Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vizuāli plastiskās mākslas terapija I

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_146

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

12

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

24

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

48

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati (1. semestrī), Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā (2.semestrī).

Mērķis:

Attīstīt radošo potenciālu mākslas izteiksmē, sekmēt savas mākslas pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu, iepazīstināt ar mākslas valodu. Attīstīt spontanitāti, radošumu, pašrefleksijas spējas. Attīstīt izpratni par VPMT vēsturiskās attīstības gaitu un teorētisko nostādņu daudzveidību. Attīstīt prasmi izvēlēties un lietot klientu/ pacientu grupas specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus, veidot izpratni par mākslas terapijas rezultātu novērtēšanas kritērijiem. Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetenci par mākslas valodu, zīmju, tēlu, simbolu, metaforu izmantošanu, interpretāciju, simboliskās nozīmes atklāšanas metodēm mākslas terapijā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Mākslas terapijas procesā biežāk izmantojamo vizuāli plastiskās mākslas tehniku raksturojums. Sausās un slapjās tehnikas. Jauktās tehnikas. Veidošanas, aplicēšanas, digitālās tehnikas.Lekcijas3.00auditorija
2Mākslas terapijas procesā biežāk izmantojamo vizuāli plastiskās mākslas tehniku raksturojums. Sausās un slapjās tehnikas. Jauktās tehnikas. Veidošanas, aplicēšanas, digitālās tehnikas.Nodarbības3.00auditorija
3Mākslas valoda. Izteiksmes līdzekļi - punkts, līnija, laukums, ritms, krāsa, faktūra, apjoms, kontrasts, gaismēna, forma, siluets u.c. un kompozīcijas izpratne.Lekcijas3.00auditorija
4Mākslas valoda. Izteiksmes līdzekļi - punkts, līnija, laukums, ritms, krāsa, faktūra, apjoms, kontrasts, gaismēna, forma, siluets u.c. un kompozīcijas izpratneNodarbības3.00auditorija
5Mākslas darba izzināšana un izpēte. Mākslas darba redzamais slānis.Nodarbības3.00auditorija
6VPMT vēsturiskā attīstība. Psihoanalītiskā/psihodinamiskā mākslas terapija.
Mākslas pieeja mākslas terapijā. Nedirektīva pieeja mākslas terapijā.
Mākslā balstīti uzdevumi par psihoanalītiskās/ psihodinamiskās un mākslas pieejas konceptu pielietošanu VPMT.
Lekcijas3.00auditorija
7Attīstības pieeja mākslas terapijā.
Humānistiskā pieeja mākslas terapijā.
Mākslā balstīti uzdevumi par humānistiskās pieejas principu pielietošanu VPMT.
Kognitīvi biheiviorālā pieeja mākslas terapijā. Direktīvā pieeja mākslas terapijā.
Sistēmiskā pieeja mākslas terapijā.
Lekcijas3.00auditorija
8Attīstības pieeja mākslas terapijā.
Humānistiskā pieeja mākslas terapijā.
Mākslā balstīti uzdevumi par humānistiskās pieejas principu pielietošanu VPMT.
Kognitīvi biheiviorālā pieeja mākslas terapijā. Direktīvā pieeja mākslas terapijā.
Sistēmiskā pieeja mākslas terapijā.
Nodarbības3.00auditorija
9Simbols, tēls, zīme, metafora mākslas terapijā. Simbola funkcijas. Simbolu veidi. Universālās simbolu nozīmes.
Simbols mākslas terapijā. Gadījuma piemērs – personisko un universālo simbolu atpazīšana gadījuma kontekstā. Praktisks mākslā balstīts uzdevums – personiskais simbols, personiskā un universālā nozīme.
Integratīvi eklektiskā pieeja mākslas terapijā.
Praktiski uzdevumi integratīvi eklektiskās pieejas izmantošanai mākslas terapijā.
Lekcijas3.00auditorija
10Simbols, tēls, zīme, metafora mākslas terapijā. Simbola funkcijas. Simbolu veidi. Universālās simbolu nozīmes.
Simbols mākslas terapijā. Gadījuma piemērs – personisko un universālo simbolu atpazīšana gadījuma kontekstā. Praktisks mākslā balstīts uzdevums – personiskais simbols, personiskā un universālā nozīme.
Integratīvi eklektiskā pieeja mākslas terapijā.
Praktiski uzdevumi integratīvi eklektiskās pieejas izmantošanai mākslas terapijā.
Nodarbības3.00auditorija
11Uz mākslu balstītas izvērtēšanas vēsturiskā attīstība, priekšrocības un ierobežojumi - Zīmējumu sērijas, Mākslas terapijas formālo elementu skala, zīmējums “Cilvēks, kurš plūc ābolu no koka”, Silveres zīmējumu tests “Uzzīmē stāstu, Putna ligzdas zīmējums, Tilta zīmējums", Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis.Lekcijas3.00auditorija
12Uz mākslu balstītas izvērtēšanas vēsturiskā attīstība, priekšrocības un ierobežojumi - Zīmējumu sērijas, Mākslas terapijas formālo elementu skala, zīmējums “Cilvēks, kurš plūc ābolu no koka”, Silveres zīmējumu tests “Uzzīmē stāstu, Putna ligzdas zīmējums, Tilta zīmējums", Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis.Nodarbības3.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

1. Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus.
2. Radīt četrus mākslas darbus piecās dažādās VPMT tehnikās. Veikt ierakstus profesionālās izaugsmes dienasgrāmatā par dažādu mākslas materiālu un tehniku lietojumu. Rakstiska eseja par mākslas darbu radīšanu. Mākslas darbu skates organizēšana.
3. Veikt rakstisku divu VPMT teorētisko pieeju salīdzinājumu un prezentēt to.
4. Veikt izvērtēšanu diviem klientiem/ pacientiem dažādās vecuma grupās, izmantojot divus no Latvijā adaptētiem uz mākslu balstītiem izvērtēšanas instrumentiem, ievērojot ētikas principus (izvērtēšanas instrumentu izvēli saskaņo ar pasniedzēju). Noformē izvērtēšanas protokolus. Veikt rakstisku gadījuma analīzi un prezentāciju par viena klienta/ pacienta izvērtēšanu.

Vērtēšanas kritēriji:

Mākslas radīšana VPMT (pārbaudes darbs)
1. 20 mākslas darbu radīšana (četri mākslas darbi piecās dažādās VPMT tehnikās) un izstādīšana. Katrā no 5 mākslas tehnikām (sausās, slapjās, veidošanas, aplicēšanas, digitālās) radīt 4 darbus. Prezentēt tos radošo darbu skatē, raksturojot savu vizuālās izteiksmes stilu un analizējot vienu no radītajiem darbiem.
2. Eseja par pieredzi radīšanas procesā. Esejas tēma: „Divu mākslas tehniku raksturojums (pēc izvēles), pašrefleksija par mākslas darbu radīšanu piecās mākslas tehnikās (sausās, slapjās, veidošanas, aplicēšanas, digitālās)”.
3. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas rakstīšana.
VPMT vēsture, teorijas, pieejas (pārbaudes darbs)
1. Referāts - divu VPMT teorētisko pieeju rakstisks salīdzinājums.
2. Prezentācija par referātā aprakstītajām VPMT teorētiskajām pieejām.
3. Kontroldarbs par VPMT vēsturi un teorētiskajām pieejām.
Izvērtēšana VPMT (pārbaudes darbs)
1. Divu klientu/pacientu izvērtēšana ar dažādiem uz mākslu balstītiem izvērtēšanas instrumentiem un izvērtēšanas rezultātu dokumentēšana, izmantojot sākotnējās izvērtēšanas formu.
2. Viena no iepriekš minētajiem izvērtēšanas gadījumiem izvērstāks apraksts (pēc gadījuma analīzes principa) un prezentācija.
3. Kontroldarbs par VPMT izvērtēšanas instrumentiem.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Nosauc un raksturo dažādas VPMT tehnikas; nosauc un raksturo mākslā balstītos izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus, izskaidro un pamato to pielietojumu dažādām pacientu/ klientu grupām; definē vispārējos jēdzienus profesijas kontekstā; izprot ētiskos apsvērumus attiecībā uz iz(no)vērtēšanu: nosauc faktus par VPMT attīstības vēsturi; izskaidro dažādu psiholoģijas un psihoterapijas teoriju pamatprincipus, analizē un salīdzina dažādu teorētisko pieeju pielietošanu dažādām klientu/pacientu grupām mākslas terapijā: izskaidro zīmes, tēla, simbola, metaforas kopīgās un atšķirīgās pazīmes; raksturo simbola daudzveidīgās nozīmes.

Prasmes:

Rada darbus dažādās VPMT tehnikās; apraksta un izvērtē savu mākslas izteiksmes pieredzi un mākslas valodu; pielieto iz(no)vērtēšanas instrumentus saistībā ar dažādām klientu/ pacientu grupām; analizē iegūtos rezultātus; analizē informācijas avotus par teorētiskām pieejām; izvēlas teorētiskajai koncepcijai vispiemērotāko gadījumu, sasaista to ar atbilstošu klientu/ pacientu mērķgrupu; nosauc teorētiskajai pieejai atbilstošas specifiskas metodes/ tehnikas mākslā; apkopo literatūras avotos atrodamas simbolu universālās nozīmes un sasaista ar personisko simbola nozīmi; analītiskā veidā raksturo simbola nozīmes paplašināšanos un transformāciju; atpazīst un izdala stāstījumā un radošā darbā metaforas un metaforiskus salīdzinājumus.

Kompetences:

Spēj izmantot dažādas VPMT tehnikas, paskaidrot un demonstrēt tehniskos paņēmienus; integrē mākslinieciskās izteiksmes elementu kvalitātes savu un citu mākslas darbu analīzē; izvērtēt savas mākslinieciskās izteiksmes priekšrocības un ierobežojumus; izmanto un pamato konkrēta iz(no)vērtēšanas instrumentu lietojumu, atbilstoši izvēlas un izmanto klienta/ pacienta vajadzībām, vecumposmam un darba vides specifikai atbilstošus izvērtēšanas un novērtēšanas instrumentus atbilstoši mākslas terapijas medicīniskajām tehnoloģijām; integrē un pamato teorētisko pieeju lietojumu atbilstoši klienta/ pacienta grupai; formulē un izskaidro teorētisko pieeju konceptu izpausmi mākslas terapijā.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes. Rakstu krājums. (2016). Strazdiņa E. (sast.) Rīga, RSU.
2Mākslu terapija. (2011). Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa.
3Art therapy and health care (2013). Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
4Brūsa-Mitforda, M. (2005). Zīmes un simboli. Rīga: Zvaigzne ABC
5Formal Elements Art Therapy Scale: The Rating Manual. Morgantown, WV: Gargoyle Press.
6Gilroy, A. (2012). What’s Best for Whom? Exploring the Evidence Base for Assessment in Art Therapy. In Gilroy, A., Tipple, R., Brown, C. Ed. Exploring the Evidence Base for Assessment in Art Therapy. London & New York: Routledge.
7Materials & Media in Art therapy: Critical Understandings of diverse Artistic Vocabularies (2010). Ed. Moon C.H. New York: Routledge.

Papildus literatūra

1Arrington, B. D. (2001). Home is where the art is. Charles C.Thomas Publishers. Brooke, S.L. (2006). Creative Arts Therapies Manual. Charles C.Thomas publishers.
2Betss, D. J. (2005). A Systematic Analysis of Art Therapy Assessment and Rating Instrument literature. Doctoral Dissertation.
3Burt, H. (2012). Art Therapy and Postmodernism: Creative Healing Through a Prism London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
4Carveth, Donald. The Analyst's Metaphors: A Deconstructionist Perspective, 2001. PsyArt
5Case, C.& Dalley, T. (2007). The Handbook of Art Therapy. London, NewYork: Routledge. Edwards ,D. (2004). Art Therapy. Sage Publications. Jones ,P. (2005).The Arts Therapies: a revolution in healthcare. Brunner Routledge.
6Gombrich, E.H. (2000) Mākslas vēsture Rīga, Zvaigzne ABC.
7Junge, M. & Asawa, P. A (1994). History of Art Therapy in the United States. Mundelein, IL: The American Art Therapy Association, Inc,
8Lester, P. M. (2000). Visual Communication: Images with Messages. Australia; Belmont, Wadsworth.
9Lusebrink, V.B., Martinsone, K. & Dzilna-Silova, I. (2012). The Expressive Therapies Continuum (ETC): Interdisciplinary Bases of the ETC. International Journal of the Art Therapy: Formely Inscape
10Malchiody, C.A. (2003). Handbook of Art Therapy. The Guilford Press
11Malchiody, C.A. (2007). The Art Therapy Sourcebook, McGraw-Hill
12Moon, B. L.. (2006). Role of Metaphor in Art Therapy: Theory, Method, and Experience.
13Ronnberg, A. Martin, K. (2010). The of Symbols. Reflections on Archetypal Images. Koln:Taschen .
14Shaverien,. (1999). The Revealing Image. London. Thomas Publisher.
15Viliss, R.(2005). Pasaules mītu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.
16Wilson, L. Symbolism and Art Therapy. American Juornal of Art Therapy, 23.
17Mākslas terapija: teorija un prakse. (2009). Red. Mārtinsone, K. (sast.) Rīga: Drukātava.
18Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Sast. Mārtinsone K., Krevica E. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte.
19Moon, B.L.(2007).The Role of Metaphor in Art Therapy. Springfield, Illinois: Charles C Thomas Publisher Ltd.
20Адамчик, В. В. (2006). Полная энциклопедия символов и знаков. Минск: Харвест.
21Бидерманн, Г.(1996). Энциклопедия символов. Москва: Республика.
22Стюарт В. (2003) Работа с образами и символами в психологическом консультировании. Москва. Класс.

Citi informācijas avoti

1Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3International Journal of Arts Medicine
4Rehabilitation Counselling Bulletin
5The Arts in psychotherapy
6Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб
7Datubāzes:
8EBSCO, http://search.ebscohost.com/ PubMed, : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ SAGE Publications, http://online.sagepub.com/ Science Direct, :http://www.sciencedirect.com/