Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pašefektivitāte un pašregulācija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 13.06.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_166

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija

Mērķauditorija:

Ārstniecība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jeļena Koļesņikova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

11

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

22

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

32

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav.

Mērķis:

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievadlekcija. Pašefektivitāte un pašregulācija.
Stresa koncepcijas un stresori. Stresa saistība ar veselību.
Lekcijas1.00auditorija
2Pašefektivitātes koncepcija. Pašefektivitātes attīstība. Personības teorijas. Sociāli kognitīvā teorija. Sociālās iemācīšanās teorija.Lekcijas2.00auditorija
3Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis un pašefektivitāte.Lekcijas2.00auditorija
4Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas2.00auditorija
5Sociālo problēmu risināšanas modelis.
Pašefektivitāte, mērķa uzstādīšana un uzvedības maiņa. Indivīda motivācija un sasniegumi. Pašregulācijas un pašefektivitātes loma.
Lekcijas2.00auditorija
6Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas2.00auditorija
7Patstāvīgo darbu prezentācijas. DiskusijaNodarbības3.00auditorija
8Patstāvīgo darbu prezentācijas. DiskusijaNodarbības2.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievadlekcija. Pašefektivitāte un pašregulācija.
Stresa koncepcijas un stresori. Stresa saistība ar veselību.
Lekcijas1.00auditorija
2Pašefektivitātes koncepcija. Pašefektivitātes attīstība. Personības teorijas. Sociāli kognitīvā teorija. Sociālās iemācīšanās teorija.Lekcijas2.00auditorija
3Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Sociālo problēmu risināšanas modelis.
Pašefektivitāte, mērķa uzstādīšana un uzvedības maiņa. Indivīda motivācija un sasniegumi. Pašregulācijas un pašefektivitātes loma.
Lekcijas1.00auditorija
6Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
7Patstāvīgo darbu prezentācijas. DiskusijaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Nostiprināt lekciju materiālu, lasot norādītos avotus un aktīvi piedaloties nodarbībās; kursa noslēgumā nodot mājas darbu un prezentēt to pēdējā nodarbībā.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība lekcijās un semināru nodarbībās; patstāvīgā darba izstrāde un tā prezentācija noslēguma nodarbībā.
Vērtējumu par darbu un prezentāciju veido šādi kritēriji:
1. Rakstiski un norādītajā laikā un veidā iesniegts darbu (70%).
2. Prezentācijas vizuālais aspekts (apjoms, izkārtojums) un verbālais aspekti (stāstījums, atbildes uz jautājumiem) (30%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti definē pašefektivitāti; apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; izprot saistību starp indivīda uzvedību/ sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes:

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot individuālos mērķus un pašregulācijas/ pašefektivitātes attīstības paņēmienus.

Kompetences:

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot individuālos mērķus un pašregulācijas/ pašefektivitātes attīstības paņēmienus. Patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Azevedo, S., & Cavalcanti, L. (2013). Psychology of Stress: New Research. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, Inc.
2Davis, M., Eshelman, E. R., & M`Kay, M. (2008). The Relaxation & Stress Reduction. Workbook. Accessible Publishing Systems PTY, Ltd.
3Cooper, C. L., & Dewe, P. (2004). Stress: A Brief History. Blackwell and Publishing Ltd.
4Friedman H.S., Schustack M. W. (2012) Personality: Classic Theories and Modern Research. Boston: Pearson Allyn & Bacon.
5Flaten, M, & al.Absi, M. (2016). The neuroscience of pain, stress, and emotion : psychological and clinical implications. Academik press.
6Jones, F., & Bright, J. (2001). Stress: Myth, Theory and Research. Pearson Education Limited.
7Kingstown, S (2009). Roadways to healthy living : a guide for effective stress management. Pro-Change Behavior Systems, Ins.
8Mārtinsone, K., Pipere, A., & Kamerāde, D. (Sast.). (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
9Sears, R. W. (2015). Building competence in mindfulness-based cognitive therapy : transcripts and insights for working with stress, anxiety, depression, and other problems. New York: Routledge.
10Selye, H. (2012). Mana mūža stress : zinātnieka memuāri / Hanss Selje. Rīga: Jumava.
11Zeidner, M., Pintrich, P. R., & Boekaerts, M. (2005). Handbook of Self-regulation. Burlington, MA: Academic Press.

Papildus literatūra

1Oxington, K. V. (2006). Psychology of Stress. Nova Science Publishers Inc.
2Bickerstaff, L. (2007). Stress (Coping in a Changing World). NY: The Publishing Group, Inc.
3Blanchard-Fields, F., Mienaltowski, A., & Seay, R. B. (2007). Age differences in everyday problem-solving effectiveness: older adults select more effective strategies for interpersonal problems. Psychological Sciences & Social Sciences, 62(1), 61-64.
4D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M. (2007). Problem solving therapy: a positive approach to clinical intervention. New York: Springer Publishing Company.
5Siu M. H. &Shek T. L. (2009). Social problem solving as a predictor of well-being in adolescents and young adults. Social Indicators Research, 95(3), 393-406.

Citi informācijas avoti

1Social Behavior & Personality: an international journal
2Universal Journal of Educational Research
3Journal Of Behavioral Medicine
4International Journal Of Environmental Research And Public Health