Navigate Up
Sign In
Veidlapa Nr. M-3 (7)

Studiju kursa apraksts

Maģistra darbs

Kursa apraksta statuss: Apstiprināts
Kursa apraksta versija: 2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums: 05.07.2018

Par studiju kursu

Kursa kods:

VPUPK_261

LKI līmenis:

7. līmenis

Kredītpunkti:

12.00

ECTS:

18.00

Zinātnes nozare:

Psiholoģija

Mērķauditorija:

Pedagoģija

Studiju kursa vadītājs

Kursa vadītājs:

Jana Duhovska

Studiju kursa īstenotājs

Struktūrvienība:

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Struktūrvienības vadītājs:

Kristīne Mārtinsone

Kontaktinformācija:

Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppk@rsu.lv, vppk@rsu.lv, +371 67061590

Studiju kursa plānojums

Pilns laiks - 1. semestris

Lekcijas (skaits)

0

Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā lekciju kontaktstundas

0

Nodarbības (skaits)

16

Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)

2

Kopā nodarbību kontaktstundas

32

Kopā kontaktstundas

32

Studiju kursa apraksts

Priekšzināšanas:

Apgūti studiju kursi: Pētījuma metodoloģija, Profesionālā darbība.

Mērķis:

Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma ētiskos aspektus.

Tēmu saraksts (pilna laika studijas)

Nr.

Tēma

Īstenošanas forma

Skaits

Norises vieta

1Pētījuma plānošanaNodarbības16.00auditorija

Vērtēšana

Patstāvīgais darbs:

Veikt pētījuma tēmai atbilstošas literatūras meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un attīstīt sava pētījuma projektu, ietverot pētījuma pamatojumu, literatūras apskatu un detalizētu pētījuma metodoloģijas aprakstu; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus, raksturot pētījuma ētiskos aspektus; prezentēt projektu.

Vērtēšanas kritēriji:

Darba ievads, literatūras apskats, metodoloģijas apraksts; projekta prezentācija, tās vizuālais aspekts un verbālais aspekts.

Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):

Aizstāvēšana (Maģistra darbs)

Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):

Studiju rezultāti:

Zināšanas:

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes:

Formulē pētniecības problēmjautājumus, atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s) / hipotēzi(es), izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus.

Kompetences:

Patstāvīgi plāno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu un prezentē pētījuma projektu.

Bibliogrāfija

Nr.p.k.

Atsauce

Obligātā literatūra

1Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Thousand Oaks, CA: SAGE.
2Kroplijs, A., Raščevska, M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka.
3Mārtinsone, K., Pipere A. (red.). (2011). Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKA.
4Raščevska, M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKA.

Papildus literatūra

1Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer.
2Bernard, J.M. (2014). Fundamentals of clinical supervision. Harlow: Pearson.
3Carol, H. (Ed.). (2006). Handbook of adult development and learning. Oxford: Oxford University Press.
4Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
5Copeland, S. (2005). Counselling supervision in organizations: professional and ethical dilemmas explored. London: SAGE.
6Cutcliffe, J.R., Fowler, J., & Hyrkas, K. (Eds). (2011). Routledge handbook of clinical supervision: fundamental international themes. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
7Guest, G., Namely, E. E. & Mitchell, M. L. (2013). Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research. Los Angeles: SAGE.
8Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2008). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (3rd ed.). New York: London: Lawrence Erlbaum Associates.
9Mārtinsone, K. (sast.). (2012). Pieaugušo izglītība. Rīga: RaKa.

Citi informācijas avoti

1Saskaņā ar izvēlēto pētījuma tēmu
2Journal of Supervision
3Journal of Clinical Supervision
4Journal of Supervision and Training