Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Profesionālās izaugsmes grupa

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 25.06.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_105

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Indra Majore-Dūšele

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati.

Mērķis:

Radīt iespēju maģistrantiem iegūt pieredzi un apgūt dažādas metodes un tehnikas darbam grupā visās mākslu terapijas specializācijās.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas MT sākuma posmā - grupas saliedēšana.
DKT metodes un tehnikas grupas saliedēšanai.
Nodarbības2.00auditorija
2Mūzikas terapijas metodes un tehnikas MT grupas saliedēšanas posmā.
Mūzikas terapijas metodes un tehnikas MT grupas darba konflikta stadijā
Nodarbības2.00auditorija
3Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas MT grupas darba konflikta stadijā.
Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā.
Nodarbības2.00auditorija
4Drāmas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā
Drāmas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā.
Nodarbības2.00auditorija
5Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas darba posmā grupas darbā.
Deju un kustību terapijas metodes un tehnikas darba posmā grupas darbā.
Nodarbības2.00auditorija
6Mūzikas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā.
Mūzikas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā.
Nodarbības2.00auditorija
7Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas MT darba posmā grupas darbā.
Vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes un tehnikas MT darbam ar resursu izpēti
Nodarbības2.00auditorija
8Drāmas terapijas metodes un tehnikas MT noslēguma etapā – šķiršanās tēmas izpēte.
Drāmas terapijas metodes un tehnikas MT noslēguma etapā – noslēgums, rezultātu apkopojums.
Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Personiskās / profesionālās pieredzes dienasgrāmatas uzsākšana; eseja par pieredzi ar visām MT specializācijām.
Uzsāk apkopot metodes un tehnikas atbilstoši specializācijai.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva dalība nodarbībās sniedzot atgriezenisko saikni par individuālo un grupas procesa pieredzi. Var uzrādīt ierakstus savas personiskās / profesionālās pieredzes dienasgrāmatā. Iesniedz eseju par savu pieredzi ar dažādām MT specializācijām un tehnikām (atklāsmes, grūtības, mācīšanās, iegūtā emocionālā, radošā, kognitīvā, komunikācijas pieredze).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc dažādas tehnikas katrā no MT specializācijām.

Prasmes:

Analizē savu personisko pieredzi ar dažādām MT tehnikām, reflektē par savu pieredzi, izjūtām, jūtām, domām un atklāsmēm saistībā ar dažādām MT tehnikām un grupas procesu, sniedz atgriezenisko saikni kursabiedriem par kopīgo pieredzi ar MT tehnikām.

Kompetences:

Dalās un analizē savu personisko (emocionālo, kognitīvo, saskarsmes) pieredzi darbā ar dažādu specialitāšu MT tehnikām un darbu grupā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mārtinsone, K. (Sast.) (2009). Mākslas terapija: teorija un prakse. Rīga: Drukātava.
2Mārtinsone, K. (Red.) (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa.
3Mārtinsone, K. (Sast.) (2010). Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. Rīga.

Papildus literatūra

1Karkou, V., Sanderson, P. (2006). Art Therapies: A Research-Based Map of the Field. London: Elsevier Churchill Livingstone.

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4International Journal of Arts Medicine
5Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб