Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pētījums praksē

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_097

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

16

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Visi 1. un 2. studiju gadā obligātie un obligātās izvēles studiju kursi.

Mērķis:

Pilnveidot studējošo pētniecības kompetenci mākslu terapijā specializācijā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Informācija par studiju kursa saturu, prasībām, vērtēšanas kritērijiem. Nodarbības1.00auditorija
2Kā rakstīt tālākās profesionālās attīstības plānu.Nodarbības7.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Pētījuma procesa organizācija un īstenošana. Tālākās profesionālās attīstības plāna sagatavošana un prezentācija.

Vērtēšanas kritēriji:

Rakstisks „Tālākās profesionālās attīstības plāns” (ieskaitīts/ neieskaitīts), pašrefleksija par praksi (ieskaitīts/ neieskaitīts).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti salīdzina un kritiski izvērtē pētījuma stratēģijas un dizainus izvēlēto pētniecisko mērķu sasniegšanai, kā arī novērtē un analizē potenciālos riskus un draudus pētījuma procesā. Salīdzina un izvēlas piemērotākās teorētiskās pieejas un koncepcijas, pamata teorijas un praktiskā darba saistību. Analizē ētikas dilemmas.

Prasmes:

Studējošie veido izpētes procesa plānu/ mākslas terapijas (specializācijā) plānu konkrētai pacientu grupai, ņemot vērā pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus, korekti izvēlas instrumentāriju, izvērtē iekļaušanas un izslēgšanas kritērijus, korekti ievāc datus, analizē iegūtos rezultātus. Ētiski atbilstoši veic pētījuma dalībnieku/ pacientu informēšanu par viņu tiesībām pētījuma procesā. Izvēlas un lieto atbilstošas metodes, tehnikas un intervences. Kritiski analizē un procesu un rezultātu.

Kompetences:

Studējošie organizē un vada pētījuma procesu. Strādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Ievēro profesionālo ētiku. Veic pašrefleksiju un reflektē par kolēģu darbu supervīzijā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Ansdell G., Pavlicevic M. (2001). Beginning Research in the Arts Therapies: A Practical Guide. London: Jessica Kingsley Publishers.
2Gilroy A. (2006). Art Therapy, Research and Evidence Based Practice. London: Sage Publications.
3Mārtinsone K. (red.) (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa .
4Mārtinsone K. (sast.) (2010). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
5Mārtinsone K., Pipere A. (red) (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: Raka .
6Smeijsters H. (2009). Research in Practice in the Arts Therapies. Metos.

Papildus literatūra

1Karkou V., Sanderson, P.(2006). Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. London: Elevsier.
2Kristapsone S. (2008). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Turība.
3Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. (2010). Sast. Mārtinsone K.Rīga.
4Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: Raka.
5Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā.(2010). Sast. Mārtinsone K. Rīga, Drukātava.
6Teibe, U. (2007). Bioloģiskā statistika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Citi informācijas avoti

1Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3International Journal of Arts Medicine
4Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6The Arts in psychotherapy