Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Vides un darba psiholoģija

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 18.03.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_176

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķauditorija:

Socioloģija; Zobārstniecība; Bioloģija; Farmācija; Sporta treneris; Civilā un militārā aizsardzība; Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi; Komunikācijas zinātne; Sociālā antropoloģija; Politikas zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Informācijas un komunikācijas zinātne; Veselības vadība; Psiholoģija; Dzīvās dabas zinātnes; Ārstniecība; Klīniskā farmācija; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Māszinības; Personu un īpašuma aizsardzība; Juridiskā zinātne; Pedagoģija; Rehabilitācija; Uzņēmējdarbības vadība; Sabiedrības veselība; Vadībzinātne

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Ervīns Čukurs

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

10

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

20

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Attīstīt studentiem zināšanas par darba un vides psiholoģiju, nozīmīgākajām teorijām, pamatjēdzieniem, kā arī prasmes darba un vides psiholoģijas zināšanu praktiskai pielietošanai organizācijās.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Vides un darba psiholoģija kā psiholoģijas nozares.Lekcijas1.00auditorija
2Organizācija: struktūras, veidi, modeļi, kultūra.Lekcijas1.00auditorija
3Personāla vadība: nozīme, attīstība, procesi.Lekcijas1.00auditorija
4Personāla atlase: process, veidi, metodes.Lekcijas1.00auditorija
5Pārmaiņu vadība.Lekcijas1.00auditorija
6Darba ražīgums; grupas un komandas.Lekcijas1.00auditorija
7Lēmumu pieņemšana organizācijā.Nodarbības2.00auditorija
8Konflikti un to risināšana organizācijā.Nodarbības2.00auditorija
9Stress un darba vide.Nodarbības2.00auditorija
10Vides uztvere, personiskā telpa, teritorija, pūlis, pārapdzīvotība.Nodarbības2.00auditorija
11Darba vides faktori.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti patstāvīgi lasa norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus, galvenos secinājumus, sagatavo ar citiem dalībniekiem prezentāciju par norādīto tēmu.

Vērtēšanas kritēriji:

• Aktīva dalība semināros;
• Sistemātiska, patstāvīga iepriekš norādītas teorētiskās literatūras apguve;
• Patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija;
• Rakstisks eksāmens.
Aktīvi piedalīties semināros
Prasības:
Students aktīvi piedalās visos semināros, produktīvi iesaistās diskusijās par konkrēto jautājumu, problēmu, spēj pamatojot un aizstāvēt savu viedokli, diskutējot izmanto atbilstošu terminoloģiju, argumentējot atsaucas uz izlasītajiem literatūras avotiem.
Patstāvīgi lasīt norādītos literatūras avotus un sagatavot prezentāciju par konkrēto tēmu.
Prasības:
Students patstāvīgi lasa mācību literatūru, sameklē un iepazīstas ar zinātniskajiem pētījumiem par uzdoto tēmu, prezentē galvenos secinājumus.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

• Definē vides un darba psiholoģijas terminoloģiju (indivīds, grupa, organizācija, vide u.c.);
• Raksturo personāla atlases procesu un metodes;
• Apraksta vadības funkcijas, lēmuma pieņemšanas teorētiskos aspektus, konflikta risināšanas modeļus, motivācijas veidus.

Prasmes:

• Izstrādā darbinieku motivācijas metodes un vadlīnijas, analizē jau gatavas motivācijas programmas;
• Sniegtajos situāciju piemēros izvērtē darbinieka atbilstību veicamā darba veidam un sniedz rekomendācijas, iespējamās prognozes.

Kompetences:

• Diskutē par vērtību un attieksmju maiņu mainīgajos darba tirgus apstākļos;
• Sasaista vides un darba apstākļus (vadības stilu, motivācijas programmas, psihosociālos darba apstākļus u.c.) ar dažādiem veselības iznākumiem.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
2Friend, M. A., Kohn, J. P. (2010). Fundamentals of occupational safety and health. Lanham: Government Institutes, an imprint of the Scarecrow Press.
3Bechtel, R. B., & Churchman, A. (2002). Handbook of environmental psychology. New York: John Wiley & Sons.
4Kamerāde, D. (2015). Cilvēks organizācijā. Organizāciju psiholoģija. No: Mārtinsone, K., Miltuze, A. (red.), Psiholoģija. 3. grāmata (9.-31.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.
5Reņģe, V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Papildus literatūra

1Ferret, E. (2016). Health and safety at work revision guide: for the NEBOSH national general certificate in occupational health and safety. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
2Snashall, D. & Patel, D. (2012). ABC of occupational and environmental medicine. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
3Vorončuka, I. (2009). Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte.
4Ešenvalde, I. (2004). Personāla praktiskā vadība. Rīga: Merkūrijs LAT.
5Boitmane, I. (2008). Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests.

Citi informācijas avoti

1Journal of Occupational and Organizational Psychology
2Industrial and Organizational Psychology
3European Journal of Work and Organizational Psychology