Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Drāmas terapija II

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 08.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_017

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā, Drāmas terapija I.

Mērķis:

Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot metodes un tehnikas atbilstoši situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, radīt maģistrantiem iespēju apgūt drāmas terapijas metodes un tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, attīstīt prasmes atbilstoši izmantot terapeitiskās intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1DT somatiskajā klīnikā, rehabilitācijā un psihiatrijā. DT darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs multidisciplinārā komandā.Lekcijas2.00auditorija
2DT somatiskajā klīnikā, rehabilitācijā un psihiatrijā. DT darbs sociālās aprūpes vidē. Darbs multidisciplinārā komandā.Nodarbības3.00auditorija
3DT process ar bērniem un pieaugušajiem psihiatrijā.Lekcijas3.00auditorija
4DT process ar bērniem un pieaugušajiem psihiatrijā.Nodarbības3.00auditorija
5DT process ar bērniem un pieaugušajiem rehabilitācijā.Lekcijas2.00auditorija
6DT process ar bērniem un pieaugušajiem rehabilitācijā.Nodarbības3.00auditorija
7DT process speciālajā izglītībā.Lekcijas3.00auditorija
8DT process ar bērniem un pieaugušajiem sociālajā aprūpē.Nodarbības3.00auditorija
9DT process ar bērniem un pieaugušajiem sociālajā aprūpē.Lekcijas3.00auditorija
10DT process ar senioriem.Nodarbības3.00auditorija
11DT metodes un tehnikas dažādām pacientu grupām.Lekcijas3.00auditorija
12DT metodes un tehnikas dažādām pacientu grupām.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Regulāra pašrefleksija par savu profesionālo attīstību dienasgrāmatā. Individuāls projekts - sagatavot un prezentēt drāmas terapijas metodes, to teorētisko pamatojumu divām dažādām potenciālām klientu /pacientu grupām un situācijām. Novadīt praktisku nodarbību studentu grupai modelējot klienta grupas situācijas. Novadīt individuālu drāmas terapijas sesiju individuālam pacientam/klientam. Procesa video filmēšana un analīze. Savas pieredzes analīze.

Vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā darba demonstrācija drāmas terapijā ar divām klientu/ pacientu grupām individuāli un grupā pēc rakstiski sagatavota plāna (70%), un sava darba un pieredzes analīze (30%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Apraksta un salīdzina dažādus DT virzienus un izskaidro DT procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām. Apraksta grupas un individuālo DT procesa specifiku. Pamato dažādu drāmas terapijas metožu un tehniku izvēli kontekstā ar pacientu grupu. Analizē DT procesa struktūru.

Prasmes:

Prot izvēlēties DT metodes un tehnikas atbilstoši dažādām klientu/pacientu grupām, DT mērķim un tās pielietot terapeitiskā situācijā, daļēji prot noformēt protokolus. Pielieto DT metodes un tehnikas saskaņā ar DT mērķi, vada DT procesu, analizē DT dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus. Argumentēti diskutē par drāmas terapijas pieejām.

Kompetences:

Maģistrantiem ir pieredze DT metožu un tehniku izvēlē, DT procesa vadīšanā individuālam pacientam un grupā. Maģistrants analizē DT procesu, savas darbības ar pacientu stiprās un vājās puses, ir pašrefleksijas pieredze.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Andersen-Warren, M. (2000). Practical approaches to dramatherapy : the shield of Perseus, London ; Philadelphia : Jessica Kingsley publishers.
2Aristotelis (1959). Poētika. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959.
3Dayton, T. (1990). Drama games, New York; Innerlook Inc.
4David R. J., Susana, P., Stephen, S. (2011). Assesment in dramatherapy. Charles C Thomas Pub Ltd, 2011.
5Emunah, R. (1994). Acting for Real: Drama Therapy Process, Technique, and Performance. New York: Brunner/Mazel inc.,1994.
6Jennings, S. (1998). Introduction to Dramatherapy. London: Jessica Kingsley Publishers.
7Jennings, S., Cattanach, A., Mitchel, S., Chesner, A., Meldrum, B. (2007). The Handbook of Dramatherapy. New York: Routledge.
8Jones, P.(2007). Drama as therapy: theory, practice and research. London; NewYork: Routledge.
9Landy, R.J. (1994). Drama Therapy. Concepts, Theories and Practices. Illinois: Springfield..
10Langley, D. (2006). An introduction to dramatherapy – London: Sage publications.
11Mitchell, S. (1996). Dramatherapy. London: Jessica Kingsley.
12Pendzik, S.(2008). Using the 6-Key Model as an intervention tool in drama therapy. In The Arts in Psychotherapy. Vol. 35.
13Pitruzzella, S. (2004). Introduction to dramatherapy: person and threshold. New York: Brunner-Routledge.
14Rowe, N. (2007). Playing the Other. London: Jessica Kingsley.
15Mārtinsone, K. (Sast.) (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava.
16Mārtinsone, K. (Red.) (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
17Mārtinsone, K. (Sast.) (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga.
18Langley, D.M. (1983). Dramatherapy and psychiatry. London: Routledge
19Pitruzzella, S. (2017). Drama, creativity, and intersubjectivity : the roots of change in dramatherapy. London: Routledge
20Dokter, D., Holoway, P., Seebohm, H. (2011). Dramatherapy and Destructiveness: Creating the Evidence Base, Playing with Thanatos. London: Routledge

Papildus literatūra

1Booker, M. (2011). Developmental drama. Dramatherapy approaches for people with profound or severe multiple disabilities, including sensory impairment. London: Jessica Kingsley Publishers.
2Cattanach, A. (1999). Process in the arts therapies. London: JessicaKingsley Publisher.
3Chesner, A. (1995). Dramatherapy for people with learning disabilities. London: Jessica Kingsley.
4David, R.J. Renee, E. (2009). Current Approaches in Drama Therapy. Charles C. Thomas Publisher.
5Jenny, P., Mary, S., Pat, W. (2013). Dramatherapy with Myth and Fairytale. Jessica Kingsley Publishers.
6Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Arts Therapies a Research-based Map of the Field. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
7Lahad, M. (1990). Bibliotherapy as an Instrument for Assessing and Coping with Stress: Six-Piece Story Making (6-PSM) and BASIC Ph. In Community Stress Prevention Vol. 2.
8Landy, R., Gersie, A., (1997). Reflections on Therapeutic Storymaking, The Use of Stories in Groups. London and Bristol, Pennsylvania.
9Müller- Weith, D., Neumann, L., Stoltenhoff-Erdmann, B. (2002). Theatertherapie. Ein Handbuch. Paderborn: Junfermann.
10Pētījumi mākslu terapijā. Mārtinsone, K. (Sast.). (2010). Rīga: Raka.
11Antiņa, I., Mežale, S. (2008). Spēles radošiem pedagogiem. Rīga: Raka.
12Spolina, V. (1999). Teātra spēles improvizācija. Rīga: Preses nams.
13Mārtinsone, K., Lasmane, A., & Karpova Ā. (2016) Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 544. lpp.
14Mārtinsone, K., Sudraba, V. (Sast.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
15Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (Sast.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
16Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
17Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
18Gazda, G.M., Ginter, E.J., Horne, A.M. (2000). Group counseling and group psychotherapy. Theory and application. Allyn & Bacon.
19Winbolt, B. (2011). Solution Focused Therapy for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publishers
20Hooley, J.M., Butcher, J.N., Nock, M.K., Mineka, S. (2016). Abnormal Psychology (17th edition). Pearson Education Limited
21McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process (2nd edition). NY, London: The Guilford Press

Citi informācijas avoti

1Drama Review.
2Dramatherapy.
3International Journal of Arts Medicine.
4Narrative Inquiry.
5The Arts in Psychotherapy.