Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Mūzikas terapija II

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 20.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_075

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Individuālā konsultēšana MT un psihodinamika, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām, Mūzikas terapija I.

Mērķis:

Attīstīt maģistrantu prasmes izvēlēties un lietot metodes un tehnikas atbilstoši situācijai, klientu/ pacientu grupas specifikai, radīt maģistrantiem iespēju apgūt mūzikas terapijas metodes un tehnikas darbam ar dažādām klientu/pacientu grupām, attīstīt prasmes atbilstoši izmantot terapeitiskās intervences un tehnikas terapeitiskajā procesā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mūzikas terapijas process un stadijas: kontrakts, procesa un sesijas struktūra. MT pieejas darbā ar dažādām pacientu grupām.
MT metodes un tehnikas darbā ar geriatrijas pacientiem.
Lekcijas2.00auditorija
2MT metodes un tehnikas darbā ar bērniem psihiatrijā.
MT metodes un tehnikas darbā ar pieaugušajiem psihiatrijā.
Lekcijas2.00auditorija
3MT metodes un tehnikas darbā ar bērniem rehabilitācijā.
MT metodes un tehnikas darbā ar pieaugušajiem rehabilitācijā.
Lekcijas2.00auditorija
4Prasmju treniņš individuālam darbam ar bērniem.
Prasmju treniņš individuālam darbam ar pieaugušajiem.
Nodarbības2.00auditorija
5MT grupas process, grupas attīstības stadijas.
MT metodes un tehnikas grupas sākuma stadijā.
Nodarbības2.00auditorija
6MT metodes un tehnikas grupas darba stadijā.
MT metodes un tehnikas grupas noslēguma stadijā.
Nodarbības2.00auditorija
7Nodarbības1.00auditorija
8Nodarbības1.00auditorija
9Nodarbības1.00auditorija
10Nodarbības1.00auditorija
11Nodarbības1.00auditorija
12Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus; apkopot MT metodes darbam ar konkrētu klientu/ pacientu grupu; izstrādāt mākslas terapijas plānu divām konkrētām klientu/ pacientu grupām (individuāli un grupā); gatavoties praktiski novadīt vienu MT sesiju pēc izstrādātā plāna studentu grupai, modelējot darbu ar noteiktu klientu/pacientu grupu.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiski apkopo MT metodes darbam ar konkrētu klientu/pacientu grupu (25%); izstrādā MT plānu divām konkrētām klientu/pacientu grupām (individuāli un grupā) (25%); praktiski novada vienu MT sesiju pēc izstrādātā plāna (25%); veic rakstisku pašrefleksija par novadīto sesiju (25%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Izskaidro dažādu MT metožu un tehniku teorētisko pamatojumu, salīdzina dažādas MT teorētiskās pieejas darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās vidēs; raksturo mākslas darbu analīzes pamatprincipus; nosauc un pamato MT procesa organizācijas īpatnības un intervences darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādas prakses/ darba vietās veselības aprūpē.

Prasmes:

Izvirza un formulē klientu/ pacientu grupai atbilstošus mūzikas terapijas mērķus un uzdevumus, izvēlas teorētiskās pieejas, saskaņā ar kurām veido mūzikas terapijas plānu, ņemot vērā klientu/pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus; lieto atbilstošas MT metodes, tehnikas un intervences; analizē un novērtē MT procesu un rezultātu; noformē protokolus.

Kompetences:

Pielieto MT metodes, tehnikas un intervences saskaņā ar klientu/ pacientu grupas specifiku un MT mērķiem; organizē un vada atsevišķas MT sesijas individuāli un grupā, analizē to struktūru, saturu un terapeitiskās attiecības, novērtē rezultātus; atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas; demonstrē empātisku, cieņā un izpratnē balstīta attieksme pret klientiem/ pacientiem; veic pašrefleksiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mārtinsone, K. (Sast). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
2Mārtinsone, K. (Sast). (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava
3Paipare, M. (Sast). (2014). Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse. Liepāja: Liepa.
4Mārtinsone, K. (Sast). (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga: Raka.
5Paipare M. (2011). Mūzikas terapija. No: Mākslu terapija. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Raka.
6Oldfield, A., Flower, C. (2008). Music therapy with children and their families. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
7Grocke, D.E., Wigram, T. (2007). Receptive methods in music therapy : techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
8Aigen, K. (2005). Music-centered music therapy. Gilsum, NH: Barcelona Publishers
9Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: performing health. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
10Baker, F., Wigram, T. (2005). Songwriting: methods, techniques and clinical applications for music therapy clinicians, educators and students. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
11Wheeler, B.L. (2005). Clinical training guide for the student music therapist. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
12Wigram, T. (2002). A comprehensive guide to music therapy : theory, clinical practice, research, and training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
13Ansdell, G. (1995). Music for life : aspects of creative music therapy with adult clients. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Papildus literatūra

1Wosch, T., Wigram, T. (2007). Microanalysis in music therapy methods, techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia.
2Mārtinsone, K. (Sast). (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2The Nordic Journal of Music Therapy
3Journal of Music therapy