Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Drāmas terapija I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 13.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_016

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

48

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Attīstīt izpratni par drāmas terapijas vēsturiskās attīstības gaitu un šodienas situāciju; par teorētisko nostādņu daudzveidību un to novērtēšanas kritērijiem; par attīstības likumsakarībām pasaulē un Latvijā.
Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot izvērtēšanas metodes un tehnikas atbilstoši situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, attīstīt prasmi izvērtēt drāmas terapijas procesu un rezultātu.
Attīstīt radošo potenciālu mākslas izteiksmē, sekmēt savas mākslas pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu; sniegt iespēju pilnveidot zināšanas par teātra mākslas valodu un attīstīt spējas uztvert un paust informāciju tajā, kā arī gūt sadarbības pieredzi izmantojot mākslas mediju.
Attīstīt maģistrantu spontanitāti, radošumu, attīstīt pašrefleksijas spējas.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Drāmas terapijas mērķi un uzdevumi, pielietošanas jomas. Lekcijas2.00MITC
2Drāmas terapijas mērķi un uzdevumi, pielietošanas jomas.Nodarbības1.00MITC
3Drāmas terapijas vēsture.Nodarbības1.00MITC
4Drāmas terapijas vēsture. Lekcijas2.00MITC
5Drāmas terapijas teorijas.Nodarbības2.00MITC
6Drāmas terapijas teorijas. Lekcijas3.00MITC
7Drāmas terapijas terapeitiskās pieejas. Psihoanalītiskā pieeja. Kognitīvi-biheiviorālā pieeja. Humānistiskā pieeja. Teātra mākslā balstītā pieeja. Attīstības pieeja. Integratīvi eklektiskā pieeja. Terapeitiskā drāma.Nodarbības2.00MITC
8Drāmas terapijas terapeitiskās pieejas. Psihoanalītiskā pieeja. Kognitīvi-biheiviorālā pieeja. Humānistiskā pieeja. Teātra mākslā balstītā pieeja. Attīstības pieeja. Integratīvi eklektiskā pieeja. Terapeitiskā drāma. Lekcijas2.00MITC
9Teātra procesa pamatjēdzieni un žanru iedalījums. Drāmas terapijas procesā biežāk izmantojamās aktiermeistarības tehnikas (ķermeņa iesildīšanas, uzmanības un koncentrēšanās, atmiņas trenēšanas, iztēles veicināšanas tehnikas, lomu spēles, stāsta/scenārija radīšana, darbs ar lellēm), teātra pamatžanri (traģēdija, drāma, komēdija, farss) un to atšķirības. Nodarbības2.00MITC
10Teātra procesa pamatjēdzieni un žanru iedalījums. Drāmas terapijas procesā biežāk izmantojamās aktiermeistarības tehnikas (ķermeņa iesildīšanas, uzmanības un koncentrēšanās, atmiņas trenēšanas, iztēles veicināšanas tehnikas, lomu spēles, stāsta/scenārija radīšana, darbs ar lellēm), teātra pamatžanri (traģēdija, drāma, komēdija, farss) un to atšķirības. Lekcijas2.00auditorija
11Kreativitātes un spontanitātes teorijas. Uz mākslu orientētās kompetences mākslas terapeita darbā. Režisora, aktiera, scenogrāfa funkcijas. Nodarbības3.00MITC
12Iz(no)vērtēšana drāmas terapijā: tradīcijas, pieredze, definīcijas. Izvērtēšanas un novērtējuma mērķi drāmas terapijā. Izvērtēšanas un novērtējuma veidi: subjektīvs, objektīvs; neformāls, formāls. Intervijas, pašnovērtējuma aptaujas, objektīvā izvērtējuma testi, uz mākslu balstīta izvērtēšana. Sākotnējais izvērtējums mākslu terapijā: hipotēzes pamats, kas nosaka mākslas terapijas mērķus. Kompetences robežas. Starpvērtējumi. Drāmas terapijas procesa un/vai rezultāta novērtējums.Lekcijas2.00MITC
13Iz(no)vērtēšana drāmas terapijā: tradīcijas, pieredze, definīcijas. Izvērtēšanas un novērtējuma mērķi drāmas terapijā. Izvērtēšanas un novērtējuma veidi: subjektīvs, objektīvs; neformāls, formāls. Intervijas, pašnovērtējuma aptaujas, objektīvā izvērtējuma testi, uz mākslu balstīta izvērtēšana. Sākotnējais izvērtējums mākslu terapijā: hipotēzes pamats, kas nosaka mākslas terapijas mērķus. Kompetences robežas. Starpvērtējumi. Drāmas terapijas procesa un/vai rezultāta novērtējums.Nodarbības2.00MITC
14Teatrālā telpa drāmas terapijas procesā – skatuves iekārtošana, telpas izjūta. Pastāsti stāstu.Lekcijas1.00MITC
15Teatrālā telpa drāmas terapijas procesā – skatuves iekārtošana, telpas izjūta. Pastāsti stāstu.Nodarbības1.00MITC
16Lomu taksonomijas sistēma.Lekcijas1.00MITC
17Lomu taksonomijas sistēma.Nodarbības1.00MITC
18BasicPh. (+ ILPS modelis V. Lusebrink). Lomu spēles tests, 6 atslēgu metode, Sociālais, lomu, kultūras atoms.Lekcijas1.00MITC
19BasicPh. (+ ILPS modelis V. Lusebrink). Lomu spēles tests, 6 atslēgu metode, Sociālais, lomu, kultūras atoms.Nodarbības1.00auditorija
20Sešu daļu stāstu veidošanas metode.Lekcijas1.00MITC
21Sešu daļu stāstu veidošanas metode.Nodarbības1.00MITC
22EPR metode.Lekcijas1.00auditorija
23EPR metode.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot dotos avotus. Literatūras meklēšana, atlasīšana, analīze, ar mērķi sagatavot referātu. Veikt divu teorētisko pieeju salīdzinājumu. Students veic izvērtēšanu praktiski, izmantojot vienu uz mākslu (drāmu) balstītu instrumentu, ievērojot ētikas principus. Noformē izvērtēšanas protokolus un analizē iegūtos izvērtēšanas rezultātus; Seminārnodarbību laikā patstāvīgi un mazajās grupās strādā dažādās teātra tehnikās un žanros. Sistemātiski veic ierakstus profesionālās izaugsmes dienasgrāmatā saistībā ar dažādu teātra tehniku un elementu pielietojumu.

Vērtēšanas kritēriji:

RUDENS SEMESTRIS
Vēstures, teorijas, pieejas (pārbaudes darbs)
1. Referāts - divu teorētisko pieeju rakstisks salīdzinājums (svarīgi! - jāraksta akadēmiskajā stilā, ar pareizajām atsaucēm)
2. Prezentācija par referātu
3. Kontroldarbs par vēsturi un teorētiskajām pieejām
Radīšana un improvizācija (pārbaudes darbs)
1. Mākslas radīšana un improvizācija
DT - radoša savas pieredzes prezentācija (izmantojot drāmas un teātra elementus)
2. Eseja par pieredzi radīšanas procesā
3. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas rakstīšana (primāri - kursā Profesionālās izaugsmes grupa)

PAVASARA SEMESTRIS
Izvērtēšana specializācijā (pārbaudes darbs)
1. Divu reālu klientu/pacientu izvērtēšana ar dažādiem uz mākslu balstītiem instrumentiem un izvērtēšanas dokumentēšana, izmantojot sākotnējās izvērtēšanas formu. Izvērtēšanas formai pievieno nepieciešamo informāciju - zīmējumus, tabulas u.c., kas ir daļa no izvērtēšanas procesa.
2. Viena no augstāk minētajiem gadījuma izvērstāks apraksts (pēc gadījuma analīzes principa) un prezentācija.
3. Kontroldarbs par izvērtēšanas instrumentiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc faktus par DT attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē, apraksta DT principus un attīstības procesus saistībā ar citām mākslas jomām. Definē vispārējos jēdzienus profesijas kontekstā un drāmas terapijas teorētiskos pamatus un pieejas; apraksta drāmas terapijas šodienas situāciju. Izprot un paskaidro atšķirību starp dažādām DT teorētiskajām pieejām, novērtē to priekšrocības un trūkumus. Nosauc un apraksta uz mākslu (drāmu) balstītos instrumentus; Izskaidro to pielietojumu saistībā ar pacientu/klientu grupu; Analizē un novērtē uz mākslu (drāmu) balstītas izvērtēšanas rezultātus, integrē tos klienta/pacienta veselības stāvokļa izvērtējumā savas kompetences ietvaros. Izvērtē un paskaidro savas profesionālās kompetences robežas; Izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu. Pārzina, atpazīst un apraksta vispārējos radošā teātra procesa jēdzienus, aktiermeistarības pamattehnikas un teātra pamatžanrus. Pārzina režisora, aktiera, scenogrāfa funkcijas teātrī un drāmas terapijas procesā. Zina radošā procesa un spontanitātes principus un radošos procesus drāmas terapijā.

Prasmes:

Pielieto dažādas kognitīvas un praktiskas prasmes, lai izvēlētos vienu vai vairākas teorētiskās koncepcijas un prot piemērot tās klientu/pacientu gadījumu DT plānā, ilustrē pamata metodes, līdzekļus, materiālus un informāciju, ar kuriem sasniedzami izvirzītie mērķi. Analizē informācijas avotus par DT vēsturi un prot novērtēt un salīdzināt teorētiskās atziņas no dažādām teorijām, lai pamatotu savu izvēli. Sintezē zināšanas, argumentējot savu izvēli. Izvērtē un analizē klienta/pacienta situāciju (vides faktori, kultūras un sociālas iezīmes) un personību un/vai kognitīvās spējas; problēmas un grūtības, kā arī spējas un resursus; klienta/pacienta atbilstību mākslas (drāmas) terapijai; Prot kritiski izvērtēt un izvēlēties izpētes metodes un tehnikas, instrumentus atbilstoši situācijai un klientu/pacientu specifikai; Prot pierakstīt izpētes/izvērtēšanas rezultātus; Novērtē savu pieredzi uz mākslu (drāmu) balstītu instrumentu lietojumā. Izmanto dažādas teātra tehnikas un žanrus. Izveido radošu darbību veicinošu vidi, sniedz instrukcijas radošam uzdevumam. Uzdevumu veikšanas laikā piemēro savu rīcību apstākļiem.

Kompetences:

Uzņemas atbildību par patstāvīgo uzdevumu veikšanu, uzdevumu veikšanas laikā tiek integrētas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas profesionālās iemaņas. Integrē iegūtos uz mākslu (drāmu) balstītas izvērtēšanas rezultātus klienta/pacienta veselības stāvokļa izvērtējumā savas kompetences ietvaros, ievērojot ētikas principus; Daļēji spēj uzrakstīt hipotēzi un izvirzīt iespējamos mākslas (drāmas) terapijas mērķus; Novērtē savu pieredzi uz mākslu (drāmu) balstītu instrumentu lietojumā: Pielieto iegūtās zināšanas praksē; Raksturo un izvērtē savu mākslas izteiksmes pieredzi; sajūtas, izjūtas, emocijas, asociācijas, domas, tēlus, kas saistās ar radošo procesu; Apraksta un kritiski novērtē savas radošās spējas; Analizē savu un citu mākslas izteiksmi.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Andersen-Warren, M., Practical approaches to dramatherapy :the shield of Perseus, London ; Philadelphia : Jessica Kingsley publishers, 2000
2Aristotelis, Poētika, Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959.
3Dayton T., Drama games, New York; Innerlook Inc., 1990.
4David R. J. Susana P , Stephen S. Assesment in dramatherapy. Charles C Thomas Pub Ltd, 2011.
5Emunah, R. Acting for Real: Drama Therapy Process, Technique, and Performance. New York: Brunner/Mazel inc.,1994.
6Jennings, S. Introduction to Dramatherapy. London: Jessica Kingsley Publishers, 1998.
7Jennings, S., Cattanach, A., Mitchel, S., Chesner, A., Meldrum, B. The Handbook of 7. Dramatherapy. New York: Routledge, 2007.
8Jones P. Drama as therapy: theory, practice and research. London; NewYork: Routledge, 2007.
9Landy R.J. Drama Therapy. Concepts, Theories and Practices. Illinois: Springfield, 1994.
10Landy, R.J. New essays in drama therapy. 2001.
11Langley D. An introduction to dramatherapy – London; Sage publications ltd, 2006.
12Mitchell, S. Dramatherapy. London: Jessica Kingsley,1996.
13Pendzik, S. Using the 6-Key Model as an intervention tool in drama therapy. In The Arts in Psychotherapy. Vol. 35, 2008.
14Pitruzzella, S. Introduction to dramatherapy: person and threshold. NewYork: Brunner-Routledge, 2004
15Rowe, N. Playing the Other. London: Jessica Kingsley, 2007.
16Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Sastādītāja K.Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009.
17Mākslu terapija. Sastādītāja K.Mārtinsone – Rīga: RaKa, 2011.
18Mākslas terapijas teorija un prakse. Sastādītāja K.Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009.
19Langley, D.M. (1983). Dramatherapy and psychiatry. London: Routledge
20Pitruzzella, S. (2017). Drama, creativity, and intersubjectivity : the roots of change in dramatherapy. London: Routledge
21Dokter, D., Holoway, P., Seebohm, H. (2011). Dramatherapy and Destructiveness: Creating the Evidence Base, Playing with Thanatos. London: Routledge

Papildus literatūra

1Bielanski A., Cechnicki A., Drama therapy as a means of rehabilitatios: Our impressions// American Journal of Psychotherapy – 1991- oct. – 45(4) – p.566 (10p).
2Booker, M. Developmental drama. Dramatherapy approaches for people with profound or severe multiple disabilities, including sensory impairment. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011.
3Cattanach A. Process in the arts therapies. London: JessicaKingsley Publisher,1999
4Chesner, A. Dramatherapy for people with learning disabilities. London: Jessica Kingsley, 1995.
5David R.J. Renee E. Current Approaches in Drama Therapy. Charles C. Thomas Publisher, 2009.
6Jenny P., Mary S., Pat W, Dramatherapy with Myth and Fairytale. Jessica Kingsley Pub, 2013.
7Karkou V., Sanderson P. Arts Therapies a Research-based Map of the Field. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2006.
8Lahad, M. (1990). Bibliotherapy as an Instrument for Assessing and Coping with Stress: Six-Piece Story Making (6-PSM) and BASIC Ph. In Community Stress Prevention Vol. 2. Eds 8. 9. Lahad, M. & Cohen, A. Kyriat Shmona, Israel: In Press, 178.
9Landy, R., Gersie, A., Reflections on Therapeutic Storymaking, The Use of Stories in Groups. London and Bristol, Pennsylvania, 1997.
10Müller- Weith D., Neumann L., Stoltenhoff-Erdmann B. Theatertherapie. Ein Handbuch. Paderborn: Junfermann, 2002.
11Pētījumi mākslu terapijā. Sast.K. Mārtinsone. Rīga: Raka 2010
12Schejbal, M. The search for creativity, 2010
13Schrader, C. Ritual Theatre. The Power of Dramatic Ritual in Personal Development Groups and Clinical Practice. London: Jessica Kingsley, 2012.
14Winnicott, D. Playing the reality.2002.
15Yotis L. A rieview of dramatherapy research schizophrenia: methodologies and outcomes// Psychotherapy Research – 2006 – 16(2) – pp.190 – 200.
16Андерсен-Уоррен, M., Грейнджер P. Драматерапия.- Санкт-Петербург: Питер, 2001.
17Рудестам, К. Груповая психотерапия. ПИТЕР, 2001. Ялом, И. Теория и практика груповои псиxотерапии. ПИТЕР, 1995.
18Стив М., Драматерапия: клинические исследования. Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002.
19Эрлахер Фаркас Б., Йорда К. Монодрама. К.: Ника-Центр, 2004.
20Ялом, И. Теория и практика груповои псиxотерапии. ПИТЕР, 1995
21Antiņa I., Mežale S. Spēles radošiem pedagogiem – Rīga; Raka, 2008.
22Smildziņa, L. Vingrinājumi un spēles darbam teātra studijā, 2009.
23Spolina, V. Teātra spēles improvizācija. Rīga: Preses nams, 1999.
24Mārtinsone, K., Lasmane, A., & Karpova Ā. (2016) Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 544. lpp.
25Mārtinsone, K., Sudraba, V. (Sast.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
26Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (Sast.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
27Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
28Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
29Gazda, G.M., Ginter, E.J., Horne, A.M. (2000). Group counseling and group psychotherapy. Theory and application. Allyn & Bacon.
30Winbolt, B. (2011). Solution Focused Therapy for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publishers
31Hooley, J.M., Butcher, J.N., Nock, M.K., Mineka, S. (2016). Abnormal Psychology (17th edition). Pearson Education Limited
32McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process (2nd edition). NY, London: The Guilford Press

Citi informācijas avoti

1Drama Review
2Dramatherapy
3International Journal of Arts Medicine
4Narrative Inquiry
5The Arts in Psychotherapy