Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pedagoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_088

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Pedagoģija

Mērķauditorija:

Sociālā labklājība un sociālais darbs; Rehabilitācija; Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Aira Aija Krūmiņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

5

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

10

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

20

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Ievads studijās, ievads specialitātē.

Mērķis:

Padziļināt studējošo zināšanas un izpratni par pedagoģijas zinātni un pieaugušo pedagoģijas didaktiskajiem pamatprincipiem. Pilnveidot prasmi lietot jauniegūtās zināšanas un kompetences studiju procesā, savā profesionālajā izaugsmē un darbībā pacientu/klientu labā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pieaugušo izglītības izpratne, organizācija un saturs. Andragoģija. Mūžizglītība.Lekcijas1.00auditorija
2Izglītojošā darba nozīme profesionālajā vidē. Kompetenču pieeja. Izglītības programmas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
3Pedagoģijas zinātņu sistēma. Pedagoģijas vispārīgie pamati un kategorijas.Lekcijas1.00auditorija
4Pedagoģisko un sociālo procesu mijsakarības. Personība kā pedagoģijas kategorija. Lekcijas1.00auditorija
5Pedagoģiskās stratēģijas domāšanas attīstīšanai (transformatīvā, kooperatīvā, dziļā mācīšanās). Pašregulēts un pašvirzīts studiju process.Lekcijas1.00auditorija
6Didaktikas principi veselības aprūpē, un pacientu/ klientu izglītošanā. Dizaina un kritiskā domāšana studiju procesā. Lekcijas1.00auditorija
7Dažādu pedagoģijas teoriju attīstība, virzība un izmantošana veselības aprūpes praksē.Lekcijas1.00auditorija
821.gadsimta dzīves prasmes un meistarība profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
9Metodes darbā ar auditoriju/ klientu. Seminārs. Diskusija. Lekcija. Intervija. Mērķtiecīgā jautāšana. Nodarbības1.00auditorija
10Mācību formas, paņēmieni un principi dažādos vecuma posmos. Situāciju/ gadījumu analīze, lomu spēles u.c.Nodarbības1.00auditorija
11Pedagoģiskā ētika profesionālajā saskarsmē un komunikācijā. Emocionālā inteliģence studijās un darbā.Nodarbības1.00auditorija
12Darbs ar profesionāliem informācijas avotiem.
Starpieskaite: Zinātniska raksta analīze un izvērtēšana.
Nodarbības1.00auditorija
13Kritiskās domāšanas stratēģijas darbā ar klientu. Principi. Pieejas. Modeļi.Nodarbības1.00auditorija
14Informācijas atlases un strukturēšanas paņēmieni. Informācijas kartēšana.Nodarbības1.00auditorija
15Izglītības programmas struktūra, mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
16Patstāvīgā darba (izglītības programmas) prezentācija. Pedagoģijas kursā apgūto metožu izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pieaugušo izglītības izpratne, organizācija un saturs. Andragoģija. Mūžizglītība.Lekcijas1.00auditorija
2Izglītojošā darba nozīme profesionālajā vidē. Kompetenču pieeja. Izglītības programmas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
5Pedagoģiskās stratēģijas domāšanas attīstīšanai (transformatīvā, kooperatīvā, dziļā mācīšanās). Pašregulēts un pašvirzīts studiju process.Lekcijas1.00auditorija
6Didaktikas principi veselības aprūpē, un pacientu/ klientu izglītošanā. Dizaina un kritiskā domāšana studiju procesā. Lekcijas1.00auditorija
821.gadsimta dzīves prasmes un meistarība profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
9Metodes darbā ar auditoriju/ klientu. Seminārs. Diskusija. Lekcija. Intervija. Mērķtiecīgā jautāšana. Nodarbības1.00auditorija
12Darbs ar profesionāliem informācijas avotiem.
Starpieskaite: Zinātniska raksta analīze un izvērtēšana.
Nodarbības1.00auditorija
13Kritiskās domāšanas stratēģijas darbā ar klientu. Principi. Pieejas. Modeļi.Nodarbības1.00auditorija
15Izglītības programmas struktūra, mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija
16Patstāvīgā darba (izglītības programmas) prezentācija. Pedagoģijas kursā apgūto metožu izvērtējums.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Atbilstoši kopējam studiju kursa apjomam (vismaz 48 stundas), studējošā patstāvīgā darba ietvaros:
1) radoša gatavošanās un aktīva iesaistīšanās nodarbību norisē, t.sk. diskusijas, problēmsituāciju/ gadījumu analīze, lomu spēles u.c. interaktīvas studiju metodes.
2) zinātniska raksta analīze un izvērtēšana: (individuāli vai 2-3 studentu grupā; „ieskaitīts”, ja prezentēta mutvārdos un iesniegta rakstveidā zinātniska raksta analīze 1-2 (A4) lpp.).
3) ar studiju kursa un programmas specifiku saistītas pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrāde un prezentēšana studiju grupā, izmantojot informācijas uztveri rosinošas metodes, programmas saturu saistot ar klientu/pacientu izglītošanu vai akadēmisko darbību.
4) sekmīgi nokārtota ieskaite studiju kursa noslēgumā.

Vērtēšanas kritēriji:

Starpieskaite: Zinātniska raksta analīze un izvērtēšana. Individuāli vai 2-3 studentu grupā. „Ieskaitīts” tiek saņemts, ja ir prezentēta mutvārdos un iesniegta rakstveidā ar profesionālās darbības specifiku saistīta zinātniska raksta analīze (1-2 A4 lpp., tā ir pamatota un veikta atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem).
Ieskaite: „Pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrāde” savas profesionālās kompetences pilnveidei. Vērtējums “ieskaitīts” tiek saņemts, ja ir izstrādāta un iesniegta izglītības programma (4-5 A4 lpp.), kas sevī ietver vienu no informācijas karšu veidiem, ir sagatavota PowerPoint prezentācija un 5-7 min uzstāšanās studiju grupā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

1. Raksturo pedagoģijas kategorijas profesionālā kontekstā, novērtē to lietderību un iespējamos riska faktorus;
2. Apraksta alternatīvo pedagoģijas teoriju būtību un izmantošanas iespējas pacienta/ klienta veselības aprūpē;
3. Novērtē personības lomu pedagoģiskā procesa vadīšanā un saskarsmē ar pacientu/ klientu;
4. Klasificē un salīdzina didaktikas metodes pieaugušo pedagoģijā.

Prasmes:

1. Mērķtiecīgi atlasa, kritiski izvērtē un strukturē informāciju atbilstoši profesionālajām vajadzībām;
2. Analizē dažādas didaktiskās pieejas, izmanto teorētiskās zināšanas konfliktu risināšanā konkrētās situācijās;
3. Izvēlas piemērotākās metodes savas pieredzes demonstrēšanai/ tālāknodošanai starpdisciplinārā (pedagoģija, psiholoģija, medicīna) skatījumā.

Kompetences:

1. Izstrādā profesionālajai darbībai atbilstošu pieaugušo neformālās izglītības programmu;
2. Argumentēti prezentē izstrādāto izglītības programmu, prezentācijā ietverot informācijas uztveri rosinošas un interaktīvas didaktikas metodes.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Geidžs, N.L., Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
2Mārtinsone, K. (red.). (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa.
3The Learner-centered Curriculum: Design and Implementation (The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series) Ebrary Academic Complete 2012.
4The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research, and Practice (Jossey-Bass Higher and Adult Education Series) Ebrary Academic Complete 2012.

Papildus literatūra

1Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.
2Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: SIA Mācību apgāds NT.
3Lieģeniece, D. (2002). Ievads andragoģijā jeb mācīšanās “būt” pieaugušo vecumā.
4Rubene, Z. (2008). Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.
5Šiļņeva, L., Eglīte, E. (2001). Kas ir problēmbalstītā izglītība. Rīga: JUMI.

Citi informācijas avoti

1Adult Learning: It is Never too Late to Learn. Commission of the European Communities (2006). Iegūts no: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=956&clang=1
2Davies, M. Concept Mapping, Mind Mapping and Argument Mapping: What are the Differences and Do They Matter? High Education. 2011, 62, 3, 279-301. Iegūts no: http://media.usm.maine.edu/~lenny/critical%20thinking%20and%20mapping/mind%20mapping.pdf