Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Ekonomikas pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_057

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anita Kokarēviča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

30

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Matemātikā un statistikā.

Mērķis:

Veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
2Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas galvenie mērķi, problēmas. Ražošanas resursi, faktori. kopīgais un atšķirīgais mikroekonomikā un makroekonomikā.Nodarbības1.00auditorija
3Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tradicionālā ekonomika, komandekonomika, brīvā tirgus ekonomika, jauktā ekonomika.
Latvijas ekonomiskā sistēma un tās īpatnības.
Lekcijas1.00auditorija
4Ekonomisko sistēmu raksturojums. Tradicionālā ekonomika, komandekonomika, brīvā tirgus ekonomika, jauktā ekonomika.
Latvijas ekonomiskā sistēma un tās īpatnības.
Nodarbības1.00auditorija
5Patērētāju rīcība tirgū. Vajadzības, labumi, derīgums. Individuālais un kopējais pieprasījums un piedāvājums, tā apjoms. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie faktori, elastība.Lekcijas1.00auditorija
6Patērētāju rīcība tirgū. Vajadzības, labumi, derīgums. Individuālais un kopējais pieprasījums un piedāvājums, tā apjoms. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie faktori, elastība.Nodarbības1.00auditorija
7Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras. tirgus līdzsvars.Lekcijas1.00auditorija
8Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras.Tirgus mehānisms. Tirgus dalībnieku mērķi. Tirgus struktūras. tirgus līdzsvars.Nodarbības1.00auditorija
9Darba tirgus jēdziens. Darba resursi, to loma. Pieprasījums un piedāvājums darba tirgū. Bezdarbs, tā formas. Bezdarba līmenis.Nodarbības1.00auditorija
10Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Saimnieciskās plūsmas. IKP. NKP. Aprēķināšanas metodes. Nominālais un reālais IKP. Līdzsvars makroekonomikā un tā nosacījumi, zaudēšanas cēloņi.Lekcijas1.00auditorija
11Valsts ekonomiskās politikas būtība un instrumenti tās realizēšanai. Saimnieciskās plūsmas. IKP. NKP. Aprēķināšanas metodes. Nominālais un reālais IKP. Līdzsvars makroekonomikā un tā nosacījumi, zaudēšanas cēloņi.Nodarbības1.00auditorija
12Nauda, tās veidi, funkcijas. Naudas pieprasījums, piedāvājums. Inflācija, tās veidi. Latvijas banku sistēma. LR centrālās bankas un komercbanku funkcijas. Vērtspapīru tirgus. Fondu birža.Nodarbības1.00auditorija
13Ienākumu avots, sadale. Nabadzība. Nodokļi, to veidi, aprēķināšana. Valsts budžets – tā veidošana, apstiprināšana. Budžeta ieņēmumi un izdevumi, to kontrole. ES budžets – tā sastāvdaļas, sadalījums.Nodarbības1.00auditorija
14Ārējā tirdzniecības politikas veidi. Absolūto un relatīvo priekšrocību princips. Ārējās tirdzniecības bilance. Starptautiskā valūtas sistēma. Nodarbības1.00auditorija
15Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Globalizācija un tās ietekme uz valstu tautsaimniecību. Latvija un globalizācija.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Individuālais darbs ar mācību materiāliem un literatūras avotiem. Prezentāciju gatavošana par kursa tēmām.

Vērtēšanas kritēriji:

Lekciju un nodarbību apmeklējums, pārbaudes darbu izpilde, patstāvīgo darbu izstrāde un prezentācija, eksāmens (daudzizvēļu tests).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti spēs:
- izskaidrot ekonomikas pamatjautājumu būtību;
- definēt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas;
- novērtēt valsts lomu ekonomikā;
- nosaukt un raksturot bezdarba formas;
- nosaukt un raksturot valsts ekonomiskās politikas instrumentus.

Prasmes:

Kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
- salīdzināt kopējo un atšķiŗīgo mikro un makro ekonomikā;
- izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus;
- analizēt tirgus subjektu rīcību;
- izvērtēt sociālekonomisko situāciju Latvijā;
- salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus.

Kompetences:

Izmantojot apgūtās zināšanas:
- diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valsts tautsaimniecību;
- izvērtēt Latvijas banku sistēmu, nodokļu politiku un budžetu;
- loģiski noformulēt un izskaidrot fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz sociālekonomisko situāciju valstī.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. R: LU, 2007.
2Libermanis G. Mikroekonomika. R: Kamene, 2006.
3Libermanis G. Makroekonomika. R: Kamene, 2007.

Papildus literatūra

1Lībermanis G. Kā uzveikt inflācijas pūķi? R: Multineo, 2007.
2Plotkāns A. Cita ekonomika. R: Dienas Grāmata, 2010.
3Egle E., Karnīte R. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā. Sarunas ar Latvijas uzņēmējiem. R: Lietišķāds Informācijas dienests, 2008.
4Daid Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbuch. Economics. McGRAW-HILL BOOK Company, 9th ed., 2008.
5Robert. H. Frank, Microeconomics and Behaviour, Irwin Me Graw - Hill, 2000, Chapter – 6

Citi informācijas avoti

1http://www.em.gov.lv/
2http://www.fm.gov.lv/
3https://www.lnb.lv/en/node/173