Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Personības un attīstības psiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_092

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sandra Mihailova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Psiholoģijas pamatzināšanas.

Mērķis:

Attīstīt izpratni par personības teoriju vēsturiskās attīstības gaitu, šodienas situāciju un teorētisko nostādņu daudzveidību un to novērtēšanas kritērijiem. Padziļināt studentu zināšanas par personības un attīstības psiholoģiju, personības attīstības likumsakarībām dažādos vecumposmos, attīstīt prasmi veikt novērojumu pēc attīstības kritērijiem.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Kopējais apskats par personības teorijām, personības izpēte. Personības teoriju izvērtēšanas kritēriji. Dažādas pieejas personības izpētei.Lekcijas1.00auditorija
2Psihodiamiskais skats uz personību: teoriju pamatprincipi, izpratne, attīstībaLekcijas1.00auditorija
3Psihes aizsardzības mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
4Humānistiskais skats uz personību: teoriju pamatprincipi, izpratne, attīstībaLekcijas1.00auditorija
5Personības iezīmju teorija: pamatprincipi, izpratne, attīstībaLekcijas1.00auditorija
6Biheiviorāli kognitīvais skats uz personību : teoriju pamatprincipi, izpratne, attīstībaNodarbības1.00auditorija
7Attīstības psiholoģijas mērķi un pamatjautājumi. Biopsihosociālo faktoru loma attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
8Personības attīstība dažādos vecumposmos:
prenatālajā posmā, zīdaiņa, mazbērna, pirmsskolas, pusaudža vecumā.
Lekcijas2.00auditorija
9Personības attīstība dažādos vecumposmos:
agrīnā, vidējā un vēlīnā pieaugušā vecumā. Novecošana. Nāve.
Nodarbības2.00auditorija
10Pārskats par galvenajām attīstības teorijām. Psihoseksuālās attīstības stadijas – Z. Freids. Psihoanalītiskā attīstības teorija - M. Mālere. Piesaistes teorija – Dž.Boulbijs. Psihosociālās attīstības stadijas – E. Eriksons. Lekcijas1.00auditorija
11Pārskats par galvenajām attīstības teorijām. Kognitīvās attīstības teorija – Ž. Piažē. Sociokulturālā attīstības teorija – Ļ. Vigotskis. Sociālās iemācīšanās teorija – A. Bandura. Temperamenta teorijas – S. Česa un A. Tomass, M. Rotbarta. Mākslas attīstības stadijas Lovenfelds. Nodarbības1.00auditorija
12Personības attīstības teorijas dažādu vecumposmu attīstības kontekstāNodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Kursa personības psiholoģijas daļā: patstāvīgi studēt literatūru par personības teorijām; veikt psihes aizsardzības mehānismu atrašanu savā dzīvē un to iesniegt latviski; sagatavot personības teoriju salīdzinošo tabulu par 5 personības teoriju galvenajiem jautājumiem; sagatavoties eksāmena testam.
Kursa attīstības psiholoģijas daļā: patstāvīgi studēt literatūru par attīstības vecuma posmiem un galvenajām teorijām, gatavoties pārbaudes darbam; veikt bērna novērojumu, detalizēti aprakstīt viņa uzvedību un analizēt to attīstības psiholoģijas teoriju un vecumposma attīstības iezīmju kontekstā.

Vērtēšanas kritēriji:

Gala pārbaudījumu veido vidējais vērtējums no atzīmēm - personības psiholoģijā un attīstības psiholoģijā. Personības psiholoģijas daļā: aktīva dalība lekcijās un nodarbībās (10%), patstāvīga literatūras apguve, lasot personības teorijas un veidojot salīdzinošo tabulu; Personības teoriju salīdzinājuma tabula (30%); 5 psihes aizsardzības mehānismu apraksts (10%) ; Eksāmena tests (50%).
Attīstības psiholoģijas daļa. Aktīva piedalīšanās lekcijās un nodarbībās, patstāvīga literatūras apguve, lasot nodaļas par attīstības psiholoģijas teorijām un attīstību noteiktos vecuma posmos. Rakstisks pārbaudes darbs par attīstības posmiem un attīstības teorijām (35%); un bērna novērojums, apraksts un analīze, iekļaujot ieteikumus attīstības sekmēšanai mākslu terapijas kontekstā (65%) no gala vērtējuma kursa daļā attīstības psiholoģija.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Analizē un salīdzina personības un attīstības psiholoģijas teorijas, skaidro personības un attīstības psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, apraksta attīstības procesu profesionālā terminoloģijā, raksturo pamata teorijas un procesus personības attīstībā.

Prasmes:

Novērtē kognitīvo un psihosociālo attīstību dažādos vecumposmos; atpazīst citu cilvēku psihes aizsardzības mehānismus ikdienā

Kompetences:

Interpretē personības un attīstības psiholoģijas atziņas un mākslu terapijas specializācijas kontekstā. Izmanto personības un attīstības psiholoģijas teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrēta bērna attīstību un pieaugušā dzīves vēsturi. Veic attīstības psiholoģijas likumsakarību interpretāciju holistiskā skatījumā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Craig, Grace (1992). Human development. Prentice Hall /Крайг, Г. (2006). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер.
2Mārtinsone, K., Miltuze, A.(Red.) (2015) Psiholoģija 1.un 2.daļa. Rīga: Zvaigzne ABC
3Santrock, J. (2011). Life-Span Development (13. ed.). NY, McGRaw – Hill.

Papildus literatūra

1Borns, L. (2001). Psiholoģija :izturēšanās un tās konteksts. Rīga : RaKa.
2Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. R. : Rasa ABC.
3Karpova, Ā. (1998). Personība :Teorijas un to radītāji. Rīga: Zinātne.
4Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
5Kulbergs, J. (1998). Krīze un attīstība. Liepāja, LPA.
6Liepiņa, S. (1998). Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga: Raka.
7Reņģe,V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC.

Citi informācijas avoti

1Developmental Psychology