Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Angļu valoda politikas studijās

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 10.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_057

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Politikas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anna Jurčenko

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

30

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

60

Kopā kontaktstundas

60

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.

Mērķis:

Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākā specialitātē, veicināt speciālās terminoloģijas apgūšanu un tās praktisku lietošanu politikas zinātnes jomā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads kursā.Nodarbības1.00auditorija
2Valdības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
3Starpdisciplinārā perspektīva: Ģeogrāfija.Nodarbības2.00auditorija
4Starpdisciplinārā perspektīva: Vēsture.Nodarbības2.00auditorija
5Politiskās partijas un ideoloģijas.Nodarbības2.00auditorija
6Sociālās problēmas.Nodarbības1.00auditorija
7Vēlēšanas.Nodarbības2.00auditorija
8Akadēmiskā rakstu valoda: Ievads.Nodarbības1.00auditorija
9Akadēmiskā rakstu valoda: Pētījuma uzbūve.Nodarbības1.00auditorija
10Akadēmiskā rakstu valoda: Kritiskā analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Akadēmiskā rakstu valoda: Datu atspoguļošana.Nodarbības1.00auditorija
12Gramatika: Artikulu lietošana un nominalizācija.Nodarbības2.00auditorija
13Debates: Argumentēta viedokļa prezentēšana.Nodarbības2.00auditorija
14Valdības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
15Vēlēšanu sistēmas.Nodarbības3.00auditorija
16Suverenitāte un globalizācija.Nodarbības2.00auditorija
17Nabadzība.Nodarbības2.00auditorija
18Prezentēšanas prasmes: Politiskie līderi.Nodarbības2.00auditorija
19Diplomātiskās attiecības un ārlietas.Nodarbības3.00auditorija
20Diplomātiskā valoda: Pieklājība.Nodarbības1.00auditorija
21Diplomātiskā valoda: Politiskie izteiksmes līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
22Diplomātiskā valoda: Pragmatika.Nodarbības2.00auditorija
23Diskursa analīze: Politiskā runa.Nodarbības2.00auditorija
24ES likumdošana.Nodarbības2.00auditorija
25Starptautiskās organizācijas: ANO.Nodarbības1.00auditorija
26Starptautiskās organizācijas: NATO.Nodarbības1.00auditorija
27Starptautiskās organizācijas: Eiropas Savienība.Nodarbības1.00auditorija
28Latvija Eiropas Savienībā.Nodarbības1.00auditorija
29Eiropas Parlaments.Nodarbības1.00auditorija
30Eiropas Padome.Nodarbības1.00auditorija
31Eiropas Komisija.Nodarbības3.00auditorija
32Politiskā spriedze un konflikti.Nodarbības2.00auditorija
3320. un 21. Gadsimta konflikti.Nodarbības2.00auditorija
34Politkorektums.Nodarbības1.00auditorija
35Politiskā kultūra.Nodarbības1.00auditorija
36Latvijas-Krievijas un Latvijas-ASV attiecības.Nodarbības4.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgais darbs: 2 prezentācijas, 2 esejas (2-3 lpp.) par semestra tēmām un 2 leksikas kontroldarbi katrā semestrī; darbs ar skaidrojošo vārdnīcu angļu valodā: terminu skaidrošana; anotāciju rakstīšana.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība nodarbībās, semināros un debatēs; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājasdarbi; mutisko atbilžu kvalitāte. Esejas un testi 50%, prezentācijas 25%, eksāmens 25% no gala atzīmes. Par noteiktajā termiņā neizpildītajiem/neiesniegtajiem darbiem, kā arī par kavējumiem, kas pārsniedz 30%, var tikt samazināts gala vērtējums.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
- atpazīt un izmantot politikas zinātnes terminus mutvārdu runā un drukātos tekstos;
- pārtulkot politiska rakstura tekstus no/uz latviešu valodu;
- izmantot politikas zinātnes terminus prezentāciju un citu ar profesionālo darbību saistītu runu veidošanā.

Prasmes:

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
- anotēt izlasīto, ar politiku, ekonomiku, valsts administrāciju saistītu tekstu;
- izteikt savas pārdomas un viedokli par konkrētu ar politiku saistītu tēmu;
- publiski uzstāties par profesionālu jautājumu;
- izmantot atbilstošu vārdu krājumu profesionālā darbībā.

Kompetences:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Carlsnaes Walter, Risse Thomas, Simmons Beth A., Handbook of International Relations, SAGE, 2012
2Reus-Smit Christian, Snidal Duncan, The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, 2008
3Schieder Siegfried, Spinder Manuela, Theories of International Relations, Routledge, 2014
4Kissinger Henry, Diplomacy, Touchstone, 1994
5Kissinger, H. (2014) World Order. Penguin Books.
6Bronner, E. (1997) Twentieth Century Political Theory. New York: Routledge.
7Friedrich, P. (ed.) (2016) English for Diplomatic Purposes. Bristol: Multilingual Matters.

Papildus literatūra

1Bull Hedley, The Anarchial Society: a study of order in world politics, Palgrave Macmillan, 2002
2Latvia and the USA: from captive nation to the strategic partner, editor Daunis Auers, University of Latvia, 2008
3Oshima Alice, Hogue Ann, Writing Academic English (4th edition), Pearson Longman, 2006
4Balfour, R. et al (2016) Europe’s Trouble Makers: The Populist Challenge to Foreign Policy. European Policy Centre.
5Barkin, J. S. (2013) International Organization: Theories and Institutions, 2nd ed. NY: Palgrave Macmillan.
6Colson, R. (ed.) (2013) The Politics Book. London: Dorling Kindersley and Tall Tree.
7Harari, Y. N. (2011) Sapiens: A Brief History of Humankind. London: Vintage.
8Hemery, J. (2005) Training for Public Diplomacy: an Evolutionary Perspective. In Melissen, J. (2005) The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. New York: Palgrave Macmillan.
9Levine, P. D. and Rizvi, A. T. (2005) Poverty, Work, Freedom: Political Economy and the Moral Order. New York: Cambridge University Press.
10Murray, D. (2017) The Strange Death of Europe. London: Bloomsbury.
11Newman, D. (2006) The lines that continue to separate us: borders in our ‘borderless’ world. Progress in Human Geography, 30 (2): 143-161.
12Sharp, P. (2009) Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
13United Nations (2009) Rethinking Poverty: Report on the World Social Situation 2010. New York: United Nations.
14Colson, R. (ed.) (2013) The Politics Book. London: Dorling Kindersley and Tall Tree.

Citi informācijas avoti

1http://worldnews.about.com
2http://www.guardian.co.uk
3http://www.historyguy.com
4http://www.hudson-ny.org
5http://www.ifamericaknew.org
6http://www.ft.com
7http://www.middleeastfacts.com
8http://edition.cnn.com/POLITICS/
9http://www.reuters.com/politics