Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 21.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_062

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Veselības vadība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Māra Dirba

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Vidusskolas angļu valodas kursa apjomā.

Mērķis:

veicināt ar medicīnas jomu saistītā vārdu krājuma apguvi un attīstīt studentu komunikatīvās prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Sabiedrības veslības speciālista profilsNodarbības5.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa sistēmasNodarbības5.00auditorija
3Veselīgs dzīves veidsNodarbības7.00auditorija
4Vides faktoru lomaNodarbības2.00auditorija
5HigiēnaNodarbības4.00auditorija
6Slimības un to profilakse, infekcijas slimībasNodarbības4.00auditorija
7EpidemioloģijaNodarbības2.00auditorija
8Darba drošībaNodarbības5.00auditorija
9Nelaimes gadījumiNodarbības1.00auditorija
10Garīgā veselībaNodarbības3.00auditorija
11Pasaules veselības organizācijaNodarbības1.00auditorija
12Referāts par sabiedrības veselības aktualitātēmNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – terminu skaidrošana, mājas lasīšanas sagatavošana, anotāciju rakstīšana.

Vērtēšanas kritēriji:

aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte, tēmas noslēguma kontroldarbs - apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude, mājas lasīšanas atreferēšana, kursa beigās eksāmens, kurš sastāv no rakstiskās daļas un prezentācijas. Rakstiskajā eksāmena daļā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanu izpratne un rakstu valodas lietojums. Prezentācijā students parāda savas mutvārdu prasmes un izpratni angļu valodā: sagatavots monologs (informācijas apkopšana, sava viedokļa izklāsts), dialogs (atbildes uz jautājumiem, jautājumu uzdošana).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

pēc sekmīgi apgūto studiju kursu studējošais zinās, kā: aprakstīt cilvēka ķermeņa daļas un orgānu funkcijas nosaukt un izskaidrot slimību simptomus un to profilaksi aprakstīt veselības problēmas un dot padomus to novēršanai izklāstīt veselīga dzīvesveida principus izskaidrot veselīga dzīvesveida ietekmi uz cilvēka organismu.

Prasmes:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs: lasīt un saprast galveno domu populārzinātniskos rakstos un zinātniskās publikācijās, rakstīt vēstules un anotācijas, sazināties ar veselības aprūpes sfērā strādājošajiem un nespeciālistiem, izmantojot atbilstošu vārdu krājumu, rakstīt un interpretēt medicīnas terminus, uzrakstīt referātu un uzstāties ar to auditorijā, izteikties un diskutēt par svarīgāko veselības aprūpē.

Kompetences:

veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Glendinning, E., Howard, R. Professional English in Use, Medicine. UK: Cambridge University Press, 2007
2Sosare, M. English that Doctors Speak. Riga: Zvaigzne ABC, 1998

Papildus literatūra

1R.Granich HIV, Health and your Community, USA, 2001
2International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems WHO, 2007.

Citi informācijas avoti

1www.publichealth,com
2www.mih.ku.dk
3www.globalnetwork.og