Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Latīņu valodas pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_026

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Vita Vīksne

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Mērķis:

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts, fonētika.Nodarbības2.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe, gara un īsa zilbe; uzsvars. Anatomijas terminu struktūra.Nodarbības2.00auditorija
3Pārskats par lietvārdu, tā deklinācijām, lietvārda locīšana N., G. sg. un pl. formās. Nodarbības2.00auditorija
4Anatomijas terminu struktūra - nesaskaņotais apzīmētājs.Nodarbības2.00auditorija
5Anatomijas terminu veidošana ar nesaskaņoto apzīmētāju.Nodarbības2.00auditorija
6Pārskats par īpašības vārdu.
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
Nodarbības2.00auditorija
7Anatomijas terminu struktūra - saskaņotais apzīmētājs.Nodarbības2.00auditorija
8Medicīnas terminu veidošana ar saskaņoto apzīmētāju.Nodarbības2.00auditorija
9Īpašības vārdu darināšana; izskaņas un priedēkļi.Nodarbības2.00auditorija
10Atkārtošana pirms kontroldarba.Nodarbības2.00auditorija
11Kontroldarbs par anatomijas terminoloģiju. Nodarbības2.00auditorija
12Pārskats par lietvārdu I deklināciju. Prievārdi ar akuzatīvu un ablatīvu. Spārnotie teicieni.Nodarbības2.00auditorija
13Klīniskie termini, to uzbūve, veidošana, skaidrošana.
I deklinācijas lietvārdi un to grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
14II deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi.
Klīniskie termini, latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
15II deklinācijas nekatrās dzimtes lietvārdi.
Klīniskie termini, latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
16I grupas īpašības vārdi.
Klīniskie termini ar īpašības vārdiem.
Īpašības vārdu latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
17Pārskats par lietvārdu III deklināciju.
III deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi.
Klīniskie termini, latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
18III deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārdi.
Klīniskie termini, latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Nodarbības2.00auditorija
19III deklinācijas nekatrās dzimtes lietvārdi.
Klīniskie termini, latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.
Klīniskās terminoloģijas atkārtošana.
Informācija par ,, Gaudeamus".
Nodarbības2.00auditorija
20Kontroldarbs par klīnisko terminoloģiju.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Lietvārdu, īpašības vārdu vokabulāro formu mācīšanās; lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļu un izskaņu apguve; latīņu un grieķu valodas ekvivalentu apguve; regulāra mājas darbu izpilde par katru izņemto tēmu; darbs ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu terminu dziļākai izpratnei.

Vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, kuros pārbauda prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un lietojot pareizas galotnes; prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
- definēt terminu, medicīnas terminu izrunas un rakstības pamatlikumus;
- nosaukt latīņu un grieķu valodas priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
- nosaukt un skaidrot grieķu valodas terminelementus;
- interpretēt likumus anatomijas un klīnisko terminu veidošanai, skaidrošanai un lietošanai.

Prasmes:

Pēc veiksmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
- pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
- identificēt latīņu un grieķu valodas cilmes vārdus;
- veidot jaunus vārdus un tos identificēt;
- veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
- klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
- interpretēt latīņu „spārnotos” teicienus, izprast to nozīmi.

Kompetences:

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1V.Erte „Mācību līdzeklis latīņu valodā”, Rīga, LMA, 1996.

Papildus literatūra

1K.Rudzītis ,,Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstr. un papildin. Izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005. g.
2A. Zilvestre ”Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU 2011 (e-studijas)
3A. Zilvestre ”Latviešu-latīņu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU 2013 (e-studijas)
4V. Vīksne Papildus materiāls mājas darbi/ Studiju programma_sabiedrības veselība

Citi informācijas avoti

1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008. g.
2Latein für Biologen, Mediziner und Pharmazeuten, Quelle una Meyer Verlag Weibelsheim, 2009
3Internets:
4http://www.tezaurs.lv/
5http://www.latein.me/
6http://www.navigium.de
7http://en.pons.com
8http://www.freedict.com/onldict/lat.html
9http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html
10http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Latin+name