Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Projektu radīšana un vadīšana

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_221

LKI līmenis:

6. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Vadībzinātne

Mērķauditorija:

Psiholoģija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

6

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

12

Nodarbības (skaits)

6

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

12

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas

Mērķis:

Sekmēt teorētisku zināšanu par projektu izstrādi un vadīšanu apguvi un praktisku to pielietojumu, studentiem grupā izstrādājot un prezentējot savām interesēm un iesniegšanai kādā no pašu izvēlētiem nacionālajiem vai starptautiskajiem projektu konkursiem atbilstošu projektu.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Projektu veidi un finansēšanas avoti: nacionālie un starptautiskie projektu konkursi. Citi resursi (mecenātisms, sponsorēšana). Lekcijas2.00auditorija
2Projekta idejas izstrāde, inovācijas un radošuma aspekti. Projekta mērķauditorija un ieinteresētās puses (stakeholders). Projekta misija, uzdevumi, mērķi.Nodarbības2.00auditorija
3Projekta komanda (komandas un vadīšana, plānošanas nozīme komandas darbā, komandas attīstības posmi, komandas saskarsmes attīstība). Speciālistu un apakšuzņēmēju piesaiste.Lekcijas2.00auditorija
4Projekta plānošana, vadība, uzraudzība un kontrole. Projekta riska faktoru izvērtēšana. Projekta struktūrplāna, projekta gaitas plāna un projekta darbu grafika izstrāde. Nodarbības2.00auditorija
5Projekta finanšu plānošana un kontrole. Lekcijas2.00auditorija
6Projekta idejas prezentēšana dažādām mērķauditorijām, projekta gaitas un rezultātu komunicēšana (dissemination), tradicionālo un sociālo mediju iesaiste. Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus. Strādājot 4-5 studējošo grupās, veikt savām profesionālajām interesēm un iesniegšanai kādā no pašu izvēlētiem nacionālajiem vai starptautiskajiem projektu konkursiem atbilstoša projekta izstrādi. Prezentēt projektu

Vērtēšanas kritēriji:

Atbilstoši pašu izvēlētā nacionālā vai starptautiskā projektu konkursa dotajiem kritērijiem un struktūrai rakstiski sagatavots un prezentēts projekta pieteikums.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studējošais izskaidro projekta jēdzienu, nosauc tā veidošanas, plānošanas, īstenošanas un vadīšanas, kā arī komandas veidošanas, finanšu piesaistes un risku izvērtēšanas pamatprincipus.

Prasmes:

Studējošais atlasa un apkopo informāciju par pieejamajiem projektu konkursiem, formulē aktuālu un radošu projekta ideju, veic aktivitāšu, finanšu, kontroles, risku vadības, komunikācijas un komandas darba aspektu plānošanu, kā arī sadarbības partneru atlasi. Apraksta projektu atbilstoši izvēlētajā projektu konkursā dotajiem kritērijiem un struktūrai. Prezentē savu ideju un projektu.

Kompetences:

Darbojoties projekta komandā, studējošais plāno un apraksta projekta vadības pamatprincipiem atbilstošu projektu un prezentē to auditorijai.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1De Bono, E. (2009). Sešas domāšanas cepures. Rīga: Zvaigzne
2De Bono, E. (2011). Kā gūt radošas idejas: 62 vingrinājumi domāšanas attīstīšanai. Rīga: Zvaigzne
3Kerzner, H. (2009). Project management: a systemsapproach to planning, scheduling, andcontrolling. NewJersey: JohnWiley&Sons
4Kotlers, F. (2007). Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. Rīga: Jumava
5Jangs, T. (2009). Kā vadīt projektu: zelta padomi veiksmīgai projektu vadīšanai. Rīga: Zvaigzne ABC
6Wilde, S. (2013). Viralmarketingwithinsocialnetworkingsites: thecreationofaneffectiveviralmarketingcampaign. Pieejams Ebrary E-grāmatu plauktā: http://site.ebrary.com.db.rsu.lv/lib/rsub/detail.action?docID=11018721&p00=viral+marketing
7MarketingSherpa, Inc. Proventacticsinviralmarketing. Pieejams Ebrary E-grāmatu plauktā: http://site.ebrary.com.db.rsu.lv/lib/rsub/detail.action?docID=10035704&p00=viral+marketing
8Programma Erasmus+: Jaunatne darbībā: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
9Programma Nordplus: http://www.nordplusonline.org/
10Programma Norden: http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas
11Teterevu fonda projektu konkurss: http://www.teterevufonds.lv/
12Sabiedrības Integrācijas fonda projektu konkurss: http://www.sif.gov.lv
13Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkurss: http://www.kkf.lv
14Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu konkursi: http://www.iksd.riga.lv