Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Spāņu valoda

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 08.07.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_017

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

9.00

ECTS:

13.50

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Aleksandrs Timofejevs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 3. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bez priekšzināšanām spāņu valodā.

Mērķis:

Apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības4.00auditorija
2Personīga informācija. Nodarbības6.00auditorija
3Klasē. Lietas un priekšmeti. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
4Personas dati.Nodarbības6.00auditorija
5Valstis un tautības. Kontroldarbs.Nodarbības6.00auditorija
6Dzīvoklis. Mājas interjers. Nodarbības8.00auditorija
7Pilsēta. Prievārdi, kas norāda uz atrašanās vietu. Kontroldarbs.Nodarbības7.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni. Restorānā.Nodarbības7.00auditorija
9Cilvēka ārējais izskats un raksturs. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
10Ikdienas rutīna. Nodarbības8.00auditorija
11Mans dzīvojamais rajons. Kontroldarbs.Nodarbības8.00auditorija
12Neseni notikumi.Nodarbības8.00auditorija
13Biogrāfija. Dzīves notikumi. CV. Kontroldarbs.Nodarbības6.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Individuālais, pāru un grupu darbs – stāstījumu un prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – nezināmo vārdu nozīmes noskaidrošana, īsu aprakstu/eseju veidošana par konkrētu tēmu

Vērtēšanas kritēriji:

1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā.
2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.
3. Akumulējošs vērtējums 3. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā.
4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās;
• zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos;
• spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām;
• spēs atpazīt biežāk sastopamās spāņu valodas konstrukcijas.

Prasmes:

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs:
• atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai;
• saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c.;
• sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām;
• uzrakstīt personīgu vēstuli;
• izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1ELE Actual, Libro del alumno, A1,Virgilo Borobio, Madrid, 2011
2ELE Actual, Cuaderno de ejercicios, A1, Virgilio Barbio, Madrid 2011
3ELE Actual, Vocabulario, A1, Marta Higueras, Madrid 2011
4Spāņu valoda iesācējiem. Aleksandrs Timofejevs. 2017

Papildus literatūra

1Español en vivo, Nuzdin G., Martin Lora-Tamayo P., Marin Estremera K., M.,2006.
2El español, Rozenberga M., R., 2002.
3¡Hola, español!Spāņu valoda iesācējiem, Aini Kuusika, Zvaigzne ABC,2004.
4Pasaporte. Libro de alumno, Edelsa 2007.
5Pasaporte. Libro de ejercicios, Edelsa 2007.

Citi informācijas avoti

1Interneta resursi: www.videoele.com, www.espanol.es
2Mācību materiāli spāņu valodā, I. Reinvalde
3Mācību materiāli spāņu valodā, V. Vīksne
4https://aprenderespanol.org/
5https://hablacultura.com/