Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Krievu valoda

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 31.01.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_024

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

9.00

ECTS:

13.50

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ludmila Jermakoviča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 3. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bez priekšzināšanām.

Mērķis:

Mērķis ir panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Alfabēts. Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Intonācijas modeļi. Krievu alfabēta burtu rakstīšana.Nodarbības4.00auditorija
2Pirmie kontakti: sasveicināšanās un atvadīšanās , iepazīšanās . Uzruna: „tu” un „Jūs”.
Lietvārdu dzimtes noteikšana pēc galotnes.
Vārdu kārtība teikumā.
Jautājuma teikumi ar jautājamo vārdu кто? un что?
Personu vietniekvārdi я, ты он, она, оно, мы , вы, они un piederības vietniekvārdi чей? – мой, твой, его, её, наш, ваш, их.
Nodarbības5.00auditorija
3Es un mana ģimene, ģimenes locekļi un radinieki. Profesijas. Valsts, valodas un tautības nosaukumi krievu valodā.
Personu vietniekvārdi ģenitīvā.
Konstrukcijas: У меня есть .... У тебя есть ....? Кто вы? – Я студент.
Pilnas un nepilnas atbildes.
Darbības vārdu говорить , изучать , читать, писать locīšana.
Lietvārds : daudzskaitļa formas.
Skaitļa vārdi no1 līdz 100.
Nodarbības6.00auditorija
4Dzīves vieta, māja, dzīvoklis, pilsēta.
Darbības vārdu жить, работать, отдыхать,смотреть,учиться, делать, locīšana tagadnē.
Lietvārda Lokatīvs ar prievārdiem в vai на atbildējot uz jautājumu Где?
Darbības vārds pagātnē.
Darbības vārda быть – был lietošana pagātnē Где ты был вчера? Ты был вчера в ... или на ...?
Īpašības vārda dzimte un skaitlis; saskaņošana ar lietvārdu. Jautājuma vārdi Какой? Какая? Какое? Какиe?
Nodarbības6.00auditorija
5Krievija, administratīvais iedalījums, karte. Valsts simboli. Tautību nosaukumi, tautu valodas. Maskava - Krievijas galvaspilsēta.Nodarbības5.00auditorija
6Gadalaiki, nedēļas dienas un mēnešu nosaukumi.
Vaļasprieki.
Modālo darbības vārdu хотеть, мочь, должен locīšana un pielietojums ar citu darb. v. nenoteiksmē.
Jautājuma vārds Когда? un apstākļa vārdi ar laika nozīmi утром, днём, вечером, ночью, зимой ....
Lietvārdu Akuzatīvs darbības virziena izteikšanai Куда? – в университет, на работу
Nodarbības5.00auditorija
7Pulkstenis, laiks, laika plānošana. Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. Который час?
Pasakumu, notikumu laiks un vieta В котором часу ....?
Gadskaitļi, dzimšanas diena – kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 10, kārtas skaitļa vārdu veidošana virs 10.
Atgriezeniskie darbības vārdi.
Svētku dienas, svinības.
Lietvārdu Ģenitīvs pēc nolieguma нет, не было, не будет
Personu vietniekvārdi datīvā Сколько вам/тебе лет? Мне 20 лет/ 21 год.
Nodarbības6.00auditorija
8Uzturs, ēdienu un dzerienu nosaukumi, iepirkšanās pārtikas veikalā, veikala nodaļas; ēdienreizes; ēdienkarte, ēdnīcā un kefejnīcā.
Darbības vārdu есть, пить, любить, завтракать, обедать, ужинать, locīšana.
Lietvārdi akuzatīva locījumā bez prievārda.
Darbības vārda pavēles izteiksme.
Nodarbības6.00auditorija
9Transports un satiksme. Ceļojumi. Viesnīca.
Darbības vārdu ехать ездить, идти , ходить, locīšana.
Vietas apstākļa vārdi где ?- здесь, там, справа, слева ... un virziena apstākļa vārdi куда? – сюда, туда, направо, налево ...
Nodarbības5.00auditorija
10Krievijas daba. Ceļojums pa Krievijas pilsētām.Nodarbības5.00auditorija
11Mana ikdiena.
Darba dienas plānojums, darba dienas norise.
Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi, lietošana un darināšana, pabeigtā darb. v. priedēkļi вы-,на-, по-, под-, при- про-, с-, за-, у-.
Nepabeigtā veida darb. v. apstākļa vārdi Как часто? – всегда, иногда, часто, редко, обычно, долго.
Darbības vārds nākotnē – vienkāršā un saliktā nākotne, nākotnes formu veidošana, locīšana. Darbības vārdu veidu savstarpēja sakarība. Lietvārdu Datīvs – Кому?Чему?
Nodarbības10.00auditorija
12Cilvēks, ārējais izskats, rakstura īpašības, apģerbs. Ķermeņa daļas; veselība un slimības, sāpes, sūdzības.
Izteicieni par veselību.
Darbības vārdu болен,больна, болит, болеть,заболеть locīšana tagadnē un pagātnē.
Konstrukcija Datīvs + нужно, можно, нельзя + nenoteiksme.
Nosacījuma palīgteikums ar saikļi если.
Nodarbības4.00auditorija
13Izglītība, universitāte, fakultātes; manas studijas, studiju priekšmeti. Biogrāfija.
Īpašības vārdu īsā forma.
Īpašības un apstākļa vārdu pārākā un vispārākā pakāpe.
Cēloņa, seku un nolūka palīgteikumi.
Nodarbības8.00auditorija
14Brīvais laiks, atpūtas iespējas Latvijā un Krievijā, apskates objekti, mīļākās vietas; sporta veidi.
Lietvārda instrumentāļa loc. Кем? Чем? bez prievārda.
Palīgteikumi, kurus ievada attieksmes vietniekvārdi который, которая, которые
Nodarbības7.00auditorija
15Krievu māksla, mūzika, folklora - tautasdziesmas, pasakas, teikas, sakāmvārdi, parunas, mīklas. Izcilie Krievijas rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki.Nodarbības6.00auditorija
16Atkārtojums pirms gala eksāmena par kursa apgūto
Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu; vingrinājumu, vēstuļu, rakstīšana, izmantojot dotos paraugus; aktīvas leksikas, darbības vārdu formas apguve.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; sekmīgi uzrakstīti 8 testi,kursa beigās eksāmens – mutvārdu pārbaude un rakstveida tests. Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi no 1-10. Gala vērtējumu veido eksāmena atzīme un kursa laikā paredzēto testu un prezentāciju vidējā atzīme.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais zinās: krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu.

Prasmes:

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences:

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Л.В. Миллер « Жили-были « 28 уроков русского языка для начинающих. Санкт-Петербург, Златоуст, 2006
2J. Ovsijenko „Krievu valoda iesācējiem” Rīga, Zvaigzne ABC, 2004
3Pille lsona „Īsa krievu valodas gramatika” Rīga, ZvaigzneABC, 2005
4Сборник упражнений по грамматике русского языка , Санкт-Петербург, 2003

Papildus literatūra

1M. Krasnais, V.Pužule, G. Silakalne „Krievu valodas pareizrakstība” Rīga, Zvaigzne ABC, 2005
2E. Kolārova, A. Berdičevskis „Krievu valodas pašmācība”, Rīga, Zvaigzne ABC, 2011
3И.В. Курлова »Начинаем читать по-русски» ,Москва, Русский язык, 2008

Citi informācijas avoti

1www.russian.language.ru