Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Valsts pārbaudījums

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_047

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

2

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

4

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pie valsts pārbaudījuma tiek pielaisti visi studējošie, kas sekmīgi nokārtojuši profesionālās bakalaura studiju programmas Sabiedrība veselība prasības.

Mērķis:

Valsts pārbaudījums tiek organizēts kā integrēts pārbaudījums, vienlaicīgi novērtējot gan zināšanas sabiedrības veselībā un dažādās tās apakš jomās, kā vides veselībā, darba veselībā, epidemioloģijā, sociālajā medicīnā, veselības veicināšanā un izglītībā, veselības aprūpes organizācijā, vadīšanā un finansēšanā, gan arī studenta analītiskās un komunikācijas prasmes.

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Sabiedrības veselība ” Valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglamentu I, kas apstiprināts RSU Senāta 2011.14.06. sēdē, protokols Nr. 1-2/21.06.11, grozījumi 02.09.2013., protokols Nr. 1-2/02.09.13. un atbilstoši Valsts pārbaudījuma procesa shēmai (https://intranet.rsu.lv/docs/procesi/Lapas/Procesi.aspx)

Vērtēšanas kritēriji:

Katru mutvārdu pārbaudījuma jautājumu VPK komisijas locekļi vērtē atsevišķi 10 ballu sistēmā un beigās nosaka vidējo kopējo vērtējumu. Komisijas locekļu viedokļu nesakritības gadījumā VPK priekšsēdētājs var ierosināt atkātoti iepazīties ar studenta rakstiski sagatavotām atbildēm un noklausīties audioierakstu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Valsts pārbaudījums

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Prasmes:

Kompetences:

Bibliogrāfija