Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Kvalifikācijas eksāmens

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 26.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_055

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061587

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

24

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

48

Kopā kontaktstundas

48

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Novērojuma prakse, Profesionālās izaugsmes grupa, Individuālās un grupu konsultēšanas pamatprincipi, Personības un attīstības psiholoģija, Mākslu terapijas vēsture, teorijas, Izvērtēšanas un MT procesa pamatprincipi, Mākslu terapija dažādām pacientu grupām, Mākslu terapija psihiatrijā un rehabilitācijā praksē, visi obligātie veselības aprūpes, medicīniskās rehabilitācijas un psihiatrijas studiju kursi.

Mērķis:

Mākslu terapija darbā ar dažādām pacientu grupām psihiatrijā un rehabilitācijā bērniem un pieaugušajiem individuāli un grupā. Teorētiskās pieejas un uz pierādījumiem balstīta prakse darbā ar dažādām pacientu grupām mākslu terapijā. Pacientu izvērtēšana, mērķu izvirzīšana un darba procesa plānošana dažādām pacientu grupām. Atbilstošas mākslu terapijas pieejas, tehnikas/ metodes un intervences izvēle darbā ar dažādām pacientu grupām.
Mērķis: pārbaudīt maģistrantu kompetences un prasmes profesijā un maģistrantu spēju novērtēt savu kompetenču un prasmju attīstības procesu studiju laikā, kā arī savas profesionālās attīstības plānu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mākslu terapijas vadlīniju atkārtošana darbam psihiatrijā un rehabilitācijā.Lekcijas4.00auditorija
2Mācību sesiju novadīšana simulācijas spēles veidā dažādām pacientu grupām individuāli un grupā.Nodarbības12.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Sistemātiski lasīt norādītos avotus. Gatavoties mācību sesijas (atbilstošā mākslu terapijas specializācijā) novadīšanai simulācijas spēles veidā.
Teorētisko avotu meklēšana, atlasīšana un analīze kontekstā ar izlozēto kvalifikācijas eksāmena gadījumu. Gadījuma sagatavošana prezentācijai.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiski sagatavots izlozētā gadījuma teorētiskais pamatojums, mākslas terapijas kopīgais plāns un konkrētās sesijas plāns. Izlozētā gadījuma vienas sesijas praktiska prezentācija simulācijas spēles veidā. Rakstiska pašrefleksija par paveikto darbu ar pacientu. Savu kompetenču attīstības un tālākās profesionālās attīstības prezentācija (profesionālās tālākizglītības plāns).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Valsts pārbaudījums

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Atbilstoši gadījuma aprakstam veic mākslu terapijas metožu un tehniku teorētisko pamatojumu, pamato teorētiskās pieejas izvēli darbam ar pacientu grupām, kritiski analizē mākslu terapijas procesa organizācijas īpatnības un intervences darbam ar pacientu grupām.

Prasmes:

Atbilstoši gadījuma aprakstam izvērtē pacientu/ -us savas mākslu terapijas specializācijas kontekstā, izvēlas atbilstošu teorētisko pieeju darbam ar attiecīgo pacientu grupu. Izveido mākslu terapijas plānu konkrētam pacientam/ grupai, ņemot vērā pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus. Izvēlas un lieto atbilstošas mākslu terapijas metodes, tehnikas un intervences. Kritiski analizē un novērtē mākslu terapijas procesu un rezultātu.

Kompetences:

Pielieto mākslu terapijas metodes, tehnikas un intervences saskaņā ar pacientu grupas specifiku un mākslu terapijas mērķi. Organizē un vada mākslu terapijas procesu simulācijas spēles veidā. Analizē mākslu terapijas procesa dinamiku un interpretē rezultātus. Veicot mācību sesiju, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. Mācību sesijas laikā un, analizējot mācību sesiju, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Veic pašrefleksiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Red. Mārtinsone K., Krevica E. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte.
2Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. (2010). Red. Mārtinsone K. Rīga. Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles (2013), Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
3Mūzikas terapija : izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums (2014) Sast. Paipare M. Liepāja : LiePA.
4Mihailova, S. (2014) Dance movement therapy in Latvia, Ed. Karkou V., Mārtinsone K., Svence G.. Rīga : Drukātava.
5Pētījumi mākslu terapijā : rakstu krājums (2010), Sast. Mārtinsone K. Rīga: Drukātava.
6Green, E. J., Drewes, A. A. (2013) Integrating Expressive Arts and Play Therapy with Children and Adolescents. Iegūts no ProQuest Ebrary.
7Bruscia, K. E. (2014), Defining Music Therapy (3rd Edition). Iegūts no ProQuest Ebrary.
8Greenman, Craig (2008) Expression and Survival : An Aesthetic Approach to the Problem of Suicide. Iegūts no ProQuest Ebrary.
9McFerran, K. (2010) Adolescents, music and music therapy : methods and techniques for clinicians, educators and students. London :Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
10Hill, H. (2009) Dancing with hope: dance therapy with people with dementia. In Chaiklin,S. & Wengrower, H.(Eds.) The Art and Science of Dance Movement Therapy: Life is Dance.
11Rappaport, L. (2008) Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
12Case, C. (2014) The handbook of art therapy. Third edition. Hove, East Sussex : Routledge
13Art therapy and health care (2013) Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press
14Elbrecht, C. (2013) Trauma healing at the clay field : a sensorimotor art therapy approach. London ;Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers
15Art therapy and learning disabilities : "don't guess my happiness" (2012). Ed. S. Bull, K. O'Farrell. Hove, East Sussex ;New York, NY : Routledge
16Barber, V. (2011) Creating children's art games for emotional support. London : Jessica Kingsley Publishers.
17Bannister, A. & Huntington, A. (2008). Communicating with Children and Adolescents: Action for Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
18Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. (2010). Red. Mārtinsone, Rīga: Drukātava.

Papildus literatūra

1Mākslu terapija. (2011). Red. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa.
2Arts therapies in schools: research and practice. (2010). Karkou,V. (Ed.). London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
3Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.
4Elbrecht, C. (2012). Trauma Healing at the Clay Field: A Sensorimotor Art Therapy Approach. London: Jessica Kingsley Publishers.
5Gil, E. (2012). Art and Play Therapy with Sexually Abused children. Ed. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
6Klorer, P. G. (2012). Group Approaches with Sexually Abused Children. Ed. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
7Mārtinsone, K., Lasmane, A., & Karpova Ā. (2016) Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 544. lpp
8Mārtinsone, K., Sudraba, V. (Sast.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
9Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (Sast.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa
10Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
11Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
12Gazda, G.M., Ginter, E.J., Horne, A.M. (2000). Group counseling and group psychotherapy. Theory and application. Allyn & Bacon.
13Winbolt, B. (2011). Solution Focused Therapy for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publishers
14Hooley, J.M., Butcher, J.N., Nock, M.K., Mineka, S. (2016). Abnormal Psychology (17th edition). Pearson Education Limited
15McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process (2nd edition). NY, London: The Guilford Press

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб