Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vides veselības likumdošana

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_060

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

22

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Vides veselībā, tiesību pamatos, sabiedrības veselībā, bioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā.

Mērķis:

Nodrošināt studentiem iespēju iepazīties ar normatīvajiem aktiem, to darbību, galvenajām valsts noteiktajām prasībām vides aizsardzībā un sabiedrības veselības aizsardzībā, apgūt Latvijas normatīvo aktu sistēmu vides un sabiedrības veselības aizsardzības jomā, kā arī šo jautājumu valsts pārvaldes sistēmu Latvijā. Informēt studentus par galvenajām Eiropas Savienības prasībām un Latvijā piemērojamo juridisko atbildību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. Veicināt studentiem prasmes normatīvo aktu piemērošanā noteiktu ar vides aizsardzību un vides veselību saistītu situāciju risināšanai. Studiju priekšmetā tiek stāstīts par vides kvalitātes reglamentāciju, dabas resursu racionālu izmantošanu, īpašo vides aizsardzību.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Normatīvo aktu sistēma LatvijāLekcijas2.00auditorija
2Latvijas normatīvo aktu sistēmas analīze vides veselības jautājumos. Nodarbības4.00auditorija
3Normatīvo aktu spēkā esamība Latvijā.Lekcijas2.00auditorija
4Normatīvo aktu spēkā esamības Latvijā praktiska analīze, problemātikas kontstatācija. Nodarbības3.00auditorija
5Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jautājumos Latvijā. Lekcijas2.00auditorija
6Normatīvo aktu sistēmas veselības aizsardzības jautājumos Latvijā analīze. Nodarbības2.00auditorija
7Vides kvalitātes reglamentācija. Lekcijas2.00auditorija
8Dabas resursu racionālas izmantošanas reglamentācija. Lekcijas2.00auditorija
9Dabas resursu izmantošanas regulācijas problemātika un vides kvalitātes reglamentācijas problemātikas analīze. Nodarbības4.00auditorija
10Īpašā dabas aizsardzība. Lekcijas1.00auditorija
11Juridiskā atbildība par vides aizsardzības likumpārkāpumiem Latvijā. Lekcijas1.00auditorija
12Vides aizsardzības likumpārkāpumu piemēri un analīze. Nodarbības3.00auditorija
13ES un vides tiesiskā aizsardzība Latvijā. Nodarbības4.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Mācību literatūras un juridisko dokumentu studijas; konkrētu kāzusu risināšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Piedalīšanās nodarbībās un kāzusu risināšanā; risinājuma gaitas un izdarīto spriedumu izklāsts un prezentēšana; kursa beigās – rakstisks eksāmens.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Uzskaitīs normatīvos aktus, kuri reglamentē vides aizsardzību, nosauks galvenās prasības, kas piemērojamas sabiedrības veselības aizsardzībā Latvijā; atpazīs svarīgāko vides aizsardzības normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju, nosauks galvenos vides aizsardzību un sabiedrības veselību reglamentējošos normatīvos aktus Latvijā, aprakstīs Eiropas Savienības normatīvo aktu darbību Latvijā, nosauks juridiskās atbildības veidus par likumpārkāpumiem; identificēs vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomas institūcijas, zinās nosaukt to funkcijas un darbību.

Prasmes:

Kategorizēs un kombinēs Latvijas un ES normatīvos aktus; identificēs atbilstošos normatīvos aktus konkrētas ar vides aizsardzību un vides veselību saistītas juridiskas problēmas risināšanai; risinās kāzusus.

Kompetences:

Diskutēs par normatīvo aktu lomu vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā, izdarīs spriedumus par šo normatīvo aktu piemērošanu; diskutēs par svarīgākajiem vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomas instrumentiem, kurus piemēro Latvijā, analizēs šo instrumentu darbību un Latvijā veiktos pasākumus vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1- Jānis Strautmanis „Ekoloģisko tiesību pamati. Dabas vides tiesiskā aizsardzība”, Rīga, ”Zvaigzne ABC”, 1997.
2- Jānis Strautmanis „Vides ētika un vides tiesības”, Rīga ,”Zvaigzne”, 2003.
3- Klaus Meseršmits, Silvija Meiere, Elīna Ūsiņa „Eiropas vides tiesības”, LU, „Eurofaculty”, 2003.

Papildus literatūra

1- Vides veselības rīcības plāns, Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1997.
2- Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, akc. ar MK 26.03.2014. rīkojumu nr.130.
3- Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, akc. ar MK 14.10.2014. rīkojumu nr. 589.
4- „Vides zinātne”, M. Kļaviņa red., „ LU akadēmiskais apgāds”, 2008

Citi informācijas avoti

1- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa - www.varam.gov.lv
2- Veselības ministrijas mājas lapa- www.vm.gov.lv
3- ES portāls- www.europa.eu
4- Normatīvo aktu datu bāze- www.likumi.lv