Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mūzikas terapija I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_074

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inese Paiča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

48

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Attīstīt izpratni par MT vēsturiskās attīstības gaitu un teorētisko nostādņu daudzveidību. Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot klientu/ pacientu grupas specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus.
Attīstīt radošo potenciālu mūzikas izteiksmē, sekmēt savas muzikālās pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu, iepazīstināt ar mūzikas valodu. Attīstīt spontanitāti, radošumu, pašrefleksijas spējas.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mūzikas terapijas vēsturiskā attīstība. Nozīmīgas personības mūzikas terapijas profesijas veidošanā ASV, Eiropā un Latvijā.Lekcijas4.00auditorija
2Improvizācija terapeitiskajā kontekstā: atspoguļošana, imitēšana, saskaņošana (matching), pavadījuma veidošana, dialoga veidošana, muzikālo parametru izmaiņu ieviešana.Lekcijas4.00auditorija
3Improvizācija un jaunrade, pašpieredze klavierspēlē, instrumentu spēlē un balss pielietojumā.Nodarbības4.00auditorija
4Improvizācija un jaunrade darbā ar dažādām pacientu grupāmNodarbības4.00auditorija
5Psihoanalītiskā/psihodinamiskā mūzikas terapija. Nedirektīva pieeja mūzikas terapijā. Lekcijas1.00auditorija
6Psihoanalītiskā/psihodinamiskā mūzikas terapija. Nedirektīva pieeja mūzikas terapijā. Mūzikā balstīti uzdevumi par psihoanalītiskā/ psihodinamiskā koncepta pielietošanu MT.Nodarbības1.00auditorija
7Attīstības pieeja mūzikas terapijā. Humānistiskā pieeja mūzikas terapijā. Lekcijas1.00auditorija
8Attīstības pieeja mūzikas terapijā. Humānistiskā pieeja mūzikas terapijā. Mūzikā balstīti uzdevumi par attīstības un humānistiskās pieejas
principu pielietošanu MT.
Nodarbības1.00auditorija
9Kognitīvi biheiviorālā pieeja mūzikas terapijā. Direktīvā pieeja mūzikas terapijā. Sistēmiskā pieejaLekcijas1.00auditorija
10Kognitīvi biheiviorālā pieeja mūzikas terapijā. Direktīvā pieeja mūzikas terapijā.
Mūzikā balstīti uzdevumi par kognitīvi biheiviorālās un sistēmiskās pieejas principu pielietošanu MT.
Nodarbības1.00auditorija
11Integratīvi eklektiskā pieeja mūzikas terapijā. Teorētisko pieeju mūzikas terapijā pielietojums atbilstoši dažādām klientu/pacientu vajadzībām un vecumposmam.Lekcijas1.00auditorija
12Integratīvi eklektiskā pieeja mūzikas terapijā. Teorētisko pieeju mūzikas terapijā pielietojums atbilstoši dažādām klientu/pacientu vajadzībām un vecumposmam.Nodarbības1.00auditorija
13Izvērtēšana mūzikas terapijā. Ētiskie, tiesiskie aspekti. Izvērtējuma jomas biopsihosociālā skatījumā, mūzikā balstītās izvērtēšanas priekšrocības un ierobežojumi. Lekcijas2.00auditorija
14Mākslas ekspresijas pakāpeniskie līmeņi mūzikas terapijā.Lekcijas2.00auditorija
15Mūzikā balstīti instrumenti bērnu, pusaudžu un pieaugušo izvērtēšanā psihiatrijā un rehabilitācijā.Lekcijas2.00auditorija
16Mūzikā balstīti instrumenti bērnu, pusaudžu un pieaugušo izvērtēšanā psihiatrijā. Nodarbības2.00auditorija
17Mūzikā balstīti instrumenti bērnu, pusaudžu, pieaugušo izvērtēšanā rehabilitācijā.Nodarbības2.00auditorija
18Iz(no)vērtēšanas protokolu
noformēšana. Mērķu izvirzīšana un novērtēšana.
Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot dotos avotus. Seminārnodarbību laikā patstāvīgi un mazajās grupās praktizēt mūzikā balstītās iz(no)vērtēšanas metodes un muzikālās improvizācijas metodes dažādām klientu/pacientu grupām.

Vērtēšanas kritēriji:

MT vēstures un teorijas daļā- 1) referāts par divu teorētisko pieeju salīdzinājumu, uzrakstīts akadēmiskajā stilā ar precīzi noformētām atsaucēm, 2) prezentācija par referātu.
Radīšanās un improvizācijas daļā – 1) improvizācijas dažādos stilos uz klavierēm, perkusijām, vokāli, 2) eseja par pieredzi radīšanas procesā.
Izvērtēšanas daļā – 1) divu reālu klientu/pacientu izvērtēšana ar dažādiem uz mākslu balstītiem instrumentiem un izvērtēšanas dokumentēšana, izmantojot sākotnējās izvērtēšanas formu. Izvērtēšanas formai pievieno nepieciešamo papildinformāciju, 2)viena gadījuma izvērstāks apraksts (pēc gadījuma analīzes principa) un prezentācija, 3) Kontroldarbs par izvērtēšanas instrumentiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Maģistrants nosauc faktus par MT attīstības vēsturi, raksturo MT pamatprincipus un attīstības procesus saistībā ar citām mākslas jomām. Definē vispārējos jēdzienus profesijas kontekstā. Salīdzina mākslā/mūzikā balstītos izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus, izskaidro un pamato to pielietojumu dažādām pacientu/ klientu grupām. Izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz izpēti un izvērtēšanu. Pārzina MT tehnikas.

Prasmes:

Maģistrants pielieto teorētiskās zināšanas, lai noteiktu un analizētu MT pieejas un iz(no)vērtēšanas instrumentus saistībā ar dažādām klientu/ pacientu grupām. Analizē informācijas avotus par MT pieejām, sintezē zināšanas, argumentējot savu izvēli. Novērtē savu pieredzi uz mākslu balstītu instrumentu lietojumā. Izmanto dažādas MT tehnikas un mākslas valodu. Pamatojoties uz pašrefleksiju un gūto personīgo pieredzi radošajā procesā, apraksta un izvērtē savu mākslas izteiksmes pieredzi un mākslas valodu.

Kompetences:

Maģistrants integrē un pamato MT teorētisko pieeju un izvērtēšanas/ novērtēšanas instrumentu lietojumu atbilstoši klienta/pacienta vajadzībām un vecumposmam.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Wigram, T. (2002). A comprehensive guide to music therapy : theory, clinical practice, research, and training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
2Wheeler, B.L. (2005). Clinical training guide for the student music therapist. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
3Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.
4Mārtinsone, K. (Sast). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
5Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC

Papildus literatūra

1Wosch, T., Wigram, T. (2007). Microanalysis in music therapy - methods, techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia.
2Mārtinsone, K. (Sast). (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
3Wigram, T. (2004). Improvisation : methods and techniques for music therapy clinicians, educators, and students. London: Jessica Kingsley Publishers.
4Brooke, S. (Ed.). (2006). Creative arts therapies manual : a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher.
5Mārtinsone, K. (Sast). (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
5Musiktherapeutische Umschau
6The Nordic Journal of Music Therapy
7Datu bāzes: Cochrane Library, ProQuest, Sage, ScienceDirect u.c.