Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Neiropsiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 22.02.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_079

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķauditorija:

Psiholoģija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jeļena Harlamova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

36

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Anatomija, psihofizioloģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģiskās izpētes pamatprincipi.

Mērķis:

Attīstīt zināšanas par neiropsiholoģijas pamatprincipiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Neiropsiholoģijas attīstības vēsture. Mūsdienu neiropsiholoģija.Lekcijas1.00auditorija
2Augstāko psihisko funkciju lokalizācija. Galvas smadzeņu funkcionālā asimetrija. Nodarbības1.00auditorija
3Augstāko psihisko funkciju lokalizācija. Galvas smadzeņu funkcionālā asimetrija. Lekcijas1.00auditorija
4Kognitīvās rezervesLekcijas2.00auditorija
5Kognitīvās rezervesNodarbības1.00auditorija
6Augstāko psihisko funkciju traucējumi. Neiropsiholoģiskie sindromi. Lekcijas2.00auditorija
7Uztveres traucējumi (redzes, dzirdes, taustes agnozijas). Kustību kontroles un darbību traucējumi (apraksija). Lekcijas1.00auditorija
8Runas traucējumi, afāzijas sindromi. Lekcijas1.00auditorija
9Runas traucējumi, afāzijas sindromi. Nodarbības1.00auditorija
10Atmiņas traucējumi. Amnestiskie sindromi. Uzmanības traucējumi. Nodarbības1.00auditorija
11Atmiņas traucējumi. Amnestiskie sindromi. Uzmanības traucējumi. Lekcijas1.00auditorija
12Nodarbības1.00auditorija
13Neiropsiholoģiskās izpētes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
14Neiropsiholoģiskās izpētes pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
15Neiropsiholoģiskās rehabilitācijas pamatprincipi Lekcijas1.00auditorija
16Neiropsiholoģiskās rehabilitācijas pamatprincipi Nodarbības1.00auditorija
17Lekcijas1.00auditorija
18Lekcijas1.00auditorija
19Nodarbības1.00auditorija
20Lekcijas1.00auditorija
21Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus pēc dotā parauga. Sagatavot prezentāciju par doto tēmu, veikt zinātnisko rakstu apkopojumu un sagatavot prezentāciju par to atbilstoši kritērijiem.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstiski izskaidro augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes, kognitīvo rezervju nozīmi novecošanas procesā.
Prasības: sekmīgi izpilda rakstisko pārbaudes darbu.
Studenti apraksta neiropsiholoģijas pamatprincipus, apkopojot zinātnisko literatūru par tēmu
Prasības: studenti sagatavo īsu prezentāciju par izvēlēto tēmu un prezentē to
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus pēc dotā parauga.
Prasības: Veikt prezentāciju par zinātniskā raksta par neiropsiholoģijas tēmu apkopojumu.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

studenti apraksta un raksturo augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes. Raksturo neiropsiholoģiskās izpētes un rehabilitācijas pamatprincipus.

Prasmes:

studenti apkopo zinātnisko informāciju par neiropsiholoģijas atziņām, neiropsiholoģiskiem sindromiem, augstāko psihisko funkciju lokalizāciju

Kompetences:

Izmantojot apgūtās zināšanas par neiropsiholoģiju studenti izskaidro psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Voita, D. (2015). Bioloģija un uzvedība. No Mārtinsone, K. & Miltuze, A. (red.). Psiholoģija 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. (65 – 105), Rīga, Zvaigzne ABC.
2Holtz, J.L. (2011). Applied clinical neuropsychology. New York: Springer Publishing company. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
3Hugdahl, K. (2005). Symmetry and asymmetry in the human brain. European Review, 13 (2), (119 – 133).

Papildus literatūra

1Crossman, A. R. & Neary, D. (2015). Neuroanatomy. An illustrated colour text. China: Elsevier.
2Goldstein, L. H., McNeil, J. E. (Eds) (2015). Clinical neuropsychology. A practical guide to assessment and management for clinicians (2nd edition).UK: Wiley-Blackwell.
3Horton, A. M., & Wedding, D. (Eds) (2008). The neuropsychology handbook (3 Ed). New York: Springer Publishing company. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
4Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2012). Fundamentals of Human Neuropsychology. USA: Worth publishers
5Stern, Y. (2007). Cognitive reserve. Theory and applications. Sulfolk, UK: Taylor&Francis.
6Apinis, P. (1998). Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Rīga: NM apgāds.
7Тонконогий, И. М., Пуанте, А. (2007). Клиническая нейропсихология. Санкт-Петербург, Питер.
8Хомская, Е. Д. (2005). Нейропсихология. Санкт-Петербург, Питер.

Citi informācijas avoti

1Cullen, B, & Evans, J.J. (2014). Neuropsychology of memory function: a guide for clinicians. Social Care & Neurodisability, 5 (2), 91 – 101.
2Cooper, R.P., & Shallice, T. (2011). The roles of functional neuroimaging and cognitive neuropsychology in the development of cognitive theory: A reply to Coltheart. Cognitive Neuropsychology, 28 (6), 403 – 413.