Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Prakse epidemioloģiskajā uzraudzībā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_066

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Signe Subatniece

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

2

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

4

Nodarbības (skaits)

0

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā nodarbību kontaktstundas

0

Kopā kontaktstundas

4

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Mikrobioloģija, fizioloģija, infekcijas slimības un epidemioloģija.

Mērķis:

Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas jomas speciālistiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Sabiedrības veselības monitorings.Pētījumi sabiedrības veselības jomā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Atkarības slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3HIV profilakse.Veselības veicināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Valsts statistikas programma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs.Personas datu aizsardzība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta struktūra (ISRAPD), funkcijas. Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības principi, metodes, normatīvā bāze, starptautiskā sadarbība.
Normatīvie akti epidemioloģiskās drošības jomā.
Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas.
Nodarbības1.00cits
7Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas uzdevumi un galvenie darbības virzieni.
Zoonozes un sapronozes.
Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Infekcijas slimību/uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana, pretepidēmijas pasākumu organizēšana. Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Epidēmiskais process.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Pārtikas izcelsmes uzliesmojuma (grupveida saslimšanu) epidēmiskā procesa pazīmes, diagnostikas metodes. Uzliesmojuma biežākie cēloņi, faktori.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Epidemiologa darba organizācija. Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas funkcijas un uzdevumi. Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Akūtas zarnu infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Imunizācijas valsts programma, vakcīnregulējamās infekcijas.
Gripas monitorings. Parenterālie vīrushepatīti.
Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Seksuāli transmisīvās slimības, HIV/AIDS, tuberkuloze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Prakses aizstāvēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt visus prakses uzdevumus.
Prakses laikā students regulāri ieraksta prakses atskaitē izpildītos darbus.

Vērtēšanas kritēriji:

Prakses gaitā students uzraksta prakses atskaiti un saņem no prakses vadītāja atsauksmi par darbu, kurus katedras norādītajā termiņā iesniedz katedrā. sekmīga prakses aizstāvēšana.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Prakse)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Spēs izskaidrot jautājumus par neinfekciju slimību monitoringu, statistiskai uzskaitei paredzēto dokumentāciju.
Spēs raksturot infekcijas slimību, tai skaitā HIV infekcijas un seksuālās transmisijas infekciju, epidemioloģiskās uzraudzības, pretepidēmijas un profilakses pasākumu organizēšanas praktiskos aspektus.
Zināšanas par starpsektoru darba organizāciju un vadīšanu slimību profilakses un veselības veicināšanas jomā.

Prasmes:

Būs izpratne par pētījumu īstenošanai nepieciešamo darba organizāciju, datu iegūšanu, analīzi, ziņojumu veidošanu, informācijas sagatavošanu presei jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.
Var līdzdarboties SPKC rīkoto konferenču, semināru, kursu u.c. pasākumu tehniskā sagatavošanā un novadīšanā.

Kompetences:

Līdzdarboties iegūto datu apkopošanā, apstrādē un analizē, sagatavot kopsavilkumu par kādu ar statistiskas datiem atspoguļotu veselības vai veselības aprūpes problēmu.
Spēj izskaidrot kā tiek īstenota normatīvajos aktos noteiktajā kārtība pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, ārstniecības iestādēm, kā arī fiziskām un juridiskām personām centra uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus

Bibliogrāfija