Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_065

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061587

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika.

Mērķis:

Attīstīt zināšanas, prasmes un attieksmi par mākslu terapijas procesu, intervencēm un radošo procesu un rezultātu veidojošiem faktoriem darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām dažādās prakses/darba vidēs.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mākslas terapijas process ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem psihiatrijā. Lekcijas2.00auditorija
2Mākslas terapijas process ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem psihiatrijā. Nodarbības2.00auditorija
3Mākslu terapijas process speciālajā izglītībā un sociālajā aprūpē bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.Lekcijas2.00auditorija
4Mākslu terapijas process speciālajā izglītībā un sociālajā aprūpē bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.Nodarbības2.00auditorija
5Mākslu terapijas process sociālajā rehabilitācijā, ar vardarbībā cietušajiem, geriatrijā.Lekcijas2.00auditorija
6Mākslu terapijas process sociālajā rehabilitācijā, ar vardarbībā cietušajiem, geriatrijā.Nodarbības2.00auditorija
7Mākslu terapijas process pieaugušo rehabilitācijā un rehabilitācijā bērniem un pusaudžiem.Lekcijas2.00auditorija
8Mākslu terapijas process pieaugušo rehabilitācijā un rehabilitācijā bērniem un pusaudžiem.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus; sagatavoties eksāmenam – testam. Veikt rakstisku viena no dotā gadījuma (rehabilitācijā, psihiatrijā, sociālajā aprūpē/ rehabilitācijā, speciālajā izglītībā) analīzi pēc dotajiem kritērijiem un darbības stratēģiju plānošanu, prezentēt to.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiska gadījuma analīze - darbības stratēģiju plānošana un mākslu terapijas (specializācijā) plāna izveide 10 sesijām, tā prezentācija (15 min.).
Prasības gadījuma analīzei un mākslas terapijas (specializācijā) plānam
Vienam pacientam (psihiatrijas, rehabilitācijas vai speciālās izglītības vidē) rakstiska mākslas terapijas (specializācijā) gadījuma analīze - darbības stratēģiju plānošana un plāna izveide 10 sesijām pēc dotās struktūras un prezentācija (15 min.):
1. Pamatinformācija par pacientu:
a. vecums, dzimums, diagnoze, cik reizes stacionēts,
b. medikamentozā terapija,
c. īss klīniskās vides raksturojums (kur un kāpēc pacients atrodas konkrētajā vidē).
2. Teorētiskais pamatojums:
a. klīniskās diagnozes raksturojums (pamatā no SSK),
b. teorētisko pieeju analīze un integrāciju darbam ar konkrēto pacientu grupu atbilstoši specializācijai (mērķtiecīga literatūras un avotu izpēte un analīze).
3. Pacienta funkcionēšanas izvērtēšana:
a. grūtības (un simptomi) kognitīvajā sfērā, emocionālajā sfērā, sociālajā/ uzvedības sfērā, fiziskajā sfērā:
i. pēc diagnozes/ traucējuma raksturojuma,
ii. pēc konkrētā pacienta dzīves vēstures.
b. resursi.
4. Mākslas terapijas (specializācijā) mērķi:
a. primārais mērķis,
b. sekundārie mērķi (pēc SFK)
c. terciārais mērķis (ja nepieciešams)
5. Mākslas terapijas (specializācijā) darbības plānošana 10 sesijām atbilstoši pacientu grupas specifikai, vecumposmam un iespējamajiem riskiem. Katra sesija jāapraksta pēc sekojošas struktūras:
a. Sekundārais mērķis (pēc SFK)
b. Sesijas mērķis
c. Kopējā tēma
d. Tēmai atbilstošas mākslas terapijas (specializācijā) tehnikas (uzdevumi, vingrinājumi):
1) MT (specializācijā) iesildīšanās tehnika (tehnikas nosaukums, atsauce uz literatūras avotu, instrukcija)
2) MT (specializācijā) darbības tehnika (tehnikas nosaukums, atsauce uz literatūras avotu, instrukcija, izvēlētās tehnikas pamatojums sesijas mērķa sasniegšanai)
3) MT (specializācijā) noslēguma tehnika (tehnikas nosaukums, atsauce uz liter

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc, izskaidro un teorētiski raksturo mākslas terapijas procesa priekšnoteikumus kontekstā ar dažādu klientu/ pacientu grupu vajadzībām; raksturo dažādu intervenču nepieciešamību darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās vidēs.

Prasmes:

Izvirza un formulē klientu/ pacientu grupai atbilstošus mākslas terapijas mērķus un uzdevumus, izvēlās teorētiskās pieejas, saskaņā ar kurām plāno darbības stratēģijas un veido mākslas terapijas plānu, ņemot vērā klientu/pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus; analizē un novērtē mākslas terapijas procesu un rezultātu no satura viedokļa, balstoties uz mākslu terapijas faktoriem.

Kompetences:

Nosaka klienta/ pacienta grūtības; izvirza mākslas terapijas mērķus; plāno darbības stratēģijas un izveido mākslas terapijas plānu atbilstoši konkrētai situācijai un pacienta vajadzībām; plānot mākslas terapijas procesu individuāli un multidisciplināras komandas sastāvā sadarbībā ar ārstu un citiem speciālistiem; izmantot atbilstošas mākslas terapijas medicīniskās tehnoloģijas; veic radošā procesa un rezultāta analīzi; ievēro profesionālo ētiku un respektēt klientu/ pacientu vajadzības; veic pašrefleksiju; atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Art therapy and health care (2013). Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
2Art therapy and health care (2013). Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
3Art therapy and learning disabilities : "don't guess my happiness" (2012). Ed. S. Bull, K. O'Farrell. Hove, East Sussex ;New York, NY : Routledge.
4Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles (2013). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
5Arts therapies in schools: research and practice. (2010). Karkou,V. (Ed.). London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
6Barber, V. (2011). Creating children's art games for emotional support. London : Jessica Kingsley Publishers.
7Cognitiv Behavoir Therapy for Psichiatric Problems (1989/ 1996). Ed. Hawton K., Salkovskis P.M., Kirk J., Clark D.M. Oxford University Press Inc., New York
8Creative arts therapies manual : a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies (2006). Ed. S.L. Brooke. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher, LTD.
9Hinz, L.D. (2006). Drawing from Within : Using Art to Treat Eating Disorders. Iegūts no ProQuest Ebrary.
10Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.
11Lee, H. & Adams, T. (2011). Creative Approaches in Dementia Care. Hampshire: Palgrave Macmillian.
12Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Sast. Mārtinsone, K., Krevica, E. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
13Mihailova, S. (2014). Dance movement therapy in Latvia, Ed. Karkou V., Mārtinsone K., Svence G.. Rīga : Drukātava.
14Mūzikas terapija : izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums (2014). Sast. Paipare, M. Liepāja : LiePA.
15Schaverien, J., Killick, K. (1997). Art Psychotherapy and Psychosis. Iegūts no ProQuest Ebrary.

Papildus literatūra

1Bannister, A. & Huntington, A. (2008). Communicating with Children and Adolescents: Action for Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
2Elbrecht, C. (2012). Trauma Healing at the Clay Field: A Sensorimotor Art Therapy Approach. London: Jessica Kingsley Publishers.
3Evans, K., Dubowski, J. (1999). Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum : Beyond Words. Iegūts no ProQuest Ebrary.
4Gil, E. (2012). Art and Play Therapy with Sexually Abused children. Ed. Malchiodi, C. A. Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
5Greenman, Craig (2008). Expression and Survival : An Aesthetic Approach to the Problem of Suicide. Iegūts no ProQuest Ebrary.
6Hill, H. (2009). Dancing with hope: dance therapy with people with dementia. In Chaiklin,S. & Wengrower, H.(Eds.) (2012).The Art and Science of Dance Movement Therapy: Life is Dance.
7Klorer, P. G. (2012). Group Approaches with Sexually Abused Children. Ed. Malchiodi, C. A. In Handbook of Art Therapy. New York: The Guilford Press.
8Landy, R. (1994). Drama Therapy: Concepts, Theories, and Practices. Illinois: Charles T. Thomas Publisher.
9Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. (2010). Sast. Mārtinsone, K. Rīga.
10Mākslu terapija. (2011). Sast. Mārtinsone, K. Rīga: RaKa.
11Pētījumi mākslu terapijā : rakstu krājums (2010), Sast. Mārtinsone, K. Rīga: Drukātava.
12Rees, M. (1998). Drawing on Difference : Art Therapy with People Who Have Learning Difficulties. Iegūts no ProQuest Ebrary.
13Safran, D.S. (2002). Art Therapy and AD/HD : Diagnostic and Therapeutic Approaches. Iegūts no ProQuest Ebrary.
14Waller, D., Sibbett, C. (2005). Art Therapy and Cancer Care. Iegūts no ProQuest Ebrary.
15Rappaport, L. (2008). Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
16Wigram, Y. (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy: Theory, Clinical Practice, Research and Training. London: Jessica Kingsley Publishers.
17Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
18Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
19Gazda, G.M., Ginter, E.J., Horne, A.M. (2000). Group counseling and group psychotherapy. Theory and application. Allyn & Bacon.
20Winbolt, B. (2011). Solution Focused Therapy for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publishers
21Hooley, J.M., Butcher, J.N., Nock, M.K., Mineka, S. (2016). Abnormal Psychology (17th edition). Pearson Education Limited
22McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process (2nd edition). NY, London: The Guilford Press
23Art-based Group Therapy: Theory and Practice
24• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2010 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
25• EBSCO eBooks 2010 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
26Resource Type: Book
27ISBN: 978-0-398-07961-1; 978-0-398-08315-1
28Publisher: Charles C. Thomas
29Author: Moon, Bruce L.
30Art Therapy and Anger
31• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2008 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
32• Ebrary Academic Complete 2008 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
33• EBSCO eBooks 2008 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
34Resource Type: Book
35ISBN: 978-1-84310-425-4; 978-1-84642-810-4; 978-1-281-78236-6
36Publisher: Jessica Kingsley Publishers
37Author: Liebmann, Marian
38Art Therapy and Postmodernism: Creative Healing Through a Prism
39• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2011 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
40Resource Type: Book
41ISBN: 978-1-84905-253-5; 978-0-85700-536-6; 978-1-283-29157-6
42Publisher: Jessica Kingsley Publishers
43Author: Burt, Helene; Schaverien, Joy.; Lala, Anu.
44Art Therapy and Creative Coping Techniques for Older Adults
45• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2011 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
46Resource Type: Book
47ISBN: 978-1-84905-830-8; 978-0-85700-309-6; 978-1-283-36381-5; 978-1-84985-785-7
48Publisher: Jessica Kingsley Publishers
49Author: Buchalter, Susan I.
50Art Therapy and Cancer Care (Facing death)
51• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
52• Ebrary Academic Complete 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
53• EBSCO eBooks 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
54Resource Type: Book
55ISBN: 978-0-335-22827-0; 978-0-335-21620-8; 978-1-280-94840-4
56Publisher: McGraw-Hill
57Author: Waller, Diane; Sibbett, Caryl.
58Art Therapy, Research and Evidence Based Practice
59• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2006 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
60• EBSCO eBooks 2006 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
61Resource Type: Book
62ISBN: 978-0-7619-4113-2; 978-1-84787-741-3; 978-1-4462-1514-2; 978-1-281-23972-3; 978-0-7619-4114-9; 978-1-4462-2306-2
63Publisher: Sage Publications
64Author: Gilroy, Andrea
65Art Therapy Techniques and Applications
66• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2009 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
67• EBSCO eBooks 2009 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
68Resource Type: Book
69ISBN: 978-1-84905-806-3; 978-1-84642-961-3; 978-1-282-29723-4
70Publisher: Jessica Kingsley Publishers
71Author: Buchalter, Susan I.
72Art Therapy with Chronic Physically Ill Adolescents: Exploring the Effectiveness of Medical Art Therapy As a Complementary Treatment
73• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2009 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
74• EBSCO eBooks 2009 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
75Resource Type: Book
76ISBN: 978-0-398-07857-7; 978-0-398-08553-7
77Publisher: Charles C. Thomas
78Author: Luginbuehl-Oelhafen, Ruth R.
79Art Therapy with Older Adults: A Sourcebook
80• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2004 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
81• EBSCO eBooks 2004 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
82Resource Type: Book
83ISBN: 978-0-398-07456-2; 978-0-398-08044-0
84Publisher: Charles C. Thomas
85Author: Magniant, Rebecca C. Perry
86Art Therapy with Students at Risk: Fostering Resilience and Growth Through Self-expression
87• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2010 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
88• EBSCO eBooks 2010 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
89Resource Type: Book
90ISBN: 978-0-398-07897-3; 978-0-398-08566-7
91Publisher: Charles C. Thomas
92Author: Stepney, Stella A.
93Edition: 2
94Drawing the Line: Art Therapy With the Difficult Client
95• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
96• Ebrary Academic Complete 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
97• EBSCO eBooks 2005 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
98Resource Type: Book
99ISBN: 978-0-471-69443-4; 978-0-471-68773-3; 978-1-280-25239-6
100Publisher: John Wiley & Sons Incorporated
101Author: Moschini, Lisa B.
102The Expressive Body in Life, Art, and Therapy: Working with Movement, Metaphor, and Meaning
103• eBook Academic Collection (EBSCOhost) - Worldwide 2003 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
104• Ebrary Academic Complete 2002 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
105• EBSCO eBooks 2003 (Embargo: ) Your Access: (Embargo: )
106Resource Type: Book
107ISBN: 978-1-84642-375-8; 978-1-84310-737-8; 978-1-4175-0190-8; 978-1-283-90416-2; 978-1-84985-327-9
108Publisher: Jessica Kingsley Publishers
109Author: Halprin, Dar

Citi informācijas avoti

1Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3International Journal of Arts Medicine
4Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6The Arts in psychotherapy