Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_104

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Medicīnas pakalpojumi

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale-Puķīte

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Attīstīt maģistrantu profesionalitāti, radot izpratni par profesijas filozofiju, profesionālo darbību, profesijas tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem, kā arī galvenajiem tiesību un ētikas principiem, darbības organizēšanu mākslas terapijā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Sabiedrības veselības pamatnostādnes un veselības nozares un veselības aprūpes sistēmas finansēšana. Veselības aprūpes pakalpojumu hierarhija. Mākslu terapijas integrācija veselības aprūpes, sociālās aprūpes un izglītības sistēmās.Lekcijas1.00MITC
2Mākslas terapeita darbība un kompetences. Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti. Mākslu terapijas izglītības programmu un profesionālo apvienību attīstība, citu valstu pieredze un situācija Latvijā.Lekcijas1.00MITC
3Mākslas terapeita darbība un kompetences. Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti. Mākslu terapijas izglītības programmu un profesionālo apvienību attīstība, citu valstu pieredze un situācija Latvijā.Nodarbības1.00MITC
4Ētikas pamatprincipi un tiesību jēdzieni. Individuālās un sociālās pacientu tiesības. Ārstniecības personu profesionālās darbības tiesiskie un ētiskie aspekti. Ētiskās vadlīnijas mākslas terapeita darbā, ētiskās dilemmas, to risināšana.
Mākslas terapeitu ētikas kodeksa un citu regulējošo dokumentu izmantošana ētisku lēmumu pieņemšanā.
Lekcijas1.00MITC
5Ētikas pamatprincipi un tiesību jēdzieni. Individuālās un sociālās pacientu tiesības. Ārstniecības personu profesionālās darbības tiesiskie un ētiskie aspekti. Ētiskās vadlīnijas mākslas terapeita darbā, ētiskās dilemmas, to risināšana.
Mākslas terapeitu ētikas kodeksa un citu regulējošo dokumentu izmantošana ētisku lēmumu pieņemšanā.
Nodarbības1.00MITC
6Uzņēmējdarbības organizācijas tiesiskās formas un to normatīvais regulējums. Saimnieciskā darbība un komercdarbība, profesionālās darbības privātprakses organizācijas principi.Lekcijas1.00MITC
7Multidisciplinārās komandas darbs psihosociālajā rehabilitācijā.
Pieejas pacientu aprūpē: būtisks faktors komunikācijas veida noteikšanā.
Atgriezeniskās saites nozīme efektīvā komunikācijā.
Pacientu un ārstu vai veselības aprūpes speciālistu komunikācijas pilnveides iespējas.
Pacientu līdzestība un to ietekmējoši faktori.
Lekcijas1.00MITC
8Multidisciplinārās komandas darbs psihosociālajā rehabilitācijā.
Pieejas pacientu aprūpē: būtisks faktors komunikācijas veida noteikšanā.
Atgriezeniskās saites nozīme efektīvā komunikācijā.
Pacientu un ārstu vai veselības aprūpes speciālistu komunikācijas pilnveides iespējas.
Pacientu līdzestība un to ietekmējoši faktori.
Nodarbības1.00MITC

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus; sagatavoties eksāmenam – testam. Rakstiski analizēt vienu no dotajiem gadījumiem saistībā ar kādu ētikas dilemmu, veikt šīs dilemmas analīzi un prezentāciju. Rakstiski analizēt vienu no dotajiem gadījumiem saistībā ar mākslas terapijas mērķu izvirzīšanu pēc SFK.
Sagatavot videomateriālu par vienu no mākslu terapijas specializācijām un prezentēt to.

Vērtēšanas kritēriji:

Starpieskaite par ētikas dilemmas risināšanu (ieskaitīts/ neieskaitīts)
2. Rakstisks eksāmens/ tests par mākslas terapeita profesionālo darbību un tās tiesiskajiem jautājumiem (50%).
3. Videoprezentācija vai prezentācija par vienu no mākslu terapijas specializācijām. Mākslu terapijas mērķu izskaidrošana. (50%).
4. Patstāvīga, sistemātiska norādīto avotu un literatūras apguve. Aktīva dalība lekcijās un semināros.
Eksāmena/ testa tēmas:
1. Mākslu terapijas definīcija, terminoloģija.
2. Mākslas terapeita izglītība un statuss veselības aprūpē
3. Veselības aprūpes sistēma, politika, finansēšana.
4. Mākslu terapija: veselības aprūpes profesijas izveide (Latvija un citu valstu pieredze).
5. Mākslu terapijas integrācija veselības aprūpes, sociālās aprūpes un izglītības sistēmās.
6. Mākslu terapijas profesionālās apvienības.
7. Uzņēmējdarbības organizācijas tiesiskās formas un to normatīvais regulējums.
8. Saimnieciskā darbība un komercdarbība, profesionālās darbības privātprakses organizācijas principi.
9. Mākslas terapeita darbības formas un dažādas darba/prakses vietas.
10. Mākslu terapijas mērķi un indikācijas.
11. Mākslas terapeita kompetences, prasmes, pienākumi un uzdevumi.
12. Mākslas terapeita personības kvalitātes.
13. Starptautiskie, Eiropas un nacionālie tiesību akti:
a. Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā – Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Biomedicīnas konvencija)
b. Ārstniecības likums
c. Pacientu tiesību likums
14. Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti:
a. LR normatīvie akti (Ministru Kabineta noteikumi)
i. 1.Profesijas standarts
ii. 2.Mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas
b. Mākslu terapijas profesionālo asociāciju dokumenti
i. 1.Ētikas kodekss
ii. 2.Sertifikācijas nolikums
15. Supervizija mākslu terapijā.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Teorētiski izskaidro veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā, profesionālās darbības tiesiskā regulējuma principus, raksturo profesionālo darbību regulējošajā dokumentācijā un uzņēmējdarbības organizācijas principos; analizē situācijas atbilstoši tiesību normām un ētiskajiem principiem; raksturo multiprofesionālas komandas darba un komunikācijas principus, citu speciālistu kompetences robežas.

Prasmes:

Analizē pacientu tiesību un mākslas terapeita profesionālās darbības tiesību piemērus, izskaidro potenciālajiem darba devējiem un citiem speciālistiem mākslu terapijas mērķus un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus; izmanto vienotu standartizētu valodu pacienta funkcionēšanas un veselības stāvokļa raksturojumā veselības aprūpes vidē; pielieto teorētiskās zināšanas, lai izvēlētos saviem profesionālās darbības plāniem atbilstošu tiesisko formu un statusu, pamatojot savu izvēli ar normatīvo regulējumu.

Kompetences:

Sagatavo un prezentē informāciju par mākslu terapijas mērķiem, un uzdevumiem, iespējām un ierobežojumiem atbilstoši mākslas terapeita darbību reglamentējošiem dokumentiem un profesionālās ētikas pamatprincipiem, izmantojot teorētiskos avotus un sagatavoto videomateriālu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija. (2011). Red. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa.
2Art therapy and health care (2013). Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
3Arts therapies in schools : research and practice (2010). Ed.V. Karkou. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
4Beauchamp, T., Childress, J.F. (2001). Principles of Biomedical Etics. New York: Oxford.
5Biomedicīnas ētika: teorija un prakse. (2006). Red.. V. Sīle. Rīga: RSU.
6Creative Arts Therapies Manual: a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies (2006). Ed. S.L. Brooke. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher, LTD.
7Džounss, R. Projektu vadības pamati. Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē.(2008). Rīga: LID.
8Forands, I. (2009). Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds.
9Inovācijas. (2009). Rīga: LID.
10Rappaport, L. (2008). Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
11Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J. (2006). Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Publishing Ltd, UK.

Papildus literatūra

1Jones, Ph. .(2005). The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare. East Sussex: Brunner, Routledge, 2005.
2Karkou, V., Sanderson P. (2006). Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. London: Elsevier.
3Moon, B. (2006). Ethical Issues in Art Therapy. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.
4Moon, B. (2008). Introduction to Art Therapy: Faith in the Product. Springfield: Charles C. Thomas.
5Pelham, G. (2007). Counselling Skills for Creative Arts Therapists. London: Worth.
6Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
7Mākslas terapija: teorija un prakse. (2009). Red.. K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava.
8Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
9Silverman J., Kurtz S., Draper J. (2006). Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Publishing Ltd, UK.
10Communication with Patient. A Quick Reference Guide for Clinicians, Association of 11.Reproductive Health Professionals (2010). www.arhp.org.

Citi informācijas avoti

1ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija.
2Ārstniecības likums.
3Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība.
4Eiropas konvencija par Cilvēktiesībām un Pamatbrīvībām.
5EP Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā –Biomedicīnas konvencija un tās papildprotokoli un konvencijas skaidrojošie komentāri.
6Likums „Par prakses ārstiem”, “Par fizisko personu datu aizsardzību”; “Epidemioloģiskās drošības likums”; “Seksuālās un reproduktīvās veselības likums”; “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”.
7Mākslas terapeita profesijas standarts.
8Mākslas terapeitu ētikas kodekss.
9Mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas.
10Pacientu tiesību likums.
11PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā.
12UNESCO Universālā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija.