Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 11.02.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_226

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

6.00

ECTS:

9.00

Zinātnes nozare:

Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

24

Pilns laiks - 2. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

0

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

12

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

24

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Pētījuma metodoloģija; Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati; Specializācija I; Novērojuma prakse; Izvērtēšanas prakse; Izvērtēšana un process mākslu terapijā.

Mērķis:

Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves metodes un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma ētiskos aspektus. Pakāpeniski sagatavot maģistrantus pētījuma projekta mākslas terapijā (izvēlētajā specializācijā) izstrādei, realizācijai, noformēšanai, prezentācijai, aizstāvēšanai, atbilstoši RSU Maģistra darba nolikumam.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1RSU Maģistra darba nolikums. Maģistra darba izstrādes posmi. Maģistra darba apjoms, struktūra un saturs. Tēmas izvēle un sadarbība ar maģistra darba vadītāju. Maģistra darba izstrādes tiesiskie un ētiskie aspekti.Nodarbības2.00auditorija
2Maģistra darba pētnieciskās stratēģijas un dizaina izvēle, un tēmas formulēšana. Pētījuma aktualitātes pamatojums, problēmas, mērķa, pētnieciskā jautājuma/ hipotēzes formulēšana. Metodoloģija pētījumā: instrumentārijs, dalībnieki, procedūras. Plānotās datu analīzes metodes. Nodarbības4.00auditorija
3Akadēmiskā rakstīšana.Teksta, atsauču un literatūras saraksta noformēšana.Nodarbības2.00auditorija
4Pētījuma projekta izstādes posmu plānošana.Nodarbības4.00auditorija
5Zinātniskā komunikācija – pētījuma rezultātu atspoguļojums. Tēžu, mutiskas prezentācijas, stenda referāta, raksta sagatavošana un komunikācija ar publicētāju. Autorība. Datu vizualizācijas metodes. Citējamības indeksi. Nodarbības2.00auditorija
6Pētījuma aktualitātes pamatojums, problēmas, mērķa, pētnieciskā jautājuma/ hipotēzes formulēšana.Nodarbības2.00auditorija
7Literatūras apskata izveides nosacījumi.Nodarbības2.00auditorija
8Metodoloģija pētījumā: instrumentārijs, dalībnieki, procedūras.Nodarbības2.00auditorija
9Pētījuma datu ievākšana un apstrāde saistībā ar konkrētām tēmām.Nodarbības4.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Veikt sava pētījuma tēmai atbilstošas zinātniskās literatūras meklēšanu, atlasīšanu, apkopošanu un analīzi, un attīstīt sava pētījuma projektu, ietverot pētījuma pamatojumu, literatūras apskatu un detalizētu pētījuma metodoloģijas aprakstu; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus, raksturot pētījuma ētiskos aspektus; prezentēt projektu.

Vērtēšanas kritēriji:

Semestra ieskaite 3.semestra noslēgumā
Pētījuma projekta izstrāde un prezentācija (ieskaitīts/neieskaitīts). Vērtējumu veido:
1) Maģistra darba projekta prezentācija pēc zemāk norādītās struktūras – 7 minūtes un atbildes uz jautājumiem,
2) Projekta prezentācijas vizuālais un verbālais aspekts,
3) Iesniegts maģistra darba vadītāja parakstīts/akceptēts projekta rakstisks izklāsts.
Prezentējamā projekta un projekta rakstiskā izklāsta struktūra:
1. Titullapa:
• Maģistra darba temats
• Darba autora vārds un uzvārds
• Darba zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds un zinātniskais grāds
• Konsultanta vārds, uzvārds un zinātniskais grāds (ja konsultants ir bijis pieaicināts)
2. Prezentācijas struktūra
3. Pētījuma aktualitāte un problēma
4. Mērķis un uzdevumi
5. Pētījuma jautājumi/hipotēzes
6. Teorētiskā pārskata karkass: iekļaujot centrālo terminu/jēdzienu/konceptu definīcijas
7. Metode: Izlase
8. Metode: Instrumentārijs
9. Metode: Procedūra
10. Metode: Datu analīze
11. Prognozējamie rezultāti
12. Ētiskie apsvērumi
13. Riski un draudi
14. Laika plānojums
15. Literatūras avoti
Gala pārbaudījums 4.semestra noslēgumā
Pētījuma projekta izstrāde un prezentācija (ieskaitīts/neieskaitīts). Vērtējumu veido:
1) Maģistra darba projekta prezentācija pēc zemāk norādītās struktūras – 7 minūtes un atbildes uz jautājumiem,
2) Projekta prezentācijas vizuālais un verbālais aspekts,
3) Iesniegts maģistra darba vadītāja parakstīts/akceptēts projekta rakstisks izklāsts.
Prezentējamā projekta un projekta rakstiskā izklāsta struktūra
1. Titullapa:
• Maģistra darba temats
• Darba autora vārds un uzvārds
• Darba zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; raksturo maģistra darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes:

Formulē pētniecības problēmjautājumus, atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/ hipotēzi(es), izvēlas un detalizēti apraksta pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus.

Kompetences:

Patstāvīgi plāno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu mākslas terapijā (izvēlētajā specializācijā) un prezentē pētījuma projektu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Creswell, J. W. (2009). ResearchDesign: Qualitative, Quantitative, andMixedMethodsApproaches. London: SAGE.
2Kroplijs A., Raščevska M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.
3Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (red.). 2016. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa.
4Mārtinsone, K. (2010). (sast.). Pētījumi mākslu terapijā. Sast. Rīga: Drukātava.
5Mārtinsone, K. Perepjolkina, V., Šneidere K. (Red.). (2017). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. E-publikācija. Rīga: RSU: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/Metodiskie-noradijumi-magistra-darbu-izstradei_2-izd_2017rev1.pdf

Papildus literatūra

1Ansdell, G. (2001). BeginningResearchinthe Arts Therapies. London: JessicaKingsley.
2Gilroy, A. (2006). Art Therapy, ResearchandEvidenceBasedPractice. London: SAGE
3Guest, G., Namely, E. E. &Mitchell, M. L. (2013) CollectingQualitativeData: A FieldManualforAppliedResearch. Los Angeles: SAGE.
4Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2008). SPSS forintermediatestatistics: Useandinterpretation. ThirdEdition. NewYork: London: LawrenceErlbaumAssociates.
5Kapitan, L. (2017). Introduction to Art TherapyResearch. SecondEdition. Routledge
6Mārtinsone K., Krevica E. (sast.). (2014) Mākslu terapijas dažādām kientu/ pacientu grupām. Rakstu krājums. Rīga: RSU.
7Mārtinsone, K. (2010). (Sast.). Pētījumi mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
8Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: Raka.
9Smeijsters H. (2009). ResearchinPracticeinthe Arts Therapies. Metos.
10Мартинсоне К. (Ред.). (2014) Искусствотерапия. Пер. с латыш. А. Карповой. СПб. Речь.

Citi informācijas avoti

1Datu bāzes: ClinicalKey; CochraneLibrary; DynaMed Plus; EbraryeBooks; EBSCO; OVID; ProQuest; PubMed; SAGE Publications; ScienceDirect; Scopus; Web of Science; Wiley Online Library; PsychInfo
2American Journal of Dance Therapy
3Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
4Body, Movementand Dance inPsychotherapy
5DramaReview
6Dramatherapy
7InternationalJournalof Art Therapy
8InternationalJournalof Arts Medicine
9NarrativeInquiry
10The Arts inPsychotherapy
11TheCanadian Art Therapy Association Journal