Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_029

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Personības un attīstības psiholoģija, Klīniskā psiholoģija, Psihiatrija un psihofarmakoloģija.

Mērķis:

Radīt iespēju maģistrantiem iegūt izpratni par psihopatoloģijas attīstību, traumu un krīzi klienta / pacienta dzīves kontekstā; apgūt zināšanas par terapeitisko attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principiem un prasmes veidot drošu terapeitisko vidi, attīstīt un trenēt iemaņas sarunāties ar klientiem/pacientiem, izmantot terapeitiskās intervences, metodes un tehnikas mākslu terapijas kontekstā. Radīt iespēju iegūt zināšanas un prasmes atpazīt personības funkcionēšanas līmeņus, psihes aizsardzības mehānismus, transferences un kontrtransferences fenomenu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Kursa prasības, pamata jēdzieni, definīcijas; Iedzimtības un vides attiecības personības veselības un psihopatoloģijas kontekstāLekcijas1.00auditorija
2Normalitāte un veselība vs psihopatoloģija un slimība.Nodarbības1.00auditorija
3Psihopatoloģija pacienta dzīves un dažādu teorētisko pieeju kontekstāLekcijas1.00auditorija
4Interpersonālās neirobioloģijas pieeja psihopatoloģijas izpratnēNodarbības1.00auditorija
5Krīze un traumaLekcijas1.00auditorija
6Krīzes intervenceNodarbības1.00auditorija
7Suicīds, riska faktoriLekcijas1.00auditorija
8Multikulturālie aspekti un psihopatoloģija; mākslas darba varoņa psihopatoloģijas analīzeNodarbības1.00auditorija
9Psihes aizsardzības mehānismi, to atpazīšana un analizēšanaLekcijas1.00auditorija
10Transference un kontrtransferenceNodarbības1.00auditorija
11Personības funkcionēšanas līmeņi (neirotiskais, robežstāvokļa, psihotiskais), to atpazīšana un analizēšana.Lekcijas1.00auditorija
12Personības funkcionēšanas līmeņi, to atpazīšana un analīze.Nodarbības1.00auditorija
13Konsultēšanas efektivitāte, terapeitiskie faktori, konsultēšanas mērķi un vienošanāsLekcijas1.00auditorija
14Mirstoši pacientiLekcijas1.00auditorija
15Mākslas terapeita personība, Profesionālā kompetenceNodarbības1.00auditorija
16Vardarbības pazīmes, viktīmā uzvedībaLekcijas1.00auditorija
17Palīdzība vardarbībā cietušajiemNodarbības1.00auditorija
18Konsultēšanas etapi, īstermiņa fokusētās konsultēšanas pamatprincipiLekcijas1.00auditorija
19Gadījuma prezentācija dažādu teoriju skatījumāNodarbības1.00auditorija
20Pamata prasmes – klātbūtne un uzmanība, apzinātības treniņšNodarbības1.00auditorija
21Mikroprasmju hierarhija; sākotnējā izvērtēšana Lekcijas1.00auditorija
22Attīstības vēsture - informācijas ievākšana un strukturizēšanaNodarbības1.00auditorija
23Aktīvās klausīšanās iemaņasLekcijas1.00auditorija
24Jautājumu uzdošana, satura atspoguļošanaNodarbības1.00auditorija
25Emocijas un jūtas konsultēšanāLekcijas1.00auditorija
26Jūtu atspoguļošana; darbs ar emocijām un jūtām, to izstrāde Nodarbības1.00auditorija
27Konfrontācija, pretrunu atspoguļošanaLekcijas1.00auditorija
28Starppārbaudījums - kontroldarbs; konfrontācijas prasmju trenēšanaNodarbības1.00auditorija
29Nozīmes atspoguļošanaLekcijas1.00auditorija
30Nozīmes un jēgas atspoguļošanas treniņšNodarbības1.00auditorija
31Ietekmēšanas iemaņasLekcijas1.00auditorija
32Ietekmēšanas iemaņu treniņšNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot avotus; un sagatavoties nodarbībām un starpieskaitei – kontroldarbam. Mākslas darba varoņa psihopatoloģijas analīzei izvēlēties noskatīties filmu vai izlasīt grāmatu. Sagatavot grupas prezentāciju par psihodinamisku / psihoanalītisku; kognitīvi – biheviorālu vai humānistisku pieeju viena gadījuma analīzē. Trenēt aktīvās klausīšanās prasmes ikdienas situācijās.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva dalība semināru nodarbībās, grupas prezentācija par gadījuma analīzi, mākslas darba (filmas, grāmatas, lugas) varoņa psihopatoloģijas (izpausmes un veidošanās process; psihes funkcionēšanas līmenis un lietotie psihes aizsardzības mehānismi) analīze starpieskaite – kontroldarbs, eksāmens – praktisko iemaņu pārbaude.
Kontroldarba tēmas:
1. Psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija – kopīgais un atšķirīgais.
2. Interpersonālā neirobioloģija.
3. Mikroprasmes konsultēšanā.
4. Terapeitiskā vide; klātbūtnes faktors.
5. Terapeitiskās intervences.
6. Terapeitiskā procesa plānošana/ strukturēšana.
7. Īstermiņa konsultēšanas principi
8. Atbildība pret klientu/ pacientu – pacienta tiesības uz informāciju un konfidencialitāti, ētikas aspekti konsultēšanā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Maģistranti apraksta psihopatoloģijas izpausmes un analizē tās veidošanās procesu. Apraksta terapeitisko attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principus, izskaidro individuālās konsultēšanas un psihoterapijas procesa etapus, nosauc terapeitiskās intervences un apraksta terapeitisko vidi.

Prasmes:

Maģistranti savā darbībā pielieto konsultēšanas prasmes, spēj izveidot terapeitiskās attiecības ar klientu/ pacientu; noslēgt vienošanos. Maģistranti atpazīst lietotās konsultēšanas prasmes savā un citu darbā. Spēj atpazīt klienta / pacienta personības funkcionēšanas līmeni, lietotos psihes aizsardzības mehānismus.

Kompetences:

Maģistrants reflektē par savām prasmēm un pieredzi spēj sniegt atgriezenisko saiti kursabiedriem par viņu prasmēm. Maģistranti pauž empātisku attieksmi pret klientu/ pacientu, detalizēti analizē problēmu, izvērtē prognozes, akceptējot pacienta vajadzības.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2013). Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a multicultural society. Nelson Education.
2Corey, G. (2015). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Nelson Education.
3Bite, Mārtinsone, Sudraba (Red.), (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Zvaigzne ABC.
4Mārtinsone, K. (Red.)(2011). Mākslu terapija. RaKa: Rīga.
5Mārtinsone, K. (Sast.)(2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava.
6Brummers, M., Enckells, H. (2011). Bērnu un jauniešu psihoterapija. Rīga: Jumava.
7Cain, D. J. (2010). Person-centered psychotherapies. American Psychological Association.
8McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. Guilford Press.
9Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. Guilford Press.
10Gelso, C. J., & Hayes, J. A. (1998). The psychotherapy relationship: Theory, research, and practice. John Wiley & Sons Inc.
11Кочюнас, Р. (1999). Основы психологического консультирования. М.: Академический Проект, 1999. 240 с.

Papildus literatūra

1Keisments, P. (2003). Psihoterapeits un viņa pacients.- Rīga: RaKa.
2Malans, D.H. (1997). Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne.- Rīga: RaKa.
3Клусман, Р. (2004). Справочник по психотерапии.- СПб.:Питер.
4Психотерапия детей и подростков / под.ред. Х.Ремшмидта.-М.: Мир, 2000.
5Психотерапия женщин / под.ред. Лоуренс М., Магуир.-СПб.: Питер, 2003.
6E-grāmatas:
7Comprehensive Handbook of Psychopathology (3rd Edition)
8• Ebrary Academic Complete 2001 Your Access:
9Resource Type: Book
10ISBN: 978-0-306-46490-4; 978-0-306-47377-7; 978-1-78034-504-8
11Publisher: Springer
12Author: Adams, Henry E.; Sutker, Patricia B.
13Edition: 3
14Subject: Psychology
15Psychopathology: History, Diagnosis, and Empirical Foundations
16• Ebrary Academic Complete 2013 Your Access:
17Resource Type: Book
18ISBN: 978-1-118-10677-8; 978-1-118-41915-1; 978-1-299-80495-1
19Publisher: Wiley
20Author: Craighead, Linda W.; Miklowitz, David Jay; Craighead, W. Edward
21Edition: 2
22Handbook of Multicultural Competencies in Counseling and Psychology
23• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2003 Your Access:
24• EBSCO eBooks 2003 Your Access:
25Resource Type: Book
26ISBN: 978-0-7619-2306-0; 978-1-4522-3169-3; 978-1-4522-6680-0
27Publisher: Sage Publications
28Author: Pope-Davis, Donald B. "

Citi informācijas avoti

1Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3International Journal of Arts Medicine
4Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб