.00prakses vieta
5Sinantropie, asinssūcēji un parazītiskie dzīvnieki. Nodarbības1.00prakses vieta
6Dabas tūrisms sabiedrības veselības veicināšanā Nodarbības1.00prakses vieta
7Prakses darba izstrādeNodarbības1.00prakses vieta
8SeminārsNodarbības1.00prakses vieta

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Prakses darba tēmas:
I Ārstniecības augu sugu daudzveidības sadalījums un to ietekmējošie ekoloģiskie faktori Kolkas apkārtnes biotopos
II Asinssūcēju bezmugurkaulnieku sugu daudzveidības sadalījums un to ietekmējošie ekoloģiskie faktori Kolkas apkārtnes biotopos
III Kolkas apkārtnes vides stāvokļa fitoindikatīvais izvērtējums
IV Slīteres nacionālā parka ūdens kvalitātes zooindikatīvais izvērtējums

Vērtēšanas kritēriji:

Prakses darba tēmas prezentācija, testa rezultāti, prakses darba atzīme.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Prakse)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Spēs izskaidrot ar ekoloģiju un bioloģiju saistīto terminoloģiju.Spēs novērtēt un aprakstīt dabiskos procesus ekosistēmās. varēs izskaidrot ar bioindikāciju saistītos jautājumus. Spēs nosaukt un raksturot ārstniecības un indīgos augus, kā arī dažādās dzīvnieku un kukaiņu sugas. Spēs izskaidrot un novērtēt dabas tūrisma nozīmi sabiedrības veselības veicināšanā.

Prasmes:

Studējošais pratīs atrast, apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar dzīvās dabas daudzveidību un vides stāvokļa novērtēšanu.Prasmes materiāla ievākšana lauka apstākļos,
materiāla apstrāde laboratorijā.

Kompetences:

Spēj iegūtos datu analizēt, rezultātu korekta interpretācija. Spēj novērtēt vides dabiskos procesus ekosistēmās, kā arī tos ietekmējošos ekoloģiskos faktorus.

Bibliogrāfija