Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Grupu konsultēšana mākslu terapijā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 04.12.2017

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_239

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Medicīna

Mērķauditorija:

Rehabilitācija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Inese Paiča

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā lekciju kontaktstundas

16

Nodarbības (skaits)

4

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

4

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Personības un attīstības psiholoģija, Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamika, Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā, Profesionālās izaugsmes grupa, Specializācija I.

Mērķis:

Sniegt iespēju, apgūstot grupu konsultēšanas un terapijas teorētiskos un empīriski pamatotos principus, attīstīt un pilnveidot izpratni, praktiskās iemaņas un kompetenci darbam ar grupu mākslu terapijā.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Grupu daudzveidība. Terapeitisko grupu veidi un mērķi. Dažādas teorētiskās pieejas.Lekcijas1.00auditorija
2Klientu/pacientu atlase grupai. Grupas kompozīcija un darba plānošana. Dalībnieku sagatavošana grupai. Grupas vienošanās/kontrakts. Grupas vadītāja loma un uzdevumi. Grupas vadītāja pamata prasmes.Lekcijas1.00auditorija
3Grupas attīstība un dinamika. Pamata posmi grupas darbā. Grūtības grupu darbā un to risinājumi. Grupas vadīšana, sava darba analīze, supervīzijas nozīme. Aktuālie ētiskie aspekti darbā ar grupām.Lekcijas1.00auditorija
4Grupu vadīšanas specifika dažādās vidēs – klīnikā, sociālajā aprūpē, izglītības iestādē. Īstermiņa grupas, to mērķi. Mākslas nozīme grupā. Komandas darbs.Lekcijas1.00auditorija
5Grupas vadīšanas praktiskie aspekti. Grupas konsultēšanas prasmju treniņš, grupas vadīšanas metodes un tehnikas. Nodarbības1.00auditorija
6Grupas procesu analīze, atgriezeniskā saite par savu un citu studentu darbu. Ētikas dilemmas grupu konsultēšanā un to risināšana.Nodarbības1.00auditorija
7Darbs ar grupu somatiskajā klīnikā un psihiatrijā: specifika. Nodarbības1.00auditorija
8Darbs ar bērnu un jauniešu grupām: specifika. Darbs ar grupu izglītības vidē un sociālās aprūpes vidē.Nodarbības1.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

1. Nostiprināt lekciju materiālu, lasot norādīto literatūru un aktīvi piedaloties praktiskajās nodarbībās.
2. Mācību procesā, izmantojot lomu spēles, izveidot grupas simulāciju, izvērtēt piedāvāto klientu/pacientu piemērotību grupai un mākslas terapijai specializācijā, noteikt iespējamo sadarbības mērķi un izstrādāt iespējamo mākslas terapijas plānu. Praktiski lomu spēlē prezentēt vienas sesijas darbu ar izveidoto grupu. Reflektēt par iespējamām problēmām, grūtībām darbā ar grupu

Vērtēšanas kritēriji:

1. Aktivitāte lekcijās un nodarbībās, sistemātiska, patstāvīga literatūras apguve.
2. Rakstiski sagatavots mākslu terapijas grupas darba plāns, atbilstoši dotajiem klientu/pacientu gadījumu aprakstiem un specializācijai, plānā iekļaujot gan teorētisko pamatojumu, gan grupas darba mērķus, gan paredzētās mākslu terapijas intervences, tehnikas, metodes.
3. Izmantojot lomu spēles un grupas simulāciju, veikta vienas sesijas demonstrācija. Refleksija par demonstrāciju, savām grupas vadītāja prasmēm.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Eksāmens

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Studenti apraksta grupas veidošanas, vadīšanas un attīstības principus; analizē un salīdzina grupu konsultēšanas teorētiskos modeļus; raksturo mākslas terapeita darbības specifiku, funkcijas un robežas dažādās profesionālās vidēs; pārzina grupu vadīšanas ētiskos jautājumus.

Prasmes:

Izmantojot gadījumu aprakstus, studenti izveido savas specializācijas mākslu terapijas grupas plānu, balstoties uz grupas specifiku, klientu/pacientu vajadzībām un mērķiem. Grupas simulācijas un lomu spēles procesā studenti izvēlas un lieto atbilstošas mākslu terapijas un grupu vadīšanas intervences, tehnikas, metodes, analizē grupas procesus un savas grupas vadīšanas prasmes, sniedz atgriezenisko saiti.

Kompetences:

Izmantojot apgūtās zināšanas par grupu veidošanu, vadīšanu un attīstības principiem, studenti, atbilstoši konkrētai situācijai, klientu/pacientu vajadzībām un mērķiem, patstāvīgi izstrādā mākslu terapijas grupas darba plānu. Grupas simulācijas un lomu spēles veidā studenti organizē un vada mākslu terapijas grupas sesiju kādā no profesionālajām vidēm (veselības aprūpe, sociālā vai izglītības vide). Analizējot savas grupas vadītāja prasmes lomu spēlē, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Corey, G. (2012). Theory and Practice of Group Counseling (8th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
2DeLucia-Waack, J. (Ed.). (2004). Handbook of group counseling and psychotherapy. Calif.: Sage Publications.
3Mārtisnone, K. (Sast.). (2011). Mākslu terapija. Rīga: RaKa
4Whitaker, D. (2001). Using Groups to Help People (2nd ed.). New York: Routledge.

Papildus literatūra

1Ялом, И. (2000). Групповая психотерапия. Теория и практика. Москва: Эксмо-Пресс.
2Franz, T.M. (2012). Group dynamics and team interventions. MA: Blackwell Publication.
3Brabender, V. A., Fallon, A. E., Smolar, A.I. (2004). Essentials of Group Therapy. New Jersey: John Wiley&Sons
4Moon, Bruce L. (2010). Art-based Group Therapy: Theory and Practice. Charles C. Thomas. ISBN: 978-0-398-07961-1. EBSCO eBooks

Citi informācijas avoti

1The Arts in psychotherapy
2International Journal of Arts Medicine
3International Journal of Art Therapy: Inscape
4Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association
5International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy
6International Journal of Group Psychotherapy
7Group Dynamics: Therapy, Research and Practice