Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Deju un kustību terapija I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_009

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

48

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Sniegt iespēju maģistrantiem attīstīt savu kustību daudzveidību un radošumu, un attieksmi pret deju un kustību terapijas procesu, iegūt zināšanas par deju un kustību terapijas vēsturi un vadošajām teorijām un attīstīt prasmes veikt kustību novērojumos balstītu izvērtēšanu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ķermeņa apzinātība, iezemētība, līdzsvars, centrs, koordinācija.Lekcijas1.00auditorija
2Ķermeņa apzinātība, iezemētība, līdzsvars, centrs, koordinācija.Nodarbības1.00auditorija
3Kustības kategorijas.Lekcijas1.00auditorija
4Kustība telpā, plaknēs, piepūles kvalitātes.Nodarbības1.00auditorija
5Dejas un kustības funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
6Deja kā saskarsme, ekspresija, rituāls.Nodarbības1.00auditorija
7Dejas valodas daudzveidība.Lekcijas1.00auditorija
8Kustību un ritmu daudzveidība, kustību vārdnīcas attīstība.Nodarbības1.00auditorija
9Kontaktimprovizācijas pamati. Lekcijas1.00auditorija
10Improvizācija – individuāls darbs, darbs pārī, grupā.Nodarbības1.00auditorija
11Kustība kā komunikācija DKT.Lekcijas1.00auditorija
12Pieskaņošanās, atspoguļošana, papildināšana.Nodarbības1.00auditorija
13DKT vēstures pirmsākumi – Mariana Čeisa, interpersonālā pieeja.Lekcijas1.00auditorija
14Mariana Čeisa, interpersonālā pieeja - četri pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
15Analītiskā un psihodinamiskā pieeja DKT - Mērija Vaithausa, Trudija Šūpa, Liliana Espenaka.Lekcijas1.00auditorija
16Analītiskā un psihodinamiskā pieeja DKT - autentiskā kustība, dzīļu kustība.Nodarbības1.00auditorija
17Mākslā balstītās pieejas DKT - Rūdolfs Lābans, Judīte Kestenberga.Lekcijas1.00auditorija
18Mākslā balstītās pieejas DKT - LKA, KKP.Nodarbības1.00auditorija
19Attīstības pieejas DKT - Veronika Šerborna, Judīte Kestenberga.Lekcijas1.00auditorija
20Attīstības pieejas principi - attiecības ar sevi ķermenī un citiem.Nodarbības1.00auditorija
21Integratīvi eklektiskā pieeja.Lekcijas1.00auditorija
22Integratīvi eklektiskā pieeja - radošā procesa cikls.Nodarbības1.00auditorija
23Latvijas DKT attīstība, Eiropas DKT attīstības kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
24Prezentācijas par DKT pieeju salīdzinājumu.Nodarbības1.00auditorija
25Iz(no)vērtēšana deju un kustību terapijā: tradīcijas, pieredze, definīcijas. Izvērtēšanas un novērtējuma mērķi DKT biopsihosociālā kontekstā. Novērtējuma veidi.Lekcijas1.00auditorija
26Lābana kustību analīze: piepūle, ķermenis, telpa, forma.Lekcijas1.00auditorija
27LKA izpēte - ķermenis, telpa, forma, piepūle.Nodarbības1.00auditorija
28LKA - piepūles pamatkategorijas, stāvokļi un virzības.Nodarbības1.00auditorija
29Bartenjefas attīstības pamati - pamata kategorijas.Lekcijas1.00auditorija
30Bartenjefas attīstības pamati - stadijas un to izpausmes kustībās.Nodarbības1.00auditorija
31Kestenbergas kustību profils.Lekcijas1.00auditorija
32Kestenbergas kustību profils – spriedzes plūsma; izpēte kustībā.Nodarbības1.00auditorija
33Mākslas ekspresijas pakāpeniskie līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
34Mākslas ekspresijas pakāpeniskie līmeņi – kustību un metožu izpēte.Nodarbības1.00auditorija
35Izvērtēšanas protokolu noformēšana. Ētiskie apsvērumi.Lekcijas1.00auditorija
36Kustību novērošanas sistēmu pielietošana klienta/pacienta vajadzību kontekstā.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Improvizācijas daļā - personiskās pieredzes dienasgrāmata, eseja par kustību daudzveidības izvērtējumu pēc videomateriāla analīzes; eseja par pieredzi kustību improvizācijās
DKT vēstures daļā - aktīva dalība semināru nodarbībās, referāts - divu pieeju rakstiska analīze; prezentācija; gatavošanās kontroldarbam.
Izvērtēšanas daļā - gatavošanās kontroldarbam; divu klientu/pacientu kustību profila izvērtēšana; divu uz mākslu balstīta izvērtēšanas instrumenta protokola noformēšana un rezultātu analīze.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva dalība lekcijās un semināros, uzdodot jautājumus un atsaucoties uz lasītajiem avotiem.
Improvizācijas daļā – uzsākta un pilnveidota profesionālās attīstības dienasgrāmata, atbilstoša sava un kursabiedra kustību daudzveidības izvērtēšana pēc dotajiem kritērijiem; eseja par pieredzi deju un kustību improvizācijas nodarbībās.
DKT vēstures un teoriju daļā – iesniegts referāts par divu pieeju salīdzinājumu - prezentācija par referātā atklāto; starppārbaudījums – veiksmīgi uzrakstīts kontroldarbs par DKT teorijām.
Izvērtēšanas daļā - ieskaitīts starppārbaudījums - kontroldarbs, veikta izvērtēšana un atbilstoši aizpildīti sākotnējās izvērtēšanas protokoli diviem klientiem/ pacientiem, iegūto izpētes rezultātu analīze. Viena gadījuma dziļāka izstrāde - hipotēzes un mērķu uzstādīšana.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

DKT vēstures daļā - apraksta un salīdzina dažādus DKT virzienus un izskaidro DKT procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām (pārbaude – referāts un kontroldarbs). Apraksta grupas un individuālo DKT procesa specifiku.
Izvērtēšanas daļā - Maģistranti nosauc un apraksta izvērtēšanas un novērtējuma mērķus un veidus deju un kustību terapijā un uz mākslu balstītos instrumentus un to kategorijas (pārbaude - kontroldarbs). Izskaidro mākslā balstīto instrumentu pielietojumu saistībā ar pacientu/ klientu grupu (pārbaude – sākotnējās izvērtēšanas protokola noformēšana un izveidota iz(no)vērtēšanas programma vienam klientam/ pacientam).

Prasmes:

Improvizācijas daļā – novēro, apraksta un raksturo ķermeņa īpašības un kustību paradumus (pārbaude – videomateriāla analīze).
Izvērtēšanas daļā - demonstrē mākslā balstīto iz(no)vērtēšanas instrumentu izvēli un lietojumu prakses situācijās atbilstoši dažādām klientu/pacientu grupām (pārbaude – protokola noformēšana). Maģistranti spēj argumentēti diskutēt par deju un kustību terapijas pieejām un to piemērotību darbam ar dažādām pacientu grupām.

Kompetences:

Improvizācijas daļā - pašrefleksijas prasme, vērtē savus un grupas biedra kustību paradumus.
Izvērtēšanas daļā - analizē un integrē praksē mākslā balstīto instrumentu rezultātus, ievērojot ētikas principus (pārbaude – sākotnējās izvērtēšanas protokola noformēšana un izveidota iz(no)vērtēšanas programma vienam klientam/ pacientam), daļēji spēj uzrakstīt hipotēzi un izvirzīt iespējamos deju un kustību terapijas mērķus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mārtinsone, K. (Red.)(2011). Mākslu terapija. RaKa: Rīga.
2Karkou, V., Oliver, S., & Lycouris, S. (Eds.). (2017). The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing. Oxford University Press.
3Cruz, R. F. (2006). Assessment in dance/movement therapy. Creative arts therapies manual: A guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies, 133-143.
4Bloom, K. (2006). The embodied self: Movement and psychoanalysis. Karnac Books.
5Davies, E. (2007). Beyond dance: Laban's legacy of movement analysis. Routledge.
6Hastie, S. C. (2006). The Kestenberg movement profile. Creative arts therapies manual: A guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies, 121-132.
7Loman, S., & Sossin, K. M. (2009). Applying the Kestenberg Movement Profile in dance/movement therapy. The Art and Science of Dance/Movement Therapy. Life is Dance. New York: Routledge, 237-265.
8White, E. (2009). Laban’s Movement Theories. A Dance/Movement Therapist’s Perspective.’. The Art and Science of Dance Movement Therapy. Life is Dance. New York: Routledge.
9Ciane, F. (2015). The moving researcher : Laban/Bartenieff movement analysis in performing arts education and creative arts therapies. Jessica Kingsley Publishers

Papildus literatūra

1Hackney, P (1998). Making Connections: Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals. Amsterdam: Gordon & Breach.
2Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Arts Therapies: A Research-based Map of the Field. Edinburgh: Elsevier.
3Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I.J., Majore-Dūšele, I., Paipare M. (2008). Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). Rīga: RSU.
4Meekums, B. (2008). Pioneering dance movement therapy in Britain: Results of narrative research. The Arts in Psychotherapy, 35(2), 99-106.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2Body, Movement and Dance in Psychotherapy