Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Pašefektivitāte un pašregulācija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 19.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_166

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija

Mērķauditorija:

Veselības vadība; Klīniskā farmācija; Sabiedrības veselība; Personu un īpašuma aizsardzība; Ārstniecība; Politikas zinātne; Sporta treneris; Tirgzinības un reklāma; Psiholoģija; Zobārstniecība; Farmācija; Komunikācijas zinātne; Māszinības; Pedagoģija; Civilā un militārā aizsardzība; Juridiskā zinātne; Vadībzinātne; Tiesību zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Bioloģija; Medicīnas pakalpojumi; Dzīvās dabas zinātnes; Rehabilitācija; Sociālā antropoloģija; Socioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jeļena Koļesņikova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

11

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

22

Nodarbības (skaits)

5

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

10

Kopā kontaktstundas

32

Nepilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

8

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

8

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav.

Mērķis:

Sniegt iespēju studentiem apgūt pašefektivitātes un pašregulācijas koncepcijas un attīstīt prasmi tās pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievadlekcija. Pašefektivitāte un pašregulācija. Pašefektivitātes koncepcija. Sociālās iemācīšanās teorija.Lekcijas2.00auditorija
2Stresa koncepcijas un stresori. Stresa saistība ar veselību. Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Lekcijas2.00auditorija
3Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas2.00auditorija
4Pašefektivitāte, mērķa uzstādīšana un uzvedības maiņa. Indivīda motivācija un sasniegumi. Sociālo problēmu risināšanas modelis.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas2.00auditorija
7Patstāvīgo darbu prezentācijas. Diskusija.Nodarbības1.00auditorija
8Patstāvīgo darbu prezentācijas. Diskusija.Nodarbības2.00auditorija

Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievadlekcija. Pašefektivitāte un pašregulācija. Pašefektivitātes koncepcija. Sociālās iemācīšanās teorija.Lekcijas1.00auditorija
2Stresa koncepcijas un stresori. Stresa saistība ar veselību. Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Lekcijas2.00auditorija
3Pašregulācijas stratēģijas un stresa pārvarēšana. Stresa pārvaldīšanas tehnikas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Pašefektivitāte, mērķa uzstādīšana un uzvedības maiņa. Indivīda motivācija un sasniegumi. Sociālo problēmu risināšanas modelis.Lekcijas1.00auditorija
5Transteorētiskais jeb pārmaiņu posmu modelis un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Sociālā atbalsta definēšana, tā veidi, modeļi un pašefektivitāte.Lekcijas1.00auditorija
7Patstāvīgo darbu prezentācijas. Diskusija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Nostiprināt lekciju materiālu, lasot norādītos avotus un aktīvi piedaloties nodarbībās; kursa noslēgumā nodot mājas darbu un prezentēt to pēdējā nodarbībā.

Vērtēšanas kritēriji:

Aktīva līdzdalība lekcijās un semināru nodarbībās; patstāvīgā darba izstrāde un tā prezentācija noslēguma nodarbībā.
Vērtējumu par darbu un prezentāciju veido šādi kritēriji:
1. Rakstiski un norādītajā laikā un veidā iesniegts darbs (70%).
2. Prezentācijas vizuālais aspekts (apjoms, izkārtojums) un verbālais aspekti (stāstījums, atbildes uz jautājumiem) (30%).

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Ieskaite

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti definē pašefektivitāti; apraksta sociālās iemācīšanās teorijas pamatprincipus; nosauc stresa pārvaldīšanas tehnikas; izprot saistību starp indivīda uzvedību/ sasniegumiem un pašregulācijas mehānismiem.

Prasmes:

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot individuālos mērķus un pašregulācijas/ pašefektivitātes attīstības paņēmienus; demonstrē stresa pārvaldīšanas tehnikas.

Kompetences:

Studenti apraksta pašregulācijas un pašefektivitātes lomu indivīda funkcionēšanā; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot individuālos mērķus un pašregulācijas/ pašefektivitātes attīstības paņēmienus. Patstāvīgi izveido stresa profilakses pasākumus, pamatojas uz pierādījumiem par stresa saistību ar cilvēka veselību.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Azevedo, S., & Cavalcanti, L. (2013). Psychology of Stress: New Research. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, Inc.
2Chatzi, V. (2012). Psychology of Self-regulation. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc.
3Davis, M., Eshelman, E. R., & M`Kay, M. (2008). The Relaxation & Stress Reduction. Workbook. Accessible Publishing Systems PTY, Ltd.
4Mārtinsone, K., Sudraba, V. (2016). Veselības psiholoģija. RSU, Rīga.
5Sears, R. W. (2015). Building competence in mindfulness-based cognitive therapy : transcripts and insights for working with stress, anxiety, depression, and other problems. New York: Routledge.
6Zeidner, M., Pintrich, P. R., & Boekaerts, M. (2005). Handbook of Self-regulation. Burlington, MA: Academic Press.

Papildus literatūra

1Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
2Blanchard-Fields, F., Mienaltowski, A., & Seay, R. B. (2007). Age differences in everyday problem-solving effectiveness: older adults select more effective strategies for interpersonal problems. Psychological Sciences & Social Sciences, 62(1), 61-64.
3D’Zurilla, T. J. & Nezu, A. M. (2007). Problem solving therapy: a positive approach to clinical intervention. New York: Springer Publishing Company.
4Flaten, M, & al.Absi, M. (2016). The neuroscience of pain, stress, and emotion : psychological and clinical implications. Academik press.
5Friedman H.S., Schustack M. W. (2012) Personality: Classic Theories and Modern Research. Boston: Pearson Allyn & Bacon.
6Kingstown, S (2009). Roadways to healthy living : a guide for effective stress management. Pro-Change Behavior Systems, Ins.
7Oxington, K. V. (2006). Psychology of Stress. Nova Science Publishers Inc.
8Siu M. H. &Shek T. L. (2009). Social problem solving as a predictor of well-being in adolescents and young adults. Social Indicators Research, 95(3), 393-406.
9Selye, H. (2012). Mana mūža stress : zinātnieka memuāri / Hanss Selje. Rīga: Jumava.

Citi informācijas avoti

1Social Behavior & Personality: an international journal
2Universal Journal of Educational Research
3Journal Of Behavioral Medicine