Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_042

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Pedagoģija

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus mākslu terapijā, veidot izpratni par mākslas terapijas rezultātu novērtēšanas kritērijiem. Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences par mākslu terapijas procesa pamatprincipiem, radošo un terapeitisko procesu veidojošiem faktoriem un intervencēm.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Biopsihosociālā pieeja mākslu terapijā. Mākslu terapijas process un klienta/ pacienta iz(no)vērtēšanas vispārīgs raksturojums. Sadarbība ar citiem funkcionālajiem speciālistiem.
Klienta/ pacienta fizisko, psiholoģisko, sociālo, kognitīvo grūtību izvērtēšana, hipotēzes izveide par klienta/ pacienta grūtībām/ problēmām, mākslas terapijas rezultātu novērtējuma kritēriju izvirzīšana.
Lekcijas1.00auditorija
2Biopsihosociālā pieeja mākslu terapijā. Mākslu terapijas process un klienta/ pacienta iz(no)vērtēšanas vispārīgs raksturojums. Sadarbība ar citiem funkcionālajiem speciālistiem.
Klienta/ pacienta fizisko, psiholoģisko, sociālo, kognitīvo grūtību izvērtēšana, hipotēzes izveide par klienta/ pacienta grūtībām/ problēmām, mākslas terapijas rezultātu novērtējuma kritēriju izvirzīšana.
Nodarbības1.00auditorija
3Izvērtēšanas un novērtēšanas instrumenti. Adaptēti instrumenti. Mākslu terapijas rezultātu novērtēšanas pamatprincipi un kopsavilkums.
Pacientu izvērtēšanas kritēriji un mērķu klasifikācija pēc SFK. Pacientu grūtību raksturojums pēc SSK. Medicīniskās tehnoloģijas. Vienotas standartizētas valodas izmantošana pacienta funkcionēšanas un veselības stāvokļa raksturojumā veselības aprūpes vidē.
Lekcijas1.00auditorija
4Izvērtēšanas un novērtēšanas instrumenti. Adaptēti instrumenti. Mākslu terapijas rezultātu novērtēšanas pamatprincipi un kopsavilkums.
Pacientu izvērtēšanas kritēriji un mērķu klasifikācija pēc SFK. Pacientu grūtību raksturojums pēc SSK. Medicīniskās tehnoloģijas. Vienotas standartizētas valodas izmantošana pacienta funkcionēšanas un veselības stāvokļa raksturojumā veselības aprūpes vidē.
Nodarbības1.00auditorija
5Mākslu terapijas trīs darba posmu modelis. Pirmais darba posms. Prasības mākslu terapijas kabinetam/ telpai. Vienošanās noslēgšana. Mākslas terapijas sesijas struktūra.
Otrais posms. Radošais process, rezultāts un terapeitiskās attiecības. Terapeitisko izmaiņu cikliskais modelis.
Trešais posms. Mākslu terapijas procesa novērtējuma un noslēguma posms.
Lekcijas1.00auditorija
6Mākslu terapijas trīs darba posmu modelis. Pirmais darba posms. Prasības mākslu terapijas kabinetam/ telpai. Vienošanās noslēgšana. Mākslas terapijas sesijas struktūra.
Otrais posms. Radošais process, rezultāts un terapeitiskās attiecības. Terapeitisko izmaiņu cikliskais modelis.
Trešais posms. Mākslu terapijas procesa novērtējuma un noslēguma posms.
Nodarbības1.00auditorija
7Mākslu terapijas faktoru grupas. Pirmā grupa. Mākslas ekspresijas faktoru grupa. Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu (MEPL) modelis mākslu terapijā.
Otrā grupa. Terapeitisko attiecību faktoru grupa.
Trešā grupa. Refleksijas un atgriezeniskās saites faktoru grupa.
Lekcijas1.00auditorija
8Mākslu terapijas faktoru grupas. Pirmā grupa. Mākslas ekspresijas faktoru grupa. Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu (MEPL) modelis mākslu terapijā.
Otrā grupa. Terapeitisko attiecību faktoru grupa.
Trešā grupa. Refleksijas un atgriezeniskās saites faktoru grupa.
Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus. Rakstiski analizēt vienu sesiju, kas novadīta simulācijas spēles veidā, pēc MEPL modeļa. Rakstiski analizēt vienu no dotajiem teorētiskajiem gadījumiem saistībā ar klienta/ pacienta grūtību izvērtēšanu un mērķu izvirzīšanu, darbības stratēģiju plānošanu pēc dotajām prasībām. Rakstiski plānot mākslu terapijas sesijas pēc dotajiem kritērijiem. Kontroldarbs par mākslu terapijas terminoloģiju. Eksāmens – rakstisks tests par izvērtēšanas principiem un procesu mākslu terapijā.

Vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīga, sistemātiska norādīto avotu un literatūras apguve. Aktīva dalība lekcijās un semināros.
1. Rakstiska refleksija par vienu sesiju, kas novadīta simulācijas spēles veidā pēc B.Mīkumas vai MEPL modeļa (ieskaite).
2. Rakstiska gadījuma analīze - darbības stratēģiju plānošana un prezentācija (50%)
3. Rakstisks tests par izvērtēšanas principiem un procesu mākslu terapijā (50%)
Prasības gadījuma analīzei
Vienam pacientam rakstiska mākslas terapijas (specializācijā) gadījuma analīze - darbības stratēģiju plānošana pēc dotā plāna un prezentācija (15 min.):
1. Pamatinformācija par pacientu:
a. vecums, dzimums, diagnoze, cik reizes stacionēts,
b. medikamentozā terapija,
a. klīniskās diagnozes raksturojums (pamatā no SSK),
2. Pacienta funkcionēšanas izvērtēšana:
a. grūtības (un simptomi) kognitīvajā sfērā, emocionālajā sfērā, sociālajā/ uzvedības sfērā, fiziskajā sfērā:
i. pēc diagnozes/ traucējuma raksturojuma,
ii. pēc konkrētā pacienta dzīves vēstures.
b. resursi.
3. Mākslas terapijas (specializācijā) mērķi:
a. primārais mērķis,
b. sekundārie mērķi (pēc SFK)
c. terciārais mērķis (ja nepieciešams)
4. Mākslas terapijas (specializācijā) darbības plānošana atbilstoši pacientu grupas specifikai, vecumposmam un iespējamajiem riskiem:
a. izvirzīt 5 galvenās tēmas - ar kādām problēmām/ grūtībām/ izaugsmes iespējām utml. strādāt īstermiņa mākslu terapijā, ņemot vērā pacientu grupai raksturīgās grūtības un konkrētā pacienta vajadzības,
b. sakārtot tēmas prioritārā secībā,
c. teorētiski pamatot (tekstā norādot atsauces), kāpēc dotajai pacientu grupai būtu ieteicams strādāt tieši šajos virzienos (ar šīm problēmām, grūtībām, tēmām, izaugsmes iespējām utml,) Jūsu norādītajā secībā. Ņemt vērā vecumposmu un iespējamos riskus.
5. Tēmām atbilstošas mākslas terapijas (specializācijā) darbības tehnikas (uzdevumi, vingrinājumi):
a. tehnikas nosaukums (atsauce uz literatūras avotu),
b. instrukcija,
c. izvēlētās tehnikas pamatojums sesijas mērķa sasniegšanai.
6. Vienas sesijas ap

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc un raksturo izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus mākslu terapijā; apraksta mākslas terapijas rezultātu novērtējuma kritēriju izvirzīšanas pamatprincipus un mākslu terapijas procesa priekšnoteikumus; salīdzina mākslas terapijas sesijas sadaļas; nosauc un raksturo mākslu terapijas darba posmus un faktorus.

Prasmes:

Analizē teorētiskus gadījumus, izvēloties piemērotus mākslas terapijas izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus atbilstoši klientu/ pacientu vecumposmam un darba videi, ņemot vērā iespējamos riskus; nosaka klientu/ pacientu grūtības, izvirza klientu/ pacientu izvērtēšanas kritērijus un mērķus, izmantojot SFK, SSK un medicīniskās tehnoloģijas; mācību procesā modelētās situācijās atšķir, analizē un salīdzina mākslu terapijas darba posmus un tajos izmantotās intervences; analizē un apkopo novērotos mākslu terapijas faktorus.

Kompetences:

Teorētiskās gadījumu analīzēs izvēlas situācijai un darba vides specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus un izvirza atbilstošus mākslas terapijas mērķus; plāno sesijas struktūru un saturu atbilstoši mākslu terapijas medicīniskajām tehnoloģijām.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija. (2011). Red. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa
2Mākslas terapija: teorija un prakse. (2009). Sast. K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava.
3Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,
4Creative arts therapies manual : a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies (2006). Ed. S.L. Brooke. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher, LTD.
5Gilroy A. (2006). Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. Sage Publications,.
6The art therapists' primer : a clinical guide to writing assessments, diagnosis, and treatment (2009). Ed. E.G. Horovitz, S.L. Eksten. Springfield, Ill. : Charles C. Thomas.
7Karkou V., Sanderson P. (2006). Art therapies: A Reasearch Based Map of th Field. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St. Louis, Sydney, Toronto: Elsevier Churchill Livingstone.
8Betts, D. J. (2005). A Systematic Analysis of Art Therapy Assessment and Rating Instrument.
9Brooke S. (2004). Tools of the Trade: Therapist's Guide to Art Therapy Assessments. Springfield: Charles Thomas.
10Kapitan L. (2010) Introduction to art therapy research. New York : Routledge, 2010.

Papildus literatūra

1Case, C. (2014) The handbook of art therapy / C.Case, T.Dalley. Third edition. Hove, East Sussex : Routledge
2Art therapy and health care (2013) Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
3Elbrecht, C. (2013) Trauma healing at the clay field : a sensorimotor art therapy approach. London ;Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers
4Kaplan, F. (2006). Art-Based Assessments. In: Malchiodi, C.A. (Ed.) Handbook of Art Therapy, Chpt.3: 25-36, Guilford Press,
5Malchiodi C. (2007). The art therapy sourcebook. New York: McGraw-Hill.
6Pelham, G. (1999) Counselling skills for creative arts therapists. London : Worth.
7Kapitan L. (2010) Introduction to art therapy research. New York : Routledge, 2010.
8Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,
9Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
10Mārtinsone, K., Lasmane, A., & Karpova Ā. (2016) Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 544. lpp.
11Mārtinsone, K., Sudraba, V. (Sast.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
12Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (Sast.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
13Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rakstu krājums. (2016). Strazdiņa E. (sast.) Rīga, RSU.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб