Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Dermatoepidemioloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 29.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_024

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

1.00

ECTS:

1.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Lauma Spriņģe

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, bioķīmijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, epidemioloģijā, mikrobioloģijā, virusoloģijā, imunoloģijā, farmakoloģijā, infektoloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Mērķis:

Parādīt ādas un venērisko slimību daudzveidību un saistību ar dzīves kvalitāti, šo slimību atšķirīgo un mainīgo nozīmi sabiedrības un indivīda veselībai. Īpaša uzmanība veltīta ādas slimību mainībai etioloģijas, izplatības, inficēšanas un pārneses iespēju un variantu kontekstā. Ādas slimību norises īpatnības, imūnsupresijas, narkotisko vielu un alkohola lietošanas apstākļos un to nozīmīgums sabiedrības veselībā. Estētiskā dermatoloģija kā nozīmīga sabiedrības veselības sastāvdaļa.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Seksuāli transmisīvās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
2Ierosinātāji, nodošanas ceļi, inkubācijas periods, lipīgums (transmission rate), klīniskās izpausmes, komplikācijas, sekas.Nodarbības1.00auditorija
3Likumdošana un normatīvie akti, kas regulē STI diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību Latvijā. STI uzraudzības modeļi Eiropā un citur pasaulē. STI reģistrācijas kārtība, kontaktpersonu apsekošanas kārtība – mērķi, praktiskais pielietojums Latvijā, ieguvumi, trūkumi. Lekcijas1.00auditorija
4STI aprūpes organizācija Latvijā, diagnostikas iespējas.Nodarbības1.00auditorija
5STI terapija. ASV, Eiropas valstu, PVO, IUSTI rekomendācijas, vadlīnijas, to pielietojums Latvijā. Mikrobu rezistence STI gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
6STI profilakse, ietekme uz sabiedrības veselību.Nodarbības1.00auditorija
7Dermatoloģija.Lekcijas1.00auditorija
8Ādas lipīgās slimības un parazitozes – kašķis, dermatomikozes, pedikuloze – klīniskas izpausmes, terapijas principi, uzskaite, pretepidēmiskie pasākumi, normatīvie akti.Nodarbības1.00auditorija
9Hroniskas dermatozes - to ietekme uz pacienta dzīves kvalitāti, darbspējām, dzīves ilgumu. Hroniskas dermatozes dažādos vecumos –atopiskais dermatīts, psoriāze. Lekcijas1.00auditorija
10Estētiskā dermatoloģija - mīti un realitāte. Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Kursa apguves laikā students pastāvīgi gūst papildus zināšanas no interneta resursiem, e- studiju apmācības materiāliem.

Vērtēšanas kritēriji:

Piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un nodarbībās. Sekmīgs noslēguma pārbaudes darbs.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Zinās ādas un venērisko slimību epidemioloģiju un nozīmi sabiedrības veselībā, aprakstīs un analizēs īpašas situācijas dermatoveneroloģijā; raksturos hronisku ādas slimību izplatības apstākļus, formulējot to nozīmīgumu sabiedrības veselībai.

Prasmes:

Pratīs veidot plānu veselības aprūpes organizācijas darbībām ādas un venērisko slimību gadījumā; analizēt normatīvos dokumentus, kas paredzēti venērisko slimību izplatības ierobežošanas kontekstā.

Kompetences:

Analizēs epidemioloģiskos datus, kas iegūti no Eiropas Savienības, Pasaules Veselības organizācijas un citām nozīmīgām institūcijām, un sniedz informāciju par epidemioloģisko situāciju pasaulē; analizēs estētiskās dermatoloģijas pielietošanas un iegūto rezultātu vērtību sabiedrības veselības kontekstā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds; 2009.
2Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011.
3Hartmane I. Psoriāze. Rīga: ( B. i.), 2004.
4Hartmane I. Pūšļu dermatozes. Rīga; SIA Medicīnas apgāds, 2009.
5Gūtmane R. Dermatoloģijas bilžu grāmata, Rīga, 2002.
6Rubins A. Dermatoveneroloģija. Rīga: Latvijas Dermatovenerologu asociācija un Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds; 2010.

Papildus literatūra

1Bolognia J. L., Jorizzo J.L., Rapini R. P., eds. Dermatology. 2nd ed. Philadelphia: Mosby, 2008.
2Wolf K., Johnson R. A. Fitzpatricks color atlas and synopsis of clinical dermatology. Sixth edition. The McGraw- Hill Companies, 2009.
3Fry L. Atlas of bullous diseases. London: Informa Healtcare, 2006.
4Reitamo S., Luger T. A., Steinhoff M. Textbook of atopic dermatitis. Informa Healtcare, 2008.
5Hook E.W., Klausner J. D. Current diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases illustrated edition. Mc- Graw- Hill Medical, 2009.
6Dirschka T. Klinikkleifaden Dermatologie, Eksevier, Munchen, 2011.
7Moll I. Dermatologie, Thieme, Stuttgart, 2010 (ar CD- ROOM).
8Rochen M. Taschernatlas Dermatologie, Thieme, Stuttgart, 2010.
9Sterry W. Chekliste Dermatologie, Thieme Stuttgart, 2010.
10Аковбян В.А., Прохоренков В.И., Соколовский Е.В. Инфекции передаваемые половым путём. Медиасфера, 2010.
11Дмитриев Г.А., Доля О.В., Василенко Т.И. Сифилис: феномен, эволюция, новации. Медиасфера, 2010.
12Адаскевич В.П., Козин В.М. Кожные и венерические болезни. Медиасфера, 2009.
13Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. Кожные и венерические болезни. Медиасфера, 2009.
14Вулф К., Джонсон Р., Сюрмонд Д. Дерматолия. Москва. 2007., с 1248.
15Vīksna L. Ceļotāja veselības rokasgrāmata. Rīga: Nacionālais apgāds; 2002.
16Brunette G W, Kozarsky P E, Magill A J, Shlim D R. CDC Health Information for international travel 2010. Philadelphia: Mosby. 2009.
17Hartmane I. u.c. Sifilisa ārstēšana un profilakse. Metodiskie ieteikumi. SIA Nacionālais apgāds, Rīga, 2004.
18Hartmane I., Dērveniece A., Mikažāns I. Ļaundabīgo limfoproliferatīvo audzēju radīto ādas bijājumu klasifikācija, klīniskās pazīmes un diagnostikas principi. Metodiskie ieteikumi. RSU tipogrāfija, 2004.
19Hartmane I. u.c. Diagnostiskās un ārstēšanas tehnoloģijas dermatoloģijā. Metodiskie Ančupāne I., Hartmane I., Kolontaja I., Mikažāns I. Atopiskais dermatīts. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.
20Mikažāns I. Klīniskie sindromi dermatoloģijā. Terras Media, Rīga, 1999.
21Vasariņš P., Miltiņš A. Klīniskā dermatoveneroloģija. Rīga; Zvaigzne ABC, 1999.

Citi informācijas avoti

1http:/ arcderm.ama-assn.org
2www. emedicine.com/derm/inbox.shtml
3www.medscape.com