Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vācu valoda

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 16.09.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VC_068

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Valodniecība

Mērķauditorija:

Komunikācijas zinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inga Reinvalde

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Valodu centrs

Struktūrvienības vadītājs:

Dace Žibala

Kontaktinformācija:

Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Pilns laiks - 3. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

20

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

40

Kopā kontaktstundas

40

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bez priekšzināšanām.

Mērķis:

Kursa mērķis ir apgūt vācu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1/A2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Iepazīšanās. Pirmie kontakti.Nodarbības3.00auditorija
2Personīga informācija.Nodarbības3.00auditorija
3Ģimene. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
4Lielveikalā.Nodarbības3.00auditorija
5Lietas un priekšmeti.Nodarbības3.00auditorija
6Birojā. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
7Brīvā laika aktivitātes. Kontroldarbs. Nodarbības7.00auditorija
8Ēdieni un dzērieni.Nodarbības3.00auditorija
9Transports un ceļojumi.Nodarbības3.00auditorija
10Ikdienas rutīna.Nodarbības3.00auditorija
11Svētki. Pagātnes notikumi. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
12Orientēšanās pilsētā.Nodarbības4.00auditorija
13Sludinājumi. Dzīvoklis vai māja. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija
14Darbs un izklaide.Nodarbības4.00auditorija
15Norunāt tikšanos.Nodarbības4.00auditorija
16Ārsta apmeklējums. Kontroldarbs.Nodarbības4.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Aktīvi apgūst uzdoto leksiku, veido nelielus dialogus par attiecīgo tēmu, aktīvi iesaistās mājas darbu sagatavošanā, laicīgi iesniedz nelielus aprakstus par ģimeni, dzīvokli, ikdienas aktivitātēm, brīvā laika aktivitātēm utt., kursa laikā sagatavo 1-2 prezentācijas.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 3. un 4. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studējošie zinās vācu standartvalodas vārdu krājumu, standarttekstiem raksturīgākās valodas struktūras un valodas likumības, pratīs atrast nepieciešamo informāciju, atpazīs un spēs noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes vai pagātnes darbībām, atpazīs pareizo vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos.

Prasmes:

Studējošie sapratīs vienkāršus autentiskus tekstus par ikdienas tēmām (vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē, laika prognozes u.c. ), vienkāršus autentiskus audio materiālus par ikdienas tēmām (dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), pratīs uzrakstīt īsus ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju, aizpildīt anketas, sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras, pratīs atstāstīt tekstu, izklāstot savu domu, formulējot vienkāršus teikumus, izprast un prast izmantot ikdienas komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.

Kompetences:

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Menschen A1.1 Lektion 1- 12, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2012, 95 S.
2Menschen A1.2 Lektion 13- 18, Max Hueber Verlag, Ismaning, 2019, 94 S.

Papildus literatūra

1Norbert Becker, Jörg Braunert Alltag, Beruf & Co 1, Hueber Verlag, Ismaning, 2009, 119 S.
2Norbert Becker, Jörg Braunert, Alltag, Beruf & Co 2, Hueber Verlag, Ismaning, 2009, 120 S.
3Maie Lepp Grammatik ist kinderleicht, Zvaigzne ABC, Riga, 2000, 231 S.

Citi informācijas avoti

1www.hueber.de/deutsch-lernen
2www.goethe.de