Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Neiropsiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.10.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_079

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķauditorija:

Psiholoģija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Kristīne Šneidere

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

36

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomija, psihofizioloģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģiskās izpētes pamatprincipi.

Mērķis:

Attīstīt zināšanas par neiropsiholoģijas pamatprincipiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Neiropsiholoģijas attīstības vēsture. Mūsdienu neiropsiholoģijas aktualitātes.Lekcijas1.00auditorija
2Augstāko psihisko funkciju lokalizācija. Galvas smadzeņu funkcionālā asimetrija. Lekcijas1.00auditorija
3Galvas smadzeņu attīstība un novecošanās. Kognitīvās novecošanās profilakse: uztura paradumi, fiziskā aktivitāte, kognitīvās rezervesLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Augstākās psihiskās funkcijas un to traucējumi. Galvas smadzeņu traumas. Galvas smadzeņu attīstības traucējumi. Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Runas traucējumi, afāzijas sindromi. Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Progresējošas galvas smadzeņu saslimšanas (multiplā skleroze, demence, galvas smadzeņu audzēji), insults. Lekcijas2.00auditorija
7Atmiņas traucējumi. Amnestiskie sindromi. Uzmanības traucējumi. Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Uztveres traucējumi (redzes, dzirdes, taustes agnozijas). Kustību kontroles un darbību traucējumi (apraksija). Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Neiropsiholoģiskās izpētes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Neiropsiholoģiskās rehabilitācijas pamatprincipi Lekcijas2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

1) Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru;
2) Sagatavot prezentāciju par izvēlētu neiropsiholoģijas nozarē aktuālu konceptu, balstoties uz vismaz 5 informācijas avotiem, kas izdoti pēdējo 5 gadu laikā.

Vērtēšanas kritēriji:

1) Pārbaudes darbs: rakstiski izskaidro augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes, galvas smadzeņu attīstību un novecošanās radītās izmaiņas (30%).
2) Viena neiropsiholoģijas nozarē aktuāla koncepta prezentēšana (7 minūtes), balstoties uz vismaz 5 informācijas avotiem, kas izdoti pēdējo 5 gadu laikā. Prezentācijā jāietver koncepta definīcija, vēsture, tā raksturojums (70%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti apraksta un raksturo augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes. Raksturo neiropsiholoģiskās izpētes un rehabilitācijas pamatprincipus.

Prasmes:

Studenti apkopo zinātnisko informāciju par neiropsiholoģijas atziņām, neiropsiholoģiskiem sindromiem, augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, spēj sasaistīt neiropsiholoģisko sindromu un tā simptomus ar atbilstošo smadzeņu lokalizāciju.

Kompetences:

Izmantojot apgūtās zināšanas par neiropsiholoģiju studenti izskaidro psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Holtz, J.L. (2011). Applied clinical neuropsychology. New York: Springer Publishing company. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
2Voita, D. (2015). Bioloģija un uzvedība. No Mārtinsone, K. & Miltuze, A. (red.). Psiholoģija 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. (65 – 105), Rīga, Zvaigzne ABC.
3Hugdahl, K. (2005). Symmetry and asymmetry in the human brain. European Review, 13 (2), (119 – 133).
4Coetzer, R., Daisley, A., Newby, G., & Weatherhead, S. (Eds.). (2013). Practical neuropsychological rehabilitation in acquired brain injury: A guide for working clinicians. Karnac Books.

Papildus literatūra

1Crossman, A. R. & Neary, D. (2015). Neuroanatomy. An illustrated colour text. China: Elsevier.
2Goldstein, L. H., McNeil, J. E. (Eds) (2015). Clinical neuropsychology. A practical guide to assessment and management for clinicians (2nd edition).UK: Wiley-Blackwell.
3Horton, A. M., & Wedding, D. (Eds) (2008). The neuropsychology handbook (3 Ed). New York: Springer Publishing company. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
4Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2012). Fundamentals of Human Neuropsychology. USA: Worth publishers
5Stern, Y. (2007). Cognitive reserve. Theory and applications. Sulfolk, UK: Taylor&Francis.
6Apinis, P. (1998). Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Rīga: NM apgāds.
7Тонконогий, И. М., Пуанте, А. (2007). Клиническая нейропсихология. Санкт-Петербург, Питер.
8Хомская, Е. Д. (2005). Нейропсихология. Санкт-Петербург, Питер.

Citi informācijas avoti

1Cullen, B, & Evans, J.J. (2014). Neuropsychology of memory function: a guide for clinicians. Social Care & Neurodisability, 5 (2), 91 – 101.
2Cooper, R.P., & Shallice, T. (2011). The roles of functional neuroimaging and cognitive neuropsychology in the development of cognitive theory: A reply to Coltheart. Cognitive Neuropsychology, 28 (6), 403 – 413.