Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Sabiedrības veselības pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

SVUEK_099

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inese Gobiņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Ģirts Briģis

Kontaktinformācija:

Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svek@rsu.lv, svek@rsu.lv, +371 67338307

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

3

Kopā nodarbību kontaktstundas

30

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

3

Kopā nodarbību kontaktstundas

30

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Iepriekšējas pamatzināšanas cilvēka bioloģijā.

Mērķis:

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par sabiedrības veselību kā zinātni, praksi un specialitāti; iepazīstināt ar sabiedrības veselības pamata disciplīnām; veidot izpratni par sabiedrības veselības attīstības vēsturiskajiem un politiskajiem priekšnoteikumiem; izskaidrot sabiedrības veselības specialitātes ētikas un deontoloģijas aspektus, iepazīstināt ar sabiedrības veselībā pielietotajiem psiholoģijas un pedagoģijas pamatprincipiem; kā arī attīstīt sabiedrības veselības speciālista profesionālo motivāciju.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Sabiedrības veselības nozares pamata darbības jomas, funkcijas un uzdevumi.Lekcijas2.00auditorija
2Sabiedrības veselības vēsturiskā attīstība.Lekcijas2.00auditorija
3Veselības informācijas avoti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Būtiskākie notikumi sabiedrības veselības attīstībā. Patstāvīgs darbs. Diskusija.Nodarbības1.00auditorija
5Veselības jēdziens; veselību ietekmējošie faktori.Nodarbības1.00auditorija
6Veselības izvērtēšanas pieejas.Nodarbības1.00auditorija
7Sabiedrības veselības speciālista profesionālās karjeras iespējas.Nodarbības1.00auditorija
8Institūcijas un organizācijas sabiedrības veselībā Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
9Sabiedrības veselības starptautiskās institūcijas un organizācijas.Nodarbības1.00auditorija
10Demogrāfiskie pamatrādītāji sabiedrības veselībai.Nodarbības1.00auditorija
11Epidemioloģiskie pamatrādītāji sabiedrības veselības raksturošanai.Nodarbības1.00auditorija
12Pastāvīgā darba prezentēšana - demogrāfiskās situācijas apraksts sabiedrības veselības kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
13Psiholoģija – definīcija, darbības amplitūda un dažādība.Lekcijas1.00auditorija
14Psiholoģijas kā zinātnes vēsture un galvenās pieejas.Lekcijas1.00auditorija
15Pētniecība psiholoģijā.Lekcijas1.00auditorija
16Uzvedība un psihe – psiholoģiskais skatījums.Lekcijas1.00auditorija
17Psiholoģija, pētniecība un ētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
18Psiholoģija un sabiedrības veselība – sadarbības iespējas un risināmo problēmu piemēri.Nodarbības2.00auditorija
19Debate: „nature versus nurture jeb iedzimtība vai vide / audzināšana” sabiedrības veselības problēmu kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
20Psihiskie procesi: sajūtas un uztvere.Nodarbības1.00auditorija
21Psihiskie procesi: uzmanība un atmiņa.Nodarbības1.00auditorija
22Psihiskie procesi: valoda un runa.Nodarbības1.00auditorija
23Psihiskie procesi: domāšana.Nodarbības2.00auditorija
24Psihiskie procesi: iztēle.Nodarbības1.00auditorija
25Emocijas un jūtas.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Individuālais darbs nodarbību laikā, diskutējot par attiecīgās nodarbības temata problemātiku, patstāvīgie darbi: sabiedrības veselības notikuma/aktivitātes apraksts vēsturiskā kontekstā; demogrāfiskās situācijas apraksts izvēlētajā populācijā.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība nodarbībās, atbilžu kvalitāte kontroldarbos, pastāvīgā darba prezentācijas kvalitāte. Problēmsituāciju analīze un to risināšana, darbs mazās grupās, rakstisks eksāmens (teorētiskā un praktiskā daļa).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Aprakstīs sabiedrības veselības specialitātē izmantoto bāzes terminoloģiju; formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakses uzdevumus, izskaidrojot to vēsturisko un politisko mainību; definēs un paskaidros sabiedrības veselības darbības jomas; izskaidros galvenos demogrāfiskos pamatrādītājus; nosauks sabiedrības veselībā izmantojamos veselības informācijas avotus; uzskaitīs nepieciešamās sabiedrības veselības speciālista kompetences, pienākumus un tiesības. Definēs psiholoģiju, pedagoģiju un aprakstīs to darbības specifiku un noderību sabiedrības veselības kontekstā.

Prasmes:

Pratīs pielietot sabiedrības veselības jēdzienus un definīcijas; diskutēt par sabiedrības veselības nozares attīstību vēsturiskā perspektīvā; klasificēt veselību ietekmējošo faktorus; aprēķināt un interpretēt demogrāfiskos pamatrādītājus; diferencēt un salīdzināt dažādus veselības informācijas avotus. Pratīs identificēt psiholoģisko un pedagoģisko faktoru klātbūtni veselības uzvedības izvēlēs un to formēšanā.

Kompetences:

Spēs komunicēt par sabiedrības veselības nozari, tās darbības jomām un uzdevumiem, kā arī sabiedrības veselības problēmām vēsturiskā un demogrāfiskā kontekstā; spēs patstāvīgi iegūt un atlasīt veselības informācijas avotus sabiedrības veselības problēmu izvērtēšanai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Baltiņš M.Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003, 11- 51.

Citi informācijas avoti

1www.vm.gov.lv; www.spkc.gov.lv; www.csb.gov.lv; www.who.int; European Health Information Gateway (https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer)