Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Saskarsmes psiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 04.01.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_128

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķauditorija:

Sabiedrības veselība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Aelita Vagale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pamatzināšanas psiholoģijā, ievads specialitātē, ievads praksē.

Mērķis:

Profesionālās komunikācijas treniņā piedāvāt iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot prasmes saskarsmei ar klientu un kolēģiem. Attīstīt iemaņas sarunā ar klientu ievākt dzīves vēsturi un identificēt klienta galvenās problēmas; pielietot atbilstošus saskarsmes principus noteiktām klientu grupām un personības tipiem; atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un pielietot tā risināšanas prasmes. Atpazīt un novērtēt profesionālās izdegšanas riskus, pielietot paņēmienus to novēršanai.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Saskarsmes jēdziens. Profesionālā saskarsme un tās atšķirības no ikdienas saskarsmes. Uztvere, tās veidi. Informācijas apmaiņa. Sadarbība un mijiedarbība. Verbālā un neverbālā komunikācija. Emociju loma saskarsmē. Empātija, simpātija, antipātija saskarsmē.Lekcijas1.00auditorija
2Uzmanības, klausīšanās un darbības galvenās iemaņas. Kontakta dibināšana un uzturēšana ar klientu. Aktīvās klausīšanās prasmes.Nodarbības3.00auditorija
3Dažādi temperamenti un personības tipi komunikācijā. Klientu motīvi. Saskarsmes principi ar atsevišķām klientu grupām. Profesionālas attiecības, to pazīmes. Ētikas principu ievērošana saskarsmē.Lekcijas1.00auditorija
4Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēm, pacienta motivēšana. Motivējošās intervijas pamatprincipi. Motivējošā intervija pārmaiņām.Nodarbības3.00auditorija
5Konflikts. Konflikta pazīmes, nozīme un risināšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
6Konfliktsituācijas profesionālajā darbībā, to veidi. Efektīva reaģēšana konfliktsituācijās.Nodarbības3.00auditorija
7Profesionālā izdegšana un tās profilakse. Izdegšanas sindroms. Pazīmes, riski, novēršanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
8Personības resursu nozīme izdegšanas profilaksē.Nodarbības3.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

1. Gatavoties diskusijām mazās grupās par nodarbības tēmu, iepazīties ar doto literatūru, veikt novērojumus profesionālā vidē.
Prasības: Pirms lekcijas un nodarbības iepazīties ar literatūru par noteikto tēmu un veikt novērojumu profesionālā vidē. Piedāvāt situācijas diskusijai un lomu spēlēm.
2. Rakstīt un iesniegt profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Prasības: pēc katras nodarbības students veic īsu tēmas aprakstu, atzīmējot savas stiprās un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā par apskatīto tēmu, kā arī galvenās atziņas komunikācijai ar klientiem.
3. Eseja ”Ko es uzzināju par sevi kā profesionāli profesionālās komunikācijas nodarbībās”.
Prasības: izmantojot ierakstus profesionālās izaugsmes dienasgrāmatā un literatūras avotus, students divu A4 lpp. apjomā( Times New Roman, 12, ne mazāk kā 680 vārdi) raksta un nodod eseju par savām stiprajām un pilnveidojamajām prasmēm profesionālajā komunikācijā.

Vērtēšanas kritēriji:

Ieskaitīts:
1. Aktīva dalība lekcijās un semināros.
2. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas ieraksts par katru nodarbību.
3. Nodota eseja”Ko es uzzināju par sevi kā profesionāli profesionālās komunikācijas nodarbībās.”

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti raksturo saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar klientu, definē konflikta pazīmes; uzskaita personības tipu galvenās pazīmes; apraksta izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus.

Prasmes:

Lomu spēlēs pielieto aktīvo klausīšanos, profesionāli vada sarunu ar klientu, kā arī vada motivējošo interviju. Lomu spēlēs pielieto konflikta risināšanas prasmes un prot identificēt situācijas, kas rada izdegšanas risku. Izvērtē savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā.

Kompetences:

Studenti diferencē komunikāciju ar dažādām klientu/pacientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli; atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes, izmanto stratēģijas to risināšanai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Karpova, Ā. (1994). Personība un individuālais stils. Rīga: LU.
2Mārtinsone, K., Milltuze, A. (red.). (2015).Psiholoģija (no 127.-214.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.
3Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
4Omārova, S. (1996).Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene.
5Omārova, S.(1997). Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene.
6Roadways to healthy living : a guide for exercising regularly. (2009). South Kingstown.

Papildus literatūra

1Carlson, Mark CBT for chronic pain and psychological well-being : a skills training manual integrating DBT, ACT, behavioral activation and motivational interviewing (2014).
2Handbook of personality and health.(2006). Chichester, England.
3Handbook of the psychology of aging (2016).
4Reņģe, V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC.
5Reņģe, V.(2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija.Rīga: Zvaigzne ABC.

Citi informācijas avoti

1Journal of Health Communication