Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Deju un kustību terapija II

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 08.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_010

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Individuālā konsultēšana MT un psihodinamika, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām, Deju un kustību terapija I.

Mērķis:

Attīstīt maģistrantu prasmes izvēlēties un lietot metodes un tehnikas atbilstoši situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, radīt maģistrantiem iespēju apgūt deju un kustību terapijas metodes un tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, attīstīt prasmes atbilstoši izmantot terapeitiskās intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Deju un kustību terapijas process un stadijas:
kontrakts, procesa un sesijas struktūra. DKT pieejas darbā sociālajā aprūpē.
Lekcijas3.00auditorija
2DKT metodes un tehnikas darbā sociālajā aprūpē.Nodarbības3.00auditorija
3DKT pieejas darbā ar bērniem psihiatrijā, medicīniskajā rehabilitācijā un speciālajā izglītībā.Lekcijas2.00auditorija
4DKT metodes un tehnikas darbā ar bērniem psihiatrijā un medicīniskajā rehabilitācijā. Prasmju treniņš.Nodarbības2.00auditorija
5DKT pieejas darbā ar pieaugušajiem psihiatrijā un medicīniskajā rehabilitācijā.Lekcijas3.00auditorija
6DKT metodes un tehnikas individuālam darbam ar pieaugušajiem. Prasmju treniņš.Nodarbības3.00auditorija
7DKT grupas process, grupas attīstības stadijas.Lekcijas2.00auditorija
8DKT metodes un tehnikas psihiatrijas pacientu grupai.Nodarbības2.00auditorija
9DKT metodes un tehnikas grupai medicīniskajā rehabilitācijā. Lekcijas3.00auditorija
10DKT metodes un tehnikas grupai sociālajā rehabilitācijā.Nodarbības3.00auditorija
11DKT metodes un tehnikas grupai speciālajā izglītībā.Lekcijas3.00auditorija
12DKT metodes un tehnikas grupās bērniem un pieaugušajiem.Nodarbības3.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Aktīva dalība semināru nodarbībās, pastāvīga literatūras apguve (t.sk. jaunākie pētījumi datu bāzēs), lai sagatavotu nodarbības plānu un novadītu nodarbību savu kursabiedru grupai par metodēm un tehnikām noteiktai pacientu grupai.

Vērtēšanas kritēriji:

1) Izstrādā DKT plānu konkrētai klientu/pacientu grupai (20%);
2) Rakstiski apkopo DKT metodes darbam ar vienu konkrētu klientu/pacientu grupu (20%);
3) Prezentē teorētiskos principus darbam ar konkrēto pacientu grupu, iekļaujot atsauces uz pētījumiem (20%);
4) Praktiski novada vienu DKT sesiju; sesija tiek filmēta (20%);
5) Sagatavo un iesniedz refleksiju, sava darba analīzi par novadīto sesiju (20%) gan individuālam darbam, gan darbam ar grupu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Apraksta un salīdzina dažādus DKT virzienus un izskaidro DKT procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām. Spēj aprakstīt grupas un individuālo DKT procesa specifiku.

Prasmes:

Izvēlas DKT metodes un tehnikas atbilstoši dažādām klientu/pacientu grupām, DKT mērķim un tās pielieto terapeitiskā situācijā, daļēji prot noformēt protokolus. Maģistranti pielieto DKT metodes un tehnikas saskaņā ar DKT mērķi, vada DKT procesu, analizē DKT dinamiku un interpretē iegūtos rezultātus. Empātiski atspoguļo, pieskaņojas klientam un pakāpeniski neverbāli veido attiecības, sniedz klientam/ pacientam verbālu un neverbālu atbalstu.

Kompetences:

Pieredze DKT metožu un tehniku izvēlē, DKT procesa vadīšanā individuālam pacientam. Demonstrē spējas analizēt DKT procesu, savas darbības ar pacientu stiprās un vājās puses, ir pašrefleksijas pieredze.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mārtinsone, K. (Red.)(2011). Mākslu terapija. RaKa: Rīga.
2Meekums, B. (2002). Dance movement therapy: A creative psychotherapeutic approach. Sage.
3Payne, H. (Ed.). (2017). Essentials of Dance Movement Psychotherapy: International Perspectives on Theory, Research, and Practice. Taylor & Francis.
4Lara, J. (2015). Autism Movement Therapy (R) Method: Waking up the Brain!. Jessica Kingsley Publishers.
5Mārtinsone, K. (Sast.)(2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. RaKa: Rīga.Levy, F. J. (1988). Dance/Movement Therapy. A Healing Art. AAHPERD Publications, PO Box 704, Waldorf, MD 20601.
6Tortora, S. (2005). The Dancing Dialogue: Using the Communicative Power of Movement with Young Children. Redleaf Press. 10 Yorkton Court, St. Paul, MN 55117-1065.
7Chaiklin, S., & Wengrower, H. (Eds.). (2015). The art and science of dance/movement therapy: Life is dance. Routledge.
8Karkou, V., & Sanderson, P. (2000). Dance movement therapy in UK education. Research in Dance Education, 1(1), 69-86.

Papildus literatūra

1Hackney, P (1998) Making Connections: Total Body Integration Through Bartenieff Fundamentals. Amsterdam: Gordon & Breach.
2Karkou, V. and Sanderson, P. (2006). Arts Therapies: A Research-based Map of the Field. Edinburgh: Elsevier.
3Mārtinsone, K., Mihailova, S., Mihailovs, I.J., Majore-Dūšele, I., Paipare M. (2008). Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). Rīga: RSU.
4Meekums, B. (2008). Pioneering dance movement therapy in Britain: Results of narrative research. The Arts in Psychotherapy, 35(2), 99-106.
5Karkou, V., Oliver, S., & Lycouris, S. (Eds.). (2017). The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing. Oxford University Press.
6The Expressive Body in Life, Art, and Therapy: Working with Movement, Metaphor, and Meaning

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2Body, Movement and Dance in Psychotherapy