Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vizuāli plastiskās mākslas terapija II

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_147

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

4.00

ECTS:

6.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Anda Upmale

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika, Vizuāli plastiskās mākslas terapija I.

Mērķis:

Attīstīt teorētiskās zināšanas par VPMT vadlīnijām un profesionālās prasmes un kompetences darbā ar dažādām klientu/ pacientu grupām. Radīt iespēju apgūt dažādas VPMT metodes un tehnikas un attīstīt prasmi izmantot atbilstošas intervences, lai sagatavotos darbam/ praksei. Trenēt uz mākslu orientēto kompetenču attīstību, prasmes plānot, vadīt un analizēt mākslas terapijas sesijas, novērtēt mākslas terapijas rezultātus, izstrādāt rekomendācijas un protokolus atbilstoši medicīniskiem dokumentiem veselības aprūpes iestādēs. Praktiskās darbības supervīzija.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā psihiatrijā.Lekcijas6.00auditorija
2Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā psihiatrijā.Nodarbības4.00auditorija
3Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā medicīniskajā rehabilitācijā.Lekcijas5.00auditorija
4Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā medicīniskajā rehabilitācijā.Nodarbības6.00auditorija
5Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā sociālajā aprūpē un speciālajā izglītībā. Lekcijas5.00auditorija
6Darbs ar klientiem/pacientiem individuāli un grupā sociālajā aprūpē un speciālajā izglītībā. Nodarbības6.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

• Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus.
• Veidot prezentāciju par VPMT teorētiskajiem principiem darbam ar konkrētu klientu/ pacientu grupu.
• Rakstiski izstrādāt mākslas terapijas plānu vienai klientu/ pacientu grupai.
• Apkopot VPMT metodes darbam ar konkrētu klientu/ pacientu grupu.
• Gatavoties un praktiski novadīt VPMT mācību sesiju simulācijas spēles veidā pēc izstrādātā plāna studentu grupai, modelējot darbu ar noteiktu klientu/pacientu grupu.
• Veikt rakstisku pašrefleksiju par novadīto sesiju.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Prezentācija par VPMT teorētiskajiem principiem darbam ar konkrētu klientu/ pacientu grupu (klientu/ pacientu grupa tiek izlozēta no dotā saraksta) (20%).
2. Mākslas terapijas grupā plāna izstrāde konkrētai klientu/ pacientu grupai (klientu/ pacientu grupa tiek izlozēta no dotā saraksta) (20%).
3. VPMT metožu apkopošana darbam ar konkrētu klientu/ pacientu grupu (klientu/ pacientu grupa tiek izlozēta no dotā saraksta) (20%).
4. Vienas VPMT sesijas grupā vadīšana simulācijas spēles veidā pēc izstrādātā plāna (klientu/ pacientu grupa tiek izlozēta no dotā saraksta) (20%).
5. Rakstiska pašrefleksija par novadīto sesiju (20%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Izskaidro dažādu VPMT metožu un tehniku teorētisko pamatojumu, salīdzina dažādas VPMT teorētiskās pieejas darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādās vidēs; raksturo mākslas darbu analīzes pamatprincipus; nosauc un pamato VPMT procesa organizācijas īpatnības un intervences darbam ar dažādām klientu/ pacientu grupām dažādas prakses/ darba vietās veselības aprūpē.

Prasmes:

Izvirza un formulē klientu/ pacientu grupai atbilstošus mākslas terapijas mērķus un uzdevumus, izvēlas teorētiskās pieejas, saskaņā ar kurām veido mākslas terapijas plānu, ņemot vērā klientu/pacientu grupas specifiku, vecumposmu un iespējamos riskus; lieto atbilstošas VPMT metodes, tehnikas un intervences; analizē un novērtē mākslas terapijas procesu un rezultātu; noformē protokolus.

Kompetences:

Pielieto VPMT metodes, tehnikas un intervences saskaņā ar klientu/ pacientu grupas specifiku un VPMT mērķiem; organizē un vada atsevišķas VPMT sesijas individuāli un grupā simulācijas spēles veidā, analizē to struktūru, saturu un terapeitiskās attiecības, novērtē rezultātus; atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas; veic pašrefleksiju.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mākslu terapija dažādām klientu/ pacientu grupām. (2014). Sast. Mārtinsone K., Krevica E. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
2Art therapy and health care (2013) Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
3Case, C. (2014) The handbook of art therapy. Third edition. Hove, East Sussex : Routledge
4Liebmann M. (2004. / repr. 2005., 207., 2008., 2009), Art Therapy for Groups: A Handbook of Themes and Exercises, 2nd ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
5Rappaport, L. (2008) Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.

Papildus literatūra

1Abrams, H. I. (2007) Art therapy for children of all ages : a cookbook for therapists. Heather Pearman. Denver, Colorado : Outskirts Press.
2Art Therapy and Anger. (2008), Ed. Liebmann, M. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia.
3Art Therapy in Practice. (2005) Ed. Liebmann, M. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia,
4Art therapy with children : from infancy to adolescence (2008) Ed. C.Case and T.Dalley. London ;New York, NY : Routledge.
5Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles (2013), Rīga: Rīgas,Stradiņa universitāte.
6Arts therapies in schools: research and practice. (2010). Karkou,,V. (Ed.). London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers.
7Арт-терапия (2001) Сост. А.И. Копытина. СПб.: Питер,
8Арт-терапия в эпоху постмодерна (2002) Pед. А.И. Копытина. СПб.: Речь
9Buchalter, S.I. (2009). Art Therapy Techniques and Applications. Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia
10Darley, S., Heath, W. (2009). The Expressive arts activity book, Jessica Kingsley Publishers, London
11Копытин, А. И.(2000) Практикум по арт-терапии . СПб.: Питер,
12Копытин, А. И.(2003) Руководство по групповой арт-терапии. СПб.: Речь
13Liebmann, M. (2008) Art Therapy and Anger. Iegūts no ProQuest Ebrary.
14Lusebrink, V. B. (1990). Imagery and Visual Expression in Therapy. New York: Plenum Press.
15Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. (2010). Sast. Mārtinsone K. Rīga.
16Mākslu terapija. (2011). Red Mārtinsone K. Rīga: RaKa.
17Moon, B. L. (2008) Introduction to art therapy : faith in the producēt. 2nd ed. Springfield, Ill. : Charles C. Thomas
18Moschini, L. B. (2005), Drawing the Line : Art Therapy with the Difficult Client. Iegūts no ProQuest Ebrary.
19Rubin, J.A, (2005) Artful therapy. John Wiley & Sons
20Rubin, J.A, (2005) Child art therapy. John Wiley & Sons.
21Bite, I., Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (Sast.). (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC
22Art therapy and learning disabilities : "don't guess my happiness" (2012). Ed. S. Bull, K. O'Farrell. Hove, East Sussex ;New York, NY : Routledge
23Barber, V. (2011) Creating children's art games for emotional support. London : Jessica Kingsley Publishers, 2011.
24Carey, L. (2006) Expressive and Creative Arts Methods for Trauma Survivors. Iegūts no ProQuest Ebrary.
25Creative approaches in dementia care (2011), Ed. H. Lee, T.Adams. Houndmills,
26Elbrecht, C. (2013) Trauma healing at the clay field : a sensorimotor art therapy approach. London ;Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers
27Evans, K., Dubowski, J. (1999) Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum : Beyond Words. Iegūts no ProQuest Ebrary.
28Greenman, Craig (2008) Expression and Survival : An Aesthetic Approach to the Problem of Suicide. Iegūts no ProQuest Ebrary.
29Hinz, L.D. (2006) Drawing from Within : Using Art to Treat Eating Disorders. Iegūts no ProQuest Ebrary.
30Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,
31Kaplan, F. (2006) Art Therapy and Social Action. Iegūts no ProQuest Ebrary.
32Rees, M. (1998) Drawing on Difference : Art Therapy with People Who Have Learning Difficulties. Iegūts no ProQuest Ebrary.
33Safran, D.S. (2002) Art Therapy and AD/HD : Diagnostic and Therapeutic Approaches. Iegūts no ProQuest Ebrary.
34Schaverien, J., Killick, K. (1997) Art Psychotherapy and Psychosis. Iegūts no ProQuest Ebrary.
35Waller, D., Sibbett, C. (2005) Art Therapy and Cancer Care. Iegūts no ProQuest Ebrary.
36Moon, Bruce L. Art-based Group Therapy: Theory and Practice
37Liebmann, Marian. Art Therapy and Anger
38Burt, Helene; Schaverien, Joy.; Lala, Anu. Art Therapy and Postmodernism: Creative Healing Through a Prism
39Buchalter, Susan I. Art Therapy and Creative Coping Techniques for Older Adults
40Waller, Diane; Sibbett, Caryl. Art Therapy and Cancer Care (Facing death)
41Gilroy, Andrea. Art Therapy, Research and Evidence Based Practice
42Buchalter, Susan I. Art Therapy Techniques and Applications
43Luginbuehl-Oelhafen, Ruth R. Art Therapy with Chronic Physically Ill Adolescents: Exploring the Effectiveness of Medical Art Therapy As a Complementary Treatment
44Magniant, Rebecca C. Perry Art Therapy with Older Adults: A Sourcebook
45Stepney, Stella A. Art Therapy with Students at Risk: Fostering Resilience and Growth Through Self-expression
46Moschini, Lisa B. Drawing the Line: Art Therapy With the Difficult Client
47Halprin, Dar. The Expressive Body in Life, Art, and Therapy: Working with Movement, Metaphor, and Meaning

Citi informācijas avoti

1Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
2International Journal of Art Therapy: Inscape
3International Journal of Arts Medicine
4Исцеляющее искусство. Журнал Арт-терапевтической Ассоциации СПб
5Rehabilitation Counselling Bulletin
6The Arts in psychotherapy
7Datubāzes:
8EBSCO, http://search.ebscohost.com/ PubMed, : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/