Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vācu valoda

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_022

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

9.00

ECTS:

13.50

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 3. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

bez priekšzināšanām

Mērķis:

panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot vācu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1\A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna.
Sasveicināšanās un atsveicināšanās, iepazīšanās formu apguve. Uzruna: „tu” un „jūs”.
Darbības vārda vieta teikumā. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikums ar jautājuma vārdu W- Frage un bez Ja|Nein-Frage.
Valsts un valodas nosaukumi vācu valodā.
Noteiktais artikuls - der(m), die(f), das(n).
Izteiciens - Ich möchte nach ...
Nodarbības5.00auditorija
2Dzīvesvieta , adrese, pasta indeks, telefona numurs, e-mail adrese, vizītkartes Vācijā un Latvijā, darba vai mācību vieta.
Darbības vārdu wohnen, arbeiten, studieren un jautājuma vārda Wo? lietošana teikumos.
Universitāte, fakultātes.
Skaitļa vārdi no 100 līdz 1000. Gadskaitļi, dzimšanas diena – kārtas skaitļa vārdi, mēnešu nosaukumi, ģimenes stāvoklis, adrese.
Darbības vārdu haben un sein locīšana un pielietojums teikumos.
Jautājuma vārda Wer? pielietojums teikumā. Lietvārds, tā dzimte un
Nodarbības7.00auditorija
3Dažādu valstu naudas vienības, skaitļa vārdi no 1000 līdz miljardam. Mājsaimniecības piedērumi, mēbeles, statistikas dati Vācijā.
Lielveikals, nodaļas, informācija, cenas. Avīzes sludinājumi: lietotas mantas – pirkšana un pārdošana.
Lietvārds : daudzskaitļa formas.
Akuzatīva locījums tiešā papildinātāja nozīmē.
Nodarbības8.00auditorija
4Vācijas Federatīvā Republika. Federālās zemes. Valsts simboli. Parlaments, partijasNodarbības10.00auditorija
5Iepirkšanās pārtikas veikalā. Pārtikas preces; mērvienības un iepakojumu formas. Veikala nodaļas, preču novietojums.
Pavēles izteiksme –norādījumi, lūgumi, padomi. Personu vietniekvārdi nominatīvā un datīvā.
Dzerienu un ēdienu nosaukumi, ēdienkarte. Pasūtījums kafejnīcā - Ich möchte /nehme/bestelle/trinke + nenoteiktais artikuls Akk. eine ... ein.... einen
Darbības vārds essen, tā locīšana .
Nodarbības6.00auditorija
6Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais.
Pasākumu, notikumu laiks un vieta
Um wie viel Uhr beginnt ...?
Dienu, mēnešu, gadalaiku nosaukumi.
Svētku dienas Latvijā un Vācijā.
Profesijas, darba vieta, darba pienākumi.
Kārtas skaitļa vārdi.
Modālie darbības vārdi können, dürfen, müssen, sollen, wollen, möchten locīšana un pielietojums; vārdu kārtība teikumā – modālais darb. vārds 2. vietā+ nenoteiksme beigās.
Jautājums Wie oft ?
Nodarbības7.00auditorija
7Text „Eine Klasse stellt sich vor’’.
Piederības vietniekvārdi mein, dein, ihr, sein, unser, euer, ihr, Ihr - pielietojums artikula vietā, saskaņojums ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā; locīšana.
Oficiāla un privāta vēstule.
Ģimene, ģimenes locekļi, radinieki.
Ģimenes ciltskoks. Ikdienas mājas darbi.
Neregulārie darbības vārdi – locīšana, pielietojums.
Darbības vārdi ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem – locīšana un pielietojums.
Nodarbības7.00auditorija
8Īsa Vācijas vēsture. Vācijas apvienošana (1991). Valdība, ārpolitika.Nodarbības10.00auditorija
9Apskates objekti Bērlinē, Vācijā un Latvijā, mīļakas vietas.
Ceļš, ceļa apraksts, virziens , transports, satiksme, pārvietošanās pilsētā, dāžādu objektu atrašanās vietas.
Nesenās pagātnes notikumi gestern, in der vorigen Woche
Vienkāršā pagātne war, hatte . Saliktā pagātne - Perfekt; Partizip II – regulārie un neregulārie darbības vārdi- formu veidošana. Personu vietniekvārdi akuzatīvā
Nodarbības7.00auditorija
10Jaunieši Vācijā un Latvijā, dzīvesvieta, attiecības ar draugiem un vecākiem. Bērnība, jaunība.
Palīgteikumi ar saikļiem weil und obwohl; vārdu kārtība palīgteikumos. Modālie darbības vārdi vienkāršās pagātnes formā - Präteritum .
Nodarbības7.00auditorija
11Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi, izklaides iespējas. Pasaules ceļojums . Informācija par Vāciju, Austriju un Šveici – ceļošana, atpūtas iespējas, pilsētas, apskates objekti, daba. Atpūtas iespējas Latvijā.
Saliktā pagātne - Perfekt: regulārie un neregulārie darb. vārdi, darb. v. ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem, darb. vārdi ar piedēkli –- ieren.
Nodarbības6.00auditorija
12Eiropas savienība, tās struktūra, institucijas, valstis.Nodarbības10.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu; vingrinājumu, vēstuļu, rakstīšana, izmantojot paraugus; aktīvās leksikas, darbības vārdu formu apguve.

Vērtēšanas kritēriji:

Students studiju kursa apguves noslēgumā spēs: pielietot biežāk lietotos lietvārdus vienskaitlī un daudzskaitlī un darbības vārdu formas; prasmīgi uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem;
brīvi uztvert un nodot vajadzīgo informāciju mutvārdu formā; veidot un uzturēt dialogu ikdienas situācijās; saprast un iegaumēt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas.
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; līdzdalība praktiskajās nodarbībās atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās , individuālais darbs. Kursa beigās eksāmens , kurā tiek pārbaudītas lasīšanas, klausīšanas, rakstīšanas, valodas strukturu lietošanas, kā arī runāšanas prasme.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens (Rakstisks)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

spēs pielietot mutiskā un rakstiskā saziņā vācu standartvalodas vārdu krājumu, spēs atpazīt un atšķirt vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; spēs atpazīt un noteikt pareizu vārdu kārtību teikumā; spēs atrast tekstā vajadzīgo informāciju; spēs izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; spēs atpazīt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas, spēs atpazīt un noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām.

Prasmes:

spēs saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā, spēs atstāstīt un pārfrazēt tekstu, izklāstot savu domu.

Kompetences:

spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, aizpildīt anketas viesnīcā, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Tangram aktuell Lektion 1-4, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2004, 144 S.
2Tangram aktuell Lektion 5-8, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2005, 152

Papildus literatūra

1Norbert Becker, Jörg Braunert Alltag, Beruf & Co 1, Hueber Verlag, Ismaning, 2009, 119 S.
2Norbert Becker, Jörg Braunert, Alltag, Beruf & Co 2, Hueber Verlag, Ismaning, 2009, 120 S.
3Maie Lepp Grammatik ist kinderleicht, Zvaigzne ABC, Riga, 2000, 231 S.
4Zur Orientierung. Basiswissen Deutschland. Hueber Verlag 2010, 80 S.

Citi informācijas avoti

1www.hueber.de/deutsch-lernen
2www.goethe.de