Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 09.04.2019

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_244

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

2.00

ECTS:

3.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija

Mērķauditorija:

Veselības vadība; Ārstniecība; Sporta treneris; Farmācija; Zobārstniecība; Uzņēmējdarbības vadība; Informācijas un komunikācijas zinātne; Bioloģija; Vadībzinātne; Rehabilitācija; Tirgzinības un reklāma; Dzīvās dabas zinātnes; Socioloģija; Sabiedrības veselība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Klīniskā farmācija; Juridiskā zinātne; Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Māszinības; Medicīnas pakalpojumi; Politikas zinātne; Sociālā antropoloģija; Psiholoģija; Pedagoģija; Personu un īpašuma aizsardzība; Medicīnas tehnoloģijas; Civilā un militārā aizsardzība

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jeļena Koļesņikova

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

4

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

8

Nodarbības (skaits)

8

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

16

Kopā kontaktstundas

24

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Nav nepieciešamas.

Mērķis:

Attīstīt studentu izpratni par psiholoģisko testu un aptauju veidiem, psihometrikas jēdzieniem, kā arī testu un aptauju izstrādes un adaptācijas posmiem, nodrošināt iespēju studentiem iegūt zināšanas psihometrikā un zināšanas par instrumentu izstrādes un adaptācijas teorētiskajiem jautājumiem, nodrošināt iespēju apgūt prasmi izstrādāt vai adaptēt kādu testu/ aptauju, patstāvīgi plānojot un realizējot pilotpētījumu un izvērtējot tā rezultātus, kā arī praktiskajās nodarbībās attīstīt studentu SPSS programmas lietošanas prasmes.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Ievads studiju kursā. Psiholoģisko testu un aptauju veidi. Psihometrikas jēdzieni, testu un aptauju uzbūves principi. Lekcijas1.00auditorija
2Testu un aptauju izstrādes posmi, mērījumu skalas, pantu analīze, drošums un pamatotība, standartizācijas un adaptācijas izlases.Lekcijas1.00auditorija
3Pilotpētījumu par testu/ aptaujas adaptāciju vai izstrādi sagatavošanas principi. Pantu formulēšana/ tulkošana.Lekcijas2.00auditorija
4Aptaujas/ testa izstrādes un adaptācijas posmi un to novērtēšanas kritēriji. Starptautiskās testu komisijas vadlīnijas. Pilotpētījuma veikšanas process. Stimulmateriāla sagatavošana.Nodarbības4.00auditorija
5Pilotpētījumā iegūto datu apstrāde. Testu/ aptauju psihometrisko rādītāju aprēķināšana un analīze. SPSS programmas lietošana testu/ aptauju pantu rādītāju aprēķināšanai.Nodarbības2.00auditorija
6Testa/ aptauju pantu un skalu struktūras analīze SPSS programmā. Rezultātu apraksts un interpretācija.Nodarbības2.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Studenti izvēlas testu/ aptauju, kuru adaptēt vai formulē, kāda mainīgā mērīšanai ir jāizstrādā tests/ aptauja. Darba grupās studenti formulē/ tulko izvēlētā testa/ aptaujas pantus, apraksta testa/ aptaujas administrēšanas procedūru, sagatavo pilotpētījumam nepieciešamos stimulmateriālus, prezentē pilotpētījuma plānu. Studenti veic pilotpētījumu, nepieciešamo datu apstrādi, analīzi, apraksta rezultātus un tos prezentē. Studenti piedalās praktiskajās nodarbībās par testa/ aptaujas pantu formulēšanu/ tulkošanu, pilotpētījuma plāna izstrādi, datu apstrādi un analīzi (SPSS programmā), par pilotpētījuma rezultātu analīzi un interpretāciju.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Piedalās praktiskajās nodarbībās par testa/ aptaujas pantu formulēšanu/ tulkošanu, pilotpētījuma plāna izstrādi, datu apstrādi un analīzi (SPSS programmā), par pilotpētījuma rezultātu analīzi un interpretāciju.
2. Sagatavo, apraksta un saskaņo pilotpētījuma plānu un īstenošanas soļus.
• Aptaujas/ testa panti ir skaidri formulēti;
• Korekti aprakstīta testa/ aptaujas administrēšanas procedūra;
• Korekti sagatavots nepieciešamais stimulmateriāls;
• Paredzami pilotpētījuma īstenošanas soļi atbilst Starptautiskās testu komisijas vadlīnijām.
3. Sagatavo un iesniedz pilotpētījuma pārskatu par testa/ aptaujas izstrādi vai adaptāciju.
• Pārskats ir iesniegts laikā.
• Pārskats pilnībā atbilst pēc formas un satura un ir ļoti labi integrēts, pamatots.
4. Prezentē pilotpētījuma pārskatu par testa/ aptaujas izstrādi vai adaptāciju.
• Prezentācijā atspoguļo paveiktos testa/ aptaujas izstrādes vai adaptācijas posmus.
• Prezentācijas laikā lieto atbilstošu terminoloģiju, spēj pamatot savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem.
• Produktīvi spēj iesaistīties diskusijā par citu studentu prezentācijām.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Ieskaite

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Definē un izskaidro psihometrikas jēdzienus, mērījumu skalas, testu un aptauju drošuma un pamatotības kritērijus. Nosauc testu un aptauju izstrādes posmus un izskaidro standartizācijas un adaptācijas procedūras.

Prasmes:

Lieto studiju kursā apgūto terminoloģiju; argumentēti diskutē par testu un aptauju veidiem un to izstrādi un adaptāciju; plāno pilotpētījumu un korekti sagatavo tā veikšanai nepieciešamos stimulmateriālus; grupā veic testa/ aptaujas izstrādi, vai esoša testa/ aptaujas adaptāciju; lieto SPSS programmu testu/ aptauju psihometrisko rādītāju aprēķināšanai; argumentēti diskutē par testu un aptauju izstrādes posmiem, mērījumu skalām, pantu analīzi, testu un aptauju drošumu un pamatotību.

Kompetences:

Salīdzina dažādus testus/ aptaujas, balstoties uz zinātniski pamatotiem principiem. Patstāvīgi plāno un īsteno testa/ aptaujas izstrādi un adaptāciju, paredzot secīgus darba posmus.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2007). Psychometrics: An introduction. SAGE Publication.
2Hambleton, R.K., Merenda, P.F., & Spielberger, C.D. (Eds.). (2005). Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum Associates
3Murphy, K.R., & Davidshofer, C.O. ( 2005). Psychological testing: Principles and
4Raščevska, M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa.

Papildus literatūra

1Kline, P. (2000). The Handbook of Psychological Testing (2nd ed.). London:
2Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2008). SPSS for intermediate statistics: use and interpretation. Third Edition. Taylor & Francis Group, LLC.

Citi informācijas avoti

1Educational and Psychological Measurement
2Psychological Assessment
3European Journal of Psychological Assessment
4International Journal of Testing
5International Test Commission Guidelines for Translating and Adapting Tests