Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pētījuma metodoloģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 12.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_096

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija

Mērķauditorija:

Psiholoģija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Sanita Šuriņa

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

16

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

32

Nodarbības (skaits)

16

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

64

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Bakalaura pieredze pētniecībā, ievads profesionālajā darbībā un profesionālās darbības vēsture.

Mērķis:

Padziļināt maģistrantu izpratni par pētniecību, pilnveidot prasmi apkopot un analizēt publicētos pētījumus, attīstīt spēju izveidot un pamatot pētniecības pamatprincipiem profesijā atbilstošu pētījuma projektu un prezentēt to.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Zinātniskā darbība. Zinātne, pētniecība, inovācija. Zinātnes filosofijas pamatjautājumi. Uz pierādījumiem balstītā prakse: priekšrocības un ierobežojumi. Pierādījumu hierarhija. Zinātniskais stiprums pētījumā. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētījumā. Lekcijas3.00auditorija
2Pētījuma stratēģijas un dizaini, to salīdzinājums pēc teorētiskajiem un praktiskajiem kritērijiem. Stratēģijas un dizaina izvēles kritēriji. Pētījuma process. Lekcijas3.00auditorija
3Kvantitatīvo pētījumu dizaini. Eksperimentālie un neeksperimentālie pētījumi. Sistemātiskie pārskati. Kvantitatīvo pētījumu procesa specifika. Zinātniskais stiprums kvantitatīvajā stratēģijā.Lekcijas3.00auditorija
4Datu ieguves metodes un avoti. Instrumentārija psihometriskās īpašības. Instrumentārija izveides (konstruēšanas) un adaptācijas etapi un nosacījumi. Datu analīzes metodes kvantitatīvajā stratēģijā.Lekcijas3.00auditorija
5Kvalitatīvo pētījumu dizaini. Kvalitatīvo pētījumu procesa specifika. Zinātniskais stiprums kvalitatīvajā stratēģijā. Datu ieguves metodes un avoti. Datu analīzes metodes kvalitatīvajā stratēģijā. Lekcijas2.00auditorija
6Pētnieciskās idejas un pētījuma plānošana. Literatūras apskata izveide. Pētījuma aktualitātes pamatojums, problēmas un mērķa formulējums. Pētījuma jautājuma un hipotēzes formulēšana. Pētījumu pārskata sagatavošana.Lekcijas2.00auditorija
7Kontroldarbs. Nodarbības2.00auditorija
8Publicēto pētījumu kritiska analīze un prezentācija. Nodarbības3.00auditorija
9Pētījuma projekta izstrāde, prezentācija.Nodarbības4.00auditorija
10Pētījuma projekta izstrāde, prezentācija. Nodarbības7.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi lasīt norādītos literatūras avotus; sagatavoties kontroldarbam saskaņā ar dotajiem jautājumiem. Patstāvīgi veikt dotos uzdevumus datu analīzē kvalitatīvajā un kvantitatīvajā stratēģijā. Izmantojot atbilstošas informācijas meklēšanas stratēģijas, izvēlēties un rakstiski analizēt četrus pētījumus atbilstoši dotajiem kritērijiem. Sagatavot pētījuma projektu atbilstoši dotajiem nosacījumiem un prezentēt to.

Vērtēšanas kritēriji:

(1) Kontroldarbs par terminiem (atzīme 1 - 10); 30%
(2) Mājas darbs par kvalitatīvo datu analīzi (ieskaitīts/neieskaitīts). Viena kvalitatīvās stratēģijas pētījuma analīze, izveidojot aprakstu, kurā minēts pētījuma mērķis, jautājumi, dizains, datu analīzes metode (kontentanalīze, naratīvā analīze, fenomenoloģiskā analīze vai darbības pētījums) un soļi.
(3) Četru pētījumu analīze, pēc dotajiem kritērijiem, rakstiski, prezentāciju sagatavošana par diviem pētījumiem, viena pētījuma prezentācija grupai (atzīme 1-10); 35 %
(4) Sava pētījuma projekta izstrāde un prezentācija (atzīme 1-10); 35%

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Lieto pētniecības terminoloģiju; izskaidro atšķirības starp kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu stratēģiju un dažādiem pētījuma dizainiem; apraksta pētniecības procesu.

Prasmes:

Analizē, salīdzina un kritiski izvērtē publicētos pētījumus, atbilstoši pētījuma stratēģijas un dizaina zinātniskā stipruma kritērijiem; identificē aktuālās pētījumu problēmas; izstrādā pētījuma projektu.

Kompetences:

Izveido sava potenciālā pētījuma projektu, pamatojot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulējot mērķi, pētniecisko jautājumu/ hipotēzi, veidojot mērķtiecīgu literatūras apskatu, izvēloties piemērotas datu ieguves un analīzes metodes un integrējot zinātniskā pētījuma ētikas prasības; kritiski izvērtē sava pētījuma projekta īstenošanas iespējas un ierobežojumus; prezentē un aizstāv pētījuma projektu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Neuman, William Lawrence, Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches / 2014
2Creswell, J. W. (2009). ResearchDesign: Qualitative, Quantitative, andMixedMethods
3Approaches. London: SAGE.
4Guest, G., Namely, E. E., &Mitchell, M. L. (2013). CollectingQualitativeData: A FieldManualforAppliedResearch. LosAngeles: SAGE.
5Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2008). SPSS forintermediatestatistics: Useandinterpretation. ThirdEdition. NewYork: London: LawrenceErlbaumAssociates.
6Kapitan, L. (2017). Introduction to Art TherapyResearch. SecondEdition. Routledge
7Mārtinsone K., Krevica E. (sast.). (2014) Mākslu terapijas dažādām klientu/ pacientu grupām. Rakstu krājums. Rīga: RSU.
8Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (red.). 2016. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
9Mārtinsone, K. (2010). (sast.). Pētījumi mākslu terapijā. Sast. Rīga: Drukātava.
10Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. (Red.). (2017). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. E-publikācija. Rīga: RSU.
11De Vaus, David Research Design in Social Research / 2013 (1 eks. lasītavā, 1 eks. Anniņmuižas filiālē).
12Jcobson,N.,& Truax,P.(1991). Clinical Significance: A Statistical Approach to Defining

Papildus literatūra

1Ansdell, G. (2001). BeginningResearchinthe Arts Therapies. London: JessicaKingsley.
2Denzin, K. N., &Lincoln, Y. S. (2008). StrategiesofQualitativeInquiy. LosAngeles: SAGE.
3Emmison, M. (2006). Theconceptualizationandanalysisofvisualdata. InSilverman, D. (Ed.). 4.QualitativeResearch: Theory, MethodandPractise. (pp. 283-305). London: SAGE,
4Gilroy, A. (2006). Art Therapy, ResearchandEvidenceBasedPractice. London: SAGE
5Krevica E., Mārtinsone K. (sast.). (2013). Arts TherapiesforDifferentClient/ PatientGroups. Collectionofarticles. Rīga: RSU.
6Kroplijs A., Raščevska M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.
7Mārtinsone K. (red.). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
8Мартинсоне К. (ред.). (2014). Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. СПб. Речь.
9Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: Raka.
10Silverman, D. (1993). InterpretingQualitativeData: MethodsforAnalysingTalk, TextandInteraction. London: SAGE.
11Silverman, D. (2006). QualitativeResearch: Theory, MethodandPractise. London: SAGE.
12Smeijsters H. (2009). ResearchinPracticeinthe Arts Therapies. Metos.

Citi informācijas avoti

1AmericanJournalofDanceTherapy
2Art Therapy: JournaloftheAmerican Art TherapyAssociation
3Body, MovementandDanceinPsychotherapy
4DramaReview
5Dramatherapy
6InternationalJournalof Art Therapy
7InternationalJournalof Arts Medicine
8NarrativeInquiry
9The Arts inPsychotherapy
10TheCanadian Art TherapyAssociationJournal
11Datu bāzes: ClinicalKey; CochraneLibrary; DynaMed Plus; EbraryeBooks; EBSCO; OVID; ProQuest; PubMed; SAGE Publications; ScienceDirect; Scopus; Web ofScience; WileyOnlineLibrary; PsychInfo