Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Seksuālā veselība un izglītība

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_039

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Studiju kursa apguves uzsākšanai: pamatzināšanas cilvēka anatomijā un fizioloģijā.

Mērķis:

Veicināt zināšanas seksuālajā veselībā un attīstīt studentu prasmes plānot un vadīt praktiskas nodarbības.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1NVO "Papardes zieds" organizācija, mērķi, galvenie uzdevumi un darbības sfēras. Neformālā izglītība - tās principi, mērķi, iespējas.Lekcijas1.00cits
2Neformālās izglītības kā pieredzes izglītības aspekti. Nodarbības1.00cits
3Pubertāte - fiziskie aspekti.Lekcijas1.00cits
4Pubertāte - emocionāli aspekti.Lekcijas1.00cits
5Savstarpējo attiecību veidošanas būtība un analīze.Nodarbības1.00cits
6Psihiskās veselības jautājumi pusaudžu vecumā- anoreksija, bulīmija, pašsavainošanās, vardarbība.Lekcijas1.00cits
7Stereotipi - definīcija, būtība, aspekti. Lekcijas1.00cits
8Lēmuma veidošanās par seksuālo attiecību uzsākšanu. Nodarbības1.00cits
9Kontracepcija. Aborts. Lekcijas1.00cits
10Kontracepcija un aborts - problemātika un iespējas mūsdienu sabiedrībā. Nodarbības1.00cits
11STI,HIV/AIDS, drošs sekss.Lekcijas1.00cits
12Vīrieša veselība.Lekcijas1.00cits
13Video treniņš par apgūtajiem tematiem.Nodarbības1.00cits
14Nodarbību plāna izstrāde. Nodarbības1.00cits
15Nodarbību vadīšana Latvijas skolās par seksuālo veselību. Nodarbības2.00cits

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Izstrādāt un novadīt 2 nodarbības skolēniem Latvijas skolā.

Vērtēšanas kritēriji:

Izstrādātas un praktiski novadītas 2 nodarbības par seksuālo veselību; atbildēti 10 jautājumi par seksuālo veselību.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Par nodarbību veidošanas uzbūvi, principiem; par fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pubertātē; par attiecību veidošanu, zināšanas par ēšanas traucējumiem; zināt , kur meklēt palīdzību problēmu gadījumos; zināt un izprast stereotipu nozīmi, rašanās mehānismus; zināt kontracepcijas metodes, to lietošanas principus un efektivitāti; zināšanas par biežākajiem mītiem jauniešu vidū par seksuālo attiecību uzsākšanu.

Prasmes:

Veidot plānu nodarbību vadīšanai un vadīt nodarbību, runājot ar jauniešiem viņiem saprotamā valodā; prasmes atbildēt uz jauniešu jautājumiem; prasmes demonstrēt prezervatīvu un citas kontracepcijas metodes.

Kompetences:

Holistiski izprast seksualitātes jēdzienu būtību, pubertātes procesa norisi, kompetences par palīdzēšanas spēju robežām dažādās situācijās, par to , kas ir apzināts lēmums uzsākt seksuālas attiecības un kā par to runāt.

Bibliogrāfija