Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Prakse pārtikas aprites uzraudzībā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_026

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

3.00

ECTS:

4.50

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Mikrobioloģija, vides veselība, infekcijas slimības un epidemioloģija, pārtikas nekaitīguma sistēmas, pārtika un uzturs.

Mērķis:

Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas jomas speciālistiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pārtikas aprites un uzraudzības politika Latvijā:
pārtikas aprites valsts uzraudzība.
Nodarbības1.00mācību izbraukums
2Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzdevumi un mērķi.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) struktūra un funkcijas.
Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Pārtikas aprites valsts uzraudzības programma:
likumdošanas prasības pārtikas apritē
Nodarbības1.00mācību izbraukums
4Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) procedūras, instrukcijas, rīkojumi.
Pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles programma.
Nodarbības1.00mācību izbraukums
5Studenta praktiskā dalība pārtikas uzņēmumu pārbaudēs:
-uzraudzības monitoringa pasākumi (pārbaužu veikšana un dokumentēšana, HACCP/ paškontroles dokumentācijas izvērtēšana, līdzdalība laboratorisko izmeklējumu veikšanā);
-prasmju apguve apsekojumu protokolu ievadīšanā PVD datu bāzē.
Nodarbības6.00mācību izbraukums

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus.
Prakses laikā students regulāri ierakstīta prakses atskaitē izpildītos darbus.
Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz izskatīšanai prakses vadītājam.
Sagatavo prezentāciju prakses aizstāvēšanai.

Vērtēšanas kritēriji:

Piedalīšanās un aktivitāte prakses laikā. Prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme. Prakses aizstāvēšana.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Prakse)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Zinās par pārtikas aprites un uzraudzības politiku Latvijā:
pārtikas aprites valsts uzraudzību;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzdevumiem un mērķiem;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) struktūru un funkcijas.

Prasmes:

Studenta praktiskā dalība pārtikas uzņēmumu pārbaudēs:
pārtikas uzraudzības monitoringa pasākumi (pārbaužu veikšana un dokumentēšana, HACCP/ paškontroles dokumentācijas izvērtēšana, līdzdalība laboratorisko izmeklējumu veikšanā);
Prasmes protokolu ievadīšanā PVD datu bāzē.

Kompetences:

Spēs izskaidrot Pārtikas aprites valsts uzraudzības programmu:
likumdošanas prasības pārtikas apritē;
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) procedūras, instrukcijas, rīkojumus.
Spēs interpretēt iegūtos rezultātus un izveidot nepieciešamās rekomendācijas pārtikas aprites un uzraudzības jomā.

Bibliogrāfija