Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Veselības aprūpes organizācija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_050

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Dzintars Mozgis

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

5

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Tirgus ekonomikas pamati.Vadības zinību pamati. Sabiedrības veselības pamati. Angļu valodas prasme. Datora (interneta) lietošanas prasme.

Mērķis:

Kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Veselības politika un vērtībasNodarbības1.00auditorija
2Veselības un veselības aprūpes finansēšanas sistēmasNodarbības1.00auditorija
3Veselības sistēmas un to salīdzināšanas iespējas globālajā pasaulēNodarbības1.00auditorija
4Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars veselības un labklājības vairošanai Nodarbības1.00auditorija
5Veselības aprūpes sistēmas struktūra un līmeņiNodarbības1.00auditorija
6Veselības aprūpes sistēmas organizatoriskie principi LatvijāNodarbības1.00auditorija
7Kvalitātes vadības principi veselības aprūpē Nodarbības1.00auditorija
8Kvalitātes vadības principi Latvijas veselības aprūpes sistēmā Nodarbības1.00auditorija
9Veselības informācijas sistēmu principi Nodarbības1.00auditorija
10Veselības informācijas sistēmu organizācija un darbības principi Latvijā Nodarbības1.00auditorija
11Veselības ekonomikas principiNodarbības1.00auditorija
12Veselības aprūpes sistēmu makroekonomiskais raksturojumsNodarbības1.00auditorija
13Veselības aprūpes finansēšanas sistēmu salīdzināšanas iespējas, to priekšrocības un trūkumiNodarbības1.00auditorija
14Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmasNodarbības1.00auditorija
15Izmaksu efektivitātes analīzeNodarbības1.00auditorija
16Veselības tehnoloģiju novērtēšanaNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Politisko un stratēģisko dokumentu, kas regulē veselības aprūpes organizēšanu valstī lasīšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Regulāra mutiska izpratnes un prasmju kontrole nodarbību laikā. Rakstisks kursa gala pārbaudījums ar teorētiskiem jautājumiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika; galvenos starptautiskos un Latvijas veselības politikas dokumentus
Veselības aprūpes finansēšanas sistēmas pasaulē, Latvijas sistēmas raksturojumu atbilstoši starptautiskai klasifikācijai
Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru
Latvijas veselības aprūpes normatīvos aktus
Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu struktūru un vajadzībām, Latvijas pakalpojumu iepirkumu principus
Veselības izmaksu ekonomiskās analīzes metodes
Starptautisko organizāciju lomu Latvijas veselības aprūpē
Latvijas veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu
Latvijas veselības informācijas organizāciju un vadību
Veselības aprūpes līmeņus, to organizāciju Latvijā
Vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā

Prasmes:

Vērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmu starptautisko dokumentu, prasību un prakses kontekstā
Orientēties Latvijas valsts veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā

Kompetences:

Kritiski vērtēt un lietot veselības pakalpojumu izmaksu ekonomiskās analīzes literatūras datus, tos lietot sava darba vadībā un plānošanā
Izskaidrot Latvijas veselības aprūpes organizācijas sasniegumus, problēmas un uzdevumus plašai sabiedrībai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1PVO Eiropas reģionālais birojs, Veselība 2020, Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai, SPKC tulkojums, 2013
2U.Mitenbergs, M. Taube, J.Misiņā, Ē. Miķītis, A. Martinsons, A.Rūrāne, V.Kventins, „Veselības sistēmas pārejas periodā: Latvija. Pārskats par veselības aprūpes sistēmu līdz 2011. gadam Latvija”. PVO Eiropas reģionālais birojs, European Observatory on on Health Systems and Policies, 2012
3M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003.
4Dz.Mozgis „Ceļvedis veselības aprūpes sistēmā” Nacionālais apgāds, 2008.

Papildus literatūra

1„Primary Health Care Reforms”, ed. By J.Goicoechea, WHO, Europe, 1996.
2„Funding Health Care: Options for Europe”, ed. E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras and J.Kutzin. „Open University Press”, Buckingham, Philadelphia, 2002.
3S.Folland, A.Goodman, M.Stano „The Economics of Health and Health Care” „Pearson Prentice Hall”, 2004.
4H.Legido-Quigley, M.McKee, E.Nolte, I.A Glinos „Assuring the Quality of Health Care in the European Union”, WHO, 2008
5Paul J. Feldstein, Health Care Economics, Seventh Edition, Delmar Cengage Lerning, 2012
6World Health Organization. The Global Burden of Disease concept. Available at: http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/9241546204chap3.pdf

Citi informācijas avoti

1Ed. by J.Figueras, M.McKee, J.Cain, S.Lessof „Health Systems in Transition: Learning from Experience” European Observatory on Health Systems and Policies, 2004
2Sassi F. (2006). Calculating QALYs, comparing QALY and DALY calculations. Health Policy Plan 21(5):402-408.
3Anand S, Hanson K. (1997). Disability-adjusted life years: A critical review. J Health Econ 16:685-702.